Начало > Источники финансирования

eea-norway


Publiskās un privātās partnerības izplatību Latvijā veicinošo uin kavējošo faktoru socioloģiska analīze

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа проектов НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir izprast publiskās un privātās partnerības projektu veidošanās sociālo kontekstu Latvijā, lai izstrādātu praktiskas un pielietojamas rekomendācijas rīcībpolitikas plānotājiem un ieviesējiem PPP turpmākās attīstības veicināšanai. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- noskaidrot, cik lielā mērā Latvijas politikas dokumentos noteiktais mērķis veicināt publiskās un privātās partnerības ieviešanu atbilst politikas īstenotāju, no vienas puses, un sabiedrības un uzņēmēju, no otras puses, gatavībai pieņemt jaunas ekonomiskās uzvedības formas;
- noteikt faktorus, kas veicina un kavē īstenot publiskā un privātā sektora sadarbību;
- izpētīt iespējamo partneru sadarbības lēmumu pieņemšanas un rīcības stratēģijas, aprakstīt to izplatību un sociālo kontekstu;
- izstrādāt ieteikumus politikas veidotājiem un īstenotājiem un citiem iesaistītajiem partneriem publiskās un privātās partnerības attīstībai.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Veikts pētījums un sagatavots integrēts ziņojums "Publiskā un privātā partnerība Latvijā: pieredze un perspektīvas". Pētījuma ietvaros: - veikta ārvalstu pieredzes izpēte - aptverot pēdējos 10 gadus; - veiktas 22 ekspertu intervijas ar PPP politikas veidotājiem Latvijā, sociālajiem partneriem un citām ieinteresētajām pusēm; - veikta Latvijā īstenoto un neīstenoto PPP gadījumu izpēte (aplūkoti 23 piemēri no dažādām tautsaimniecības nozarēm); - veikta Latvijas uzņēmēju aptauja ar mērķi noteikt, cik izplatīti ir dažādi priekšstati par PPP Latvijā (aptverti 152 Latvijas uzņēmumi, kuri potenciāli varētu iesaistīties PPP projektos); - izstrādāti ieteikumi PPP politikas attīstībai Latvijā.
- Veikta pētījuma rezultātu publiskošana (elektroniski ievietots www.biss.soc.lv, izdota brošūra (150 eks.), kopsavilkums un rekomendācijas tulkotas angļu valodā, noorganizēti 4 informatīvi pasākumi Rīgā un 2 Latvijas reģionos, publikācija izplatīta valsts tiešās pārvaldes iestāžu atbildīgajām personām, sociālajiem partneriem, Latvijas pašvaldībām, bibliotēkām, juridiskajiem konsultāciju birojiem, bankām un citiem interesentiem)
- Veikti dažādi publicitātes pasākumi (informācija ievietota informatīvajā mājas lapā par publisko un privāto partnerību www.ppp.gov.lv, portālā www.politika.lv. Sagatavotas 3 preses relīzes plašsaziņas līdzekļiem, sižets TV24).
Приоритет: 1. Akadēmiskie pētījumi,7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība
Целевая группа: Cits,Nozaru speciālisti
Правовой статус получателя: Nodibinājums
Регионы: Rīga
Грант: 38923.03 LVL / 55 382.48 EUR
Использованный грант: 34883.13 LVL / 49 634.22 EUR
Номер проекта: 2009.NVOF3.4./1-3/03
Исполнитель проекта: „Baltic Institute of Social Sciences”
Дата начала проекта: 01.02.2010.
Дата окончания проекта: 30.11.2010.
www: http://www.bszi.lv
Cтатус: проект осуществлён