eea-norway


Ilgtspējības principos un sabiedrības interesēs balstītas ĢMO politikas veidošana Latvijā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO projektu programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas attīstības principos balstītas ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) politikas veidošanos Latvijā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- attīstīt ĢMO brīvās zonas, izstrādājot vadlīnijas pašvaldībām un iedzīvotājiem par ĢMO brīvo zonu izveidošanu un sabiedrības līdzdalību ĢMO jautājumos, organizējot dažādus pasākumus un piedaloties Eiropas ĢMO brīvo reģionu ikgadējā konferencē.
- atbalstīt patērētāju tiesības atteikties no ĢMO, veicot dažādus informēšanas pasākumus un uzraugot ĢMO aprites likumu ievērošanu.
- līdzdarboties ĢMO politikas veidošanā,
- nodrošināt informāciju par ĢMO jautājumiem, organizējot informatīvu pasākumu žurnālistiem, izveidojot informatīvu interneta vietni, izstrādājot publikāciju „ĢMO mīti un fakti”, apkopojot un izplatot aktuālās ĢMO ziņas.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Skaidrota ĢMO aprites likumdošana un sabiedrības ietekmes iespējas (sagatavota informatīva publikācija (500 eks.), noorganizēta 1 reģionālā konference (29 dalībnieki) un 23 semināri (kopā 430 dalībnieki), sniegtas 230 konsultācijas);
- Sniegta informācija par aktualitātēm ĢMO jomā ES un pasaulē (noorganizēta starptautiska konference „Ģenētiski modificēti augi un pārtika – Eiropas nākotne vai posts?”, ~160 dalībnieki);
- Sniegta informācija par ģenētiskās modifikācijas riskiem (lokalizētas un demonstrētas 3 dok. filmas);
- Izveidota kustība „Brīvs no ĢMO”, veikta tās popularizēšana (izdoti 2000 plakāti, 2000 informatīvas skrejlapas, mājas lapa www.brivsnogmo.lv, dalība izstādē „Riga Food 2010” un noorganizētas informatīvas akcijas dažādās Latvijas pilsētās). Kustībā iesaistījies 41 dalībnieks;
- Veikts monitorings ĢMO aprites likuma prasībai novietot ĢMO saturošos produktus atsevišķi - apsekots 31 veikals;
- Sabiedrības informēšanas nolūkos sagatavots buklets „Vai ĢMO ir visur?” (3500 eks), izveidota publikācija „GMO mīti un fakti” (2000 eks.).
- Izveidota ĢMO vēstkopa organizāciju pārstāvjiem un interesentiem, notikušas 8 ĢMO darba grupas sanāksmes, uzsākta sadarbība ar vairākām starptautiskajām vides un patērētāju tiesību organizācijām;
- Veikti dažādi publicitātes pasākumi (noorganizēta preses konference, informācija ievietota mājas lapā www.zemesdraugi.lv, portālā www.tvnet.lv publicētas 4 ziņas par aktualitātēm ĢMO jomā).
Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība,12. Vides aizsardzība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cits,Nozaru speciālisti
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 49392.65 LVL / 70 279.41 EUR
Izlietotais grants: 42472.84 LVL / 60 433.41 EUR
Projekta numurs: 2009.NVOF3.4./1-67/04
Projekta īstenotājs: “Zemes draugi”
Uzsākšanas datums: 01.01.2010.
Pabeigšanas datums: 31.12.2010.
WWW adrese: http://www.zemesdraugi.lv
Statuss: Pabeigts