eea-norway


Speciālo skolu interešu izglītības pedagogu psiholoģiskā apmācība un jaunu iemaņu iegūšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO projektu programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir apmācīt Latvijas speciālo skolu interešu izglītības pedagogus, lai ar interešu izglītības palīdzību labāk integrētu Latvijas speciālo skolu audzēkņus apkārtējā sabiedrībā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- organizēt speciālo pedagogu forumu-apmācības,
- apkopot datus un veikt pilotpētījumu par interešu izglītību speciālajās skolās,
- izveidot projekta grāmatu ar foruma izdales materiāliem, pedagogu pārdomām un ierosinājumiem,
- noorganizēt pieredzes apmaiņas semināru un projekta noslēguma pasākumu.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- noorganizēts 4 dienu forums divās kārtās (kopā 70 dalībnieki),
- veikts pilot pētījums, kas pieejams www.barenubiedriba.lv mājas lapā,
- izdota projekta grāmata 100 eksemplāros, kas publicēta arī mājas lapā www.barenubiedriba.lv,
- noorganizēti 2 noslēguma Ziemassvētku koncerti,
- noorganizēts pieredzes apmaiņas seminārs (70 dalībnieki),
- veikti publicitātes pasākumi (publikācijas presē un internetā).
Prioritāte: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Nozaru speciālisti
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 34472.51 LVL / 49 049.96 EUR
Izlietotais grants: 28513.38 LVL / 40 570.88 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF3.2./56/08
Projekta īstenotājs: Bāreņu biedrība "Saules bērni"
Uzsākšanas datums: 06.01.2008.
Pabeigšanas datums: 31.01.2009.
WWW adrese: http://www.barenubiedriba.lv
Statuss: Pabeigts