Home > Sources of funding

eea-norway


Iedzīvotāju un institūciju izglītošana darba tiesisko attiecību jomā pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai un līdzsvarotas ekonomikas attīstībai Latvijas reģionos

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Project Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu līdzsvarotas ekonomikas attīstībā vietējā līmenī un veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību, paaugstinot iedzīvotāju un institūciju kompetenču līmeni darba attiecību jomā un veicinot sociālā dialoga un sadarbības attīstību. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- organizēt seminārus par darba tiesiskajām attiecībām,
- noorganizēt 2 reģionālas konferences par sociālo atbildību un sociālā dialoga veidošanu ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības nodrošināšanai,
- noorganizēt 1 nacionāla līmeņa konferenci “Pilsoniska sabiedrība = sociāli atbildīgi un kompetenti indivīdi un institūcijas”,
- apkopot labo praksi,
- izstrādāt rīcības modeļus,
- izdot un izplatīt bukletu.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- noorganizētas 2 konferences “Sociālās atbildības un sociālā dialoga veidošana ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības nodrošināšanai vietējā līmenī” Valmierā, Saldū (kopā 187 dalībnieki);
- noorganizēta konference “Pilsoniska sabiedrība = sociāli atbildīgi un kompetenti indivīdi un institūcijas” Jēkabpilī (105 dalībnieki);
- 10 dažādās pilsētās noorganizēti semināri „Sakārtotas darba tiesiskās attiecības – pamats iedzīvotāju labklājībai un drošībai un ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai” (kopā 501 dalībnieks);
- sagatavoti, izdoti un visās pašvaldībās izplatīti bukleti "Labās prakses un rīcības modeļi darba tiesisko attiecību uzlabošanai vietējā līmenī" (2000 eks.);
- pievērsta plašas sabiedrības (apmēram100 000 iedzīvotāju) uzmanība risināmajām problēmām, tās aktualizētas un veicināta aktīvas pilsoniskas līdzdalības un sabiedrības dialoga veidošanās;
- veikti dažādi publicitātes pasākumi (25 publikācijas laikrakstos, 29 publikācijas interneta portālos, informācija ievietota biedrības mājas lapā www.lpdda.lv un partneru mājas lapās, 3x pārraidīta vietējos TV un radio ziņu raidījumos).
Priority: 5. Ilgtspējīga attīstība,7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Specialists in various areas of expertise
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Grant awarded: 101797.30 LVL / 144 844.51 EUR
Grant spent: 85770.98 LVL / 122 041.11 EUR
Project number: 2007.NVOF3.2./13/07
Project Promoter: Latvijas pašvaldību darba devēju asociācija
Partner(s): Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Start date of project: 08.01.2008.
Project finish date: 31.01.2010.
www: http://www.lpdda.lv
Status: Pabeigts