sif-jauns-kras


„Pagātne nākotnē”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Grantu shēma "Starpkultūru dialoga attīstība 2010"

Meklēt projektus

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir - veicināt mazākumtautību etniskās identitātes, valodas un kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu plašākai sabiedrībai, sekmēt valstiskās piederības apziņu, nodrošinot starpkultūru dialogu.

Šī projekta mērķa grupas ir mazākumtautību kultūras biedrību biedri, visi Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu 8.-9. klašu audzēkņi, Jelgavas iedzīvotāji un pilsētas viesi.

Apakšprojekta iesniedzējs ir Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija, kura projektā partnerus nepiesaistīs, bet paredzētās aktivitātes ieviesīs sadarbībā ar vairākām iestādēm un organizācijām.

Visas paredzētās aktivitātes norisināsies Latvijā, Jelgavā laikā no 01.09.2010.- 20.11.2010.

Apakšprojektā paredzētie pasākumi:

- svinīgs kultūras pasākums veltīts Latvijas Republikas dibināšanas gadadienai „Caur trejdeviņiem gaismas lokiem”, kas veicinās Jelgavas mazākumtautību tradīciju kopšanu, saglabāšanu, iesaistot plašāku sabiedrību.

- konkurss jauniešiem – intelektuāls un radošs konkursu, kas notiks valsts valodā un mazākumtautību valodās par Jelgavas mazākumtautību kultūru un vēsturi.

- fotoizstāde „Multietniskā Jelgava laikmetu griežos” - informatīvs, izglītojošs un vēsturisks pasākums par Jelgavas mazākumtautību vēsturiskiem aspektiem un faktiem Jelgavā no 19.gadsimta beigām līdz 20.gadsimta vidum.

Šī projekta ieviešana sekmēs multikulturālas, saliedētas un informētas sabiedrības attīstību Jelgavā. Mazākumtautību biedrībām būs iespēja popularizēt savas nacionālās tradīcijas, kultūru un vēsturi, iepazīstinot plašu interesentu loku un piesaistot aizvien jaunus dalībniekus biedrībām, kuri būs turpmākie kultūras mantojuma glabātāji un nesēji  nākamajām paaudzēm.

Piešķirtais finansējums: 2636.73 LVL / 3 751.73 EUR
Projekta numurs: 2010.ETN/3-3
Projekta īstenotājs: Biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija"
Sadarbības partneris: n/a