sif-jauns-kras


ES – topošais LR un ES pilsonis

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Grantu shēma "Starpkultūru dialoga attīstība 2010"

Meklēt projektus

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķi – veicināt mazākumtautību interešu aizsardzību, t.i., veicināt valstisko piederību (pilsonības iegūšana), rosināt mazākumtautību līdzdalību lēmumu pieņemšanas un politikas plānošanas procesos.

Mērķa grupa – Jelgavas pilsētas un novada nepilsoņi vai citu valsts pilsoņi.

Projekta īstenošanas vieta – Jelgava, Latvija.

Visas paredzētās aktivitātes norisināsies Latvijā, Jelgavā laikā no 01.09.2010.- 20.11.2010.

Galvenās aktivitātes – naturalizācijas kursi, bilingvālā bukleta izstrāde un izdošana, kursu noslēguma seminārs un bukleta prezentēšana.

Plānotie rezultāti – bukleta izdošana (informēt sabiedrību par LR pilsonības iegūšanas prasībām un iespējām), kā arī sagatavoti 30 cilvēki veiksmīgai naturalizācijas eksāmena kārtošanai.

Piešķirtais finansējums: 2611.59 LVL / 3 715.96 EUR
Projekta numurs: 2010.ETN/2-1
Projekta īstenotājs: Biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija"
Sadarbības partneris: n/a