eea-norway


Atbalsta centrs ģimenes vardarbībā cietušām sievietēm

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO projektu programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir sniegt atbalstu vardarbības ģimenē cietušām sievietēm, lai pret viņām vērstā vardarbība tiktu pārtraukta, un veicināt sistēmiskas izmaiņas attiecībā uz vardarbības ģimenē mazināšanu Latvijā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- nodrošināt bezmaksas juridisko un psihologa palīdzību pilngadīgām sievietēm, kuras cieš no vardarbības ģimenē;
- sadarbībā ar Cēsu sieviešu organizāciju Sieviešu resursu centrs „Prieks” izveidot atbalsta sistēmas modeli vietējā pašvaldībā, kas būtu piemērojams arī citām pašvaldībām;
- aktivizēt uz rīcību virzītu diskusiju sabiedrībā, kas veicinātu sistēmiskas izmaiņas rīcībpolitikā un tiesībās, lai mazinātu un izskaustu vardarbību ģimenē.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Nodrošināta bezmaksas jurista un psihologa palīdzība sievietēm, kuras cieš no vardarbības ģimenē. Vairumā pabeigtajos tiesvedības procesos ir sasniegti vēlamie rezultāti.
- Izdots informatīvs materiāls „Ja Tev mājās dara pāri...”, kas sniedz informāciju cietušajām sievietēm par vardarbību ģimenē un par iespējām saņemt palīdzību un atbalstu Cēsu novadā.
- Izstrādāta rokasgrāmata „Ieteikumi vietējās atbalsta sistēmas izveidei ģimenes vardarbībā cietušām sievietēm” (pieejama www.pretvardarbibu.lv).
- Noorganizēta apaļā galda diskusija, kurā piedalījās visu atbildīgo ministriju pārstāvji - panākts vienots viedoklis par iespējamām darbībām, lai uzlabotu vardarbības ģimenē upuru aizsardzības efektivitāti.
- Līdzdalība politikas veidošanas procesā - dalība vairākās Tieslietu ministrijas un Labklājības ministrijas darba grupās un diskusijās, Saeimas Juridiskās komisijas sēdē, Tiesībsarga diskusijā, Juridiskās palīdzības administrācijas rīkotajā konferencē u.c. pasākumos.
- Portālā TVNET un www.marta.lv publicēti reāli sieviešu stāsti, kas ņemti no spriedumiem krimināllietās par vardarbību ģimenē. Sagatavotie stāsti izplatīti arī drukātā formātā.
- Veikti dažādi publicitātes pasākumi (23 publikācijas masu medijos, informācija ievietota www.marta.lv un portālā www.pretvardarbibu.lv., sniegtas intervijas un komentāri 11 TV un radio raidījumiem).
Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība,11. Veselība,3.3. Sabiedrības integrācija,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cits,Nozaru speciālisti
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 123858.52 LVL / 176 234.80 EUR
Izlietotais grants: 90302.96 LVL / 128 489.54 EUR
Projekta numurs: 2008.NVOF3.3./2-26/07
Projekta īstenotājs: Resursu centrs sievietēm "Marta"
Sadarbības partneris: Biedrība Sieviešu resursu centrs "Prieks"
Uzsākšanas datums: 13.01.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2010.
WWW adrese: http://www.marta.lv
Statuss: Pabeigts