Sākums > Finansējuma avoti

eea-norway


Privātās un publiskās partnerības veicināšanas modeļu izstrāde un ieviešana, iesaistot nevalstiskās organizācijas

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO projektu programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir veicināt publiskās un privātās partnerības veidošanos Latvijas reģionos ar nolūku panākt dažādu resursu apvienošanos un to mērķtiecīgāku izmantošanu vietējo teritoriju attīstībai. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- iesaistīt Valkas pilsētas un Sabiles novada pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un uzņēmējus, lai izveidotu mērķtiecību sadarbību,
- apzināt esošo situāciju, labo praksi un kopīgi risināmās problēmas,
- izglītot iesaistītās puses par publiskās un privātās partnerības veidošanu,
- izveidot un īstenot konkrētus vietējos projektus,
- ar uzkrāto pieredzi iepazīstināt gan iesaistīto pašvaldību gan citu Latvijas reģionu pašvaldības, uzņēmējus un NVO pārstāvjus.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- noorganizēti 4 semināri Valkā un Sabilē ar mērķi iepazīstināt iedzīvotājus ar jautājumiem par privāto publisko partnerību (84 dalībnieki);
- noorganizeti 2 semināri Sabilē un Valkā par privātās un publiskās partnerības veicināšanu šajā pilsētās (38 dalībnieki);
- noorganizēti 2 semināri "Kopā var paveikt vairāk! Privātās un publiskās partnerības veicināšana, iesaistot NVO" (86 dalībnieki);
- noorganizētas 8 diskusijas Sabilē un Valkā (katrā pa 4), kurās piedalījās vietējie NVO, pašvaldības un uzņēmēji;
- īstenoti 2 vietējie projekti (Valkā un Sabilē);
- apkopota informācija par Sabiles un Valkas uzņēmējdarbības vidi.
- izdota brošūra un CD "Kopā var paveikt vairāk!" (3000 eks.);
- noorganizēta projekta noslēguma konference (35 dalībnieki);
- veikti dažādi publicitātes pasākumi (informācija ievietota mājas lapās www.iniciativa.lv, www.sabile.lv un www.valka.lv, informācija sniegta vairākos TV sižetos un radio pārraidēs, sagatavota elektroniskā ziņu lapa, kas nosūtīta 100 adresātiem).
Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība,7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cits
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 103088.70 LVL / 146 682.01 EUR
Izlietotais grants: 82439.89 LVL / 117 301.40 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF3.2./76/06
Projekta īstenotājs: Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds
Sadarbības partneris: Valkas pilsētas dome, Sabiles novada dome
Uzsākšanas datums: 08.01.2009.
Pabeigšanas datums: 09.01.2009.
WWW adrese: http://www.iniciativa.lv
Statuss: Pabeigts