sif-jauns-kras


Iedzīvotāju iniciatīvu palielināšana pilsoniskā sabiedrības stiprināšanai Latgalē

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011"

Поиск проектов

Latgales NVO resursa centra ilgtermiņa mērķis, līdzīgi kā citiem Resursu centriem, ir sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību un tās locekļu aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajos procesos. Īstermiņa (2011.gada) uzdevumi:

1.Sekmēt informācijas pieejamību par Latgales NVO sektora darbu un aktivitātēm reģiona NVO un citiem interesentiem, rīkojot informatīvās kampaņas, forumus, sadarbojoties ar pašvaldību sabiedrisko attiecību darbiniekiem un masu medijiem, kā arī sekmēt kopienu filantropijas attīstību konkrētā ģeogrāfiskā teritorijā.

2. Piedalīties Latgales plānošanas reģiona teritorijā notiekošajās dažādās darba grupās.

3. Nodrošināt infrastruktūras pakalpojumus reģiona NVO vajadzībām.

Projektā paredzēts izmantot gūto pieredzi un zināšanas pilsoniskas sabiedrības veidošanas un attīstīšanas jautājumos, veicināt iedzīvotāju izpratni par pilsoniskās sabiedrības nozīmi ikdienā – dzīves kvalitātes celšanā un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kuri sadarbojas sabiedrībai svarīgu mērķu labā. Projekta iesniedzējam un sadarbības partneriem ir ievērojama pieredze semināru un apmācību nodrošināšanā, konsultāciju sniegšanā, forumu rīkošanā, kur piedalās dažādu nacionālo minoritāšu, vecumu un nozaru pārstāvji, kas veicina iedzīvotāju integrāciju un toleranci, kas ir īpaši svarīgi Latgales reģionā, kā arī tiek nodrošināta vienlīdzības, līdztiesības pieeja un nediskriminējoša attieksme.

Projekta ietvaros visa reģiona NVO un sabiedriski aktīviem iedzīvotājiem dos iespēju iesaistīties vietējai sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā (aktivitātes Nr.: 1; 8), saņemt informāciju un iesaistīties filantropijas kampaņās, kā arī sadarbībā ar pašvaldībām iesaistīties brīvprātīgo kustībā (akt.: 2). Projekta ietvaros notiks līdz šim reģionā lielākā NVO datubāzas apkopošana (akt.:1), kā arī nozīmīga informēšanas un konsultēšanas kampaņa (akt. Nr. 4; 6) un iespēja piedalīties 2 pieredzes apmaiņas braucienos pie citu pašvaldību teritorijas esošām NVO.

Регионы: Latgales reģions
предоставил финансирование: 4400.00 LVL / 6 260.64 EUR
Номер проекта: 2011.LV/4-1/04
Исполнитель проекта: Biedrība ”Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”
Партнер: biedrība "Preiļu nevalstisko organizāciju centrs"; nodibinājums "Latgales nevalstisko organizāciju fonds";
biedrība "Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi""
Юридический адрес: Parādes iela 1-314, Daugavpils, LV-5401
www: http://www.nvoc.lv
Дата утверждения: 01.07.2011
Период проетка: 01.07.2011-31.10.2011