Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > ESF jaunumi > Par trešās atklātās projektu iesniegumu atlases re[..]

Par trešās atklātās projektu iesniegumu atlases rezultātiem (ESF 1.5.2.2.3)

ESF-VK-SIF-ES-Krasains
ESF 1.5.2.2.3.apakšaktivitātē "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”


2012.gada 17.janvārī Sabiedrības integrācijas fonds pieņēma lēmumus par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātes Nr. 1.5.2.2.3. "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" trešās atklātās projektu iesniegumu atlases ietvaros iesniegtajiem projektu iesniegumiem.


Kopumā trešās atlases ietvaros tika saņemti 50 projektu iesniegumi par kopējo summu 930 339,68 lati. Apstiprināti tika 43 projektu iesniegumi par kopējo summu 773 277,15 lati. No tiem četru projektu iesniedzēji ir plānošanas reģioni, septiņas republikas pilsētas un 32 novadu pašvaldības. Trešās atklātās projektu atlases ietvaros 6 projektu iesniegumi tika noraidīti nepietiekama finansējuma dēļ, bet viens projekta iesniegums tika noraidīts, jo tas neatbilda administratīvās vērtēšanas kritērijiem.


Apakšaktivitātes ietvaros īstenotos projektus 100% finansē Eiropas Sociālais fonds. Izsludinot trešo projektu iesniegumu atlasi pieejamais finansējums, kas novirzāms projektu attiecināmo izmaksu segšanai bija 772 549,48 lati, taču trešās atlases projektu iesniegumu apstiprināšanai tika novirzīts arī finansējuma atlikums, kas izveidojies 1.atlases īstenoto projektu līgumu grozījumu izdarīšanas rezultātā 6 394,38LVL apmērā.


Vienam projektam pieejamais finansējums ir robežās no 1 000 LVL līdz 25 000 LVL.


Apstiprināto projektu iesniegumu saraksts:

Apstiprināts bez nosacījumiem:

Iesniedzējs
Projekta nosaukums

Alsungas novada dome

Alsungas novada domes kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā

Neretas novada pašvaldība

Neretas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ārvalstu līdzfinansējuma piesaistīšanai

Carnikavas novada dome

Carnikavas novada un Ropažu novada pašvaldību kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā

Garkalnes novada dome

Garkalnes novada domes kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, III kārta

Rucavas novada pašvaldība

Rucavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana

 

Ar nosacījumiem apstiprinātie projektu iesniegumi:

Iesniedzējs
Projekta nosaukums

Zemgales Plānošanas reģions

Zemgales Plānošanas reģiona rīcībspējas paaugstināšana ES fondu projektu ietekmes izvērtēšanā un līdzekļu piesaistē

Kurzemes plānošanas reģions

Kurzemes plānošanas reģiona un tā pašvaldību kapacitātes paaugstināšana ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Vidzemes plānošanas reģions

Kapacitātes paaugstināšana kultūras nozares projektu un pasākumu īstenošanai Vidzemes plānošanas reģionā

Smiltenes novada dome

Smiltenes novada pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšana ES struktūrfondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā

Jelgavas pilsētas dome

Jelgavas pilsētas pašvaldības kapacitātes stiprināšana – II kārta

Rīgas plānošanas reģions

ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide Rīgas plānošanas reģionā III

Preiļu novada dome

Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību darbinieku kapacitātes paaugstināšana ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu apguvē

Skrīveru novada pašvaldība

Atbalsts Skrīveru novada pašvaldības kapacitātes stiprināšanai

Mārupes novada Dome

Kvalitatīvāka Mārupes novada pašvaldības darbinieku iesaiste Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā

Valmieras pilsētas pašvaldība

Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana, sekmējot kvalitatīvu energoefektivitātes projektu sagatavošanu, īstenošanu un rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu

Daugavpils pilsētas dome

Daugavpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Durbes novada dome

Durbes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana

Jaunpils novada dome

ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu piesaiste ilgtspējīgai Jaunpils novada attīstībai

Talsu novada pašvaldība

Talsu novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES struktūrfondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai

Gulbenes novada dome

Gulbenes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai ES neformālās un mūžizglītības projektu jomā

Kuldīgas novada pašvaldība

Kuldīgas un Skrundas novadu pašvaldības kultūras un izglītības iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Viļakas novada dome

Mācību gads zināšanu pilnveidei ES fondu apguvē Viļakas novada darbiniekiem

Lubānas novada pašvaldība

Esi informēts!

Viļānu novada pašvaldība

Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana

Ogres novada pašvaldība

Ogres novada un kaimiņu pašvaldību darbinieku starptautiskās sadarbības kapacitātes stiprināšana

Aknīstes novada pašvaldība

Aknīstes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana

Vaiņodes novada dome

Vaiņodes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā

Madonas novada pašvaldība

Madonas novada pašvaldības darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšana Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Liepājas pilsētas pašvaldība

Kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai Liepājas pilsētas un Grobiņas  novada pašvaldībās II kārta

Rundāles novada dome

Rundāles novada pašvaldības darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšana Eiropas Savienības un cita ārvalstu finansējuma piesaistīšanai un projektu ieviešana

Dobeles novada pašvaldība

Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana atjaunojamās enerģijas izmantošanas attīstības projektu īstenošanai

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšana

Alūksnes novada pašvaldība

Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieku apmācība finansējuma piesaistē

Ventspils pilsētas pašvaldība

Kapacitātes paaugstināšana fondu apguvei, III kārta

Beverīnas novada pašvaldība

Beverīnas novada pašvaldības darbinieku kapacitātes celšana sekmīgai Eiropas Savienības un pārējo ārvalstu atbalsta finansējuma saņemšanai un apsaimniekošanai

Balvu novada pašvaldība

Balvu novada pašvaldības darbinieku kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu līdzekļu piesaistē

Babītes novada pašvaldība

Babītes novada pašvaldību kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, III kārta

Amatas novada pašvaldība

Amatas novada pašvaldības administratīvo darbinieku un domes deputātu zināšanu par vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti paaugstināšana

Salaspils novada dome

Salaspils novada pašvaldības kapacitātes celšana un starpnozaru sadarbības stiprināšana aktīvai un kvalitatīvai pašvaldības līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā Attīstības programmā minētajās prioritārajās jomās

Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārejās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā

Vecpiebalgas novada pašvaldība

Vecpiebalgas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un ārvalstu finanšu līdzekļu piesaistē

Mālpils novada dome

Mālpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana

Ķeguma novada dome

Ķeguma novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšana

 

Apakšaktivitātes mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Apakšaktivitātē nav vairs plānots izsludināt atlases.


Sīkāka informācija atrodama SIF mājas lapā www.sif.lv