Начало > Источники финансирования

eea-norway


Iedzīvotāju iniciatīvas - Talsu novadam

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа проектов НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti, stiprinot un attīstot pilsonisko sabiedrību, iedzīvotāju un iedzīvotāju grupu savstarpējo sadarbību Ziemeļkurzemē un sekmējot pilsētu un lauku pagastu saliedētību un jaunās teritoriālās piederības identitātes izkopšanu. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- Talsu novada teritorijā noorganizēt 16 dažāda lieluma iedzīvotāju ideju darbnīcas, kurās tiksies dažādu jomu pārstāvji, lai lemtu par idejām savas apkaimes dzīves kvalitātes izlabošanai,
- izstrādāt pilsoniskās sabiedrības attīstības programmu Talsu novadam un noorganizēt tās sabiedrisko apspriešanu,
- izdot elektronisku metodisko uzkrātās pieredzes materiālu,
- noorganizēt konferenci Talsu novadam radniecīgu pašvaldību pārstāvjiem un citiem interesentiem.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Katrā Talsu novada pašvaldībā rīkotas Apkaimes ideju darbnīcas, kurās dažādu interešu grupu, klubu, biedrību un pašvaldību pārstāvji apsprieda iespējas savas apkaimes dzīves kvalitātes izlabošanai. Pirms darbnīcu rīkošanas notika tikšanās ar Talsu novada pašvaldību pārvaldniekiem un sadarbībā ar Talsu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļu sagatavotas anketas iedzīvotāju aptauju veikšanai Talsu novada attīstības stratēģijas plāna izstrādei;
- Noorganizēts „Talsu novada III. Iedzīvotāju forums”, kurā pagastu pārstāvji veidoja kopīgu Talsu novada attīstības redzējumu;
- Izstrādāta Pilsoniskās sabiedrības attīstības programma Talsu novadam (tās ietvaros veikta iedzīvotāju ekspresaptauja interneta vidē, iedzīvotāju aptauja Talsu novada pašvaldībās, un sabiedriskās apspriedes Talsos un Vandzenē);
- Sagatavots metodiskais pieredzes materiāls par veiksmīgām iedzīvotāju līdzdalības sekmēšanas metodēm (ievietots internetā www.zkcentrs, www.tnf.lv);
- Noorganizēta pieredzes apmaiņas konference „Iedzīvotāju iniciatīvas Talsu novadam” (133 dalībnieki);
- Veikti dažādi publicitātes pasākumi (informācija ievietota laikrakstā „Talsu Vēstis”, Talsu novada domes bezmaksas informatīvajā izdevumā, kā arī mājas lapās www.zkcentrs.lv, www.tnf.lv, www.talsi.lv).
Приоритет: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Cits
Правовой статус получателя: Nodibinājums
Регионы: Kurzemes reģions
Грант: 14923.21 LVL / 21 233.81 EUR
Использованный грант: 10668.17 LVL / 15 179.44 EUR
Номер проекта: 2009.NVOF3.4./1-52/01
Исполнитель проекта: Talsu novada fonds
Партнер: Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs
Дата начала проекта: 01.01.2010.
Дата окончания проекта: 31.12.2010.
www: http://www.tnf.lv
Cтатус: проект осуществлён