Print |

Home > Sources of funding > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to munici[..] > Carnikavas novada un Ropažu novada pašvaldību kapa[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Carnikavas novada un Ropažu novada pašvaldību kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Mērķis. Carnikavas novada un Ropažu novada pašvaldību kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu finansējuma aktīvā piesaistē un projektu īstenošanā, veicinot kvalitatīvu pašvaldību attīstības plānošanas un nodrošināšanas procesu. Mērķa grupa. Pašvaldību darbinieki, kas iesaistīti ES un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu finansēto projektu plānošanas, izstrādes un īstenošanas nodrošināšanā. Projektu iesniedz Carnikavas novada dome, sadarbības partneris Ropažu novada dome. Īstenošanas vieta: Carnikavas novada dome, daļa apmācību var tik īstenota Ropažu novada domē. Īstenošanas laiks: 6 mēneši. Galvenās aktivitātes: ārvalstu finanšu palīdzības piesaistes plāna sagatavošana, atbilstošo semināru un apmācību cikla norises nodrošināšana pašvaldību darbiniekiem, pašvaldību projektu vadītāju kompetences paaugstināšana. Rezultāts: paaugstināta pašvaldību kapacitāte ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu finansēto projektu plānošanā, izstrādē un īstenošanā. Apmācīti 26 Carnikavas novada pašvaldības darbinieki un 20 Ropažu novada pašvaldības darbinieki. Ropažu novada domē ar 3 apmācītajiem darbiniekiem papildināta Attīstības daļa. Audzis abu pašvaldību darbinieku kompetences līmenis. Pilnveidots pašvaldību attīstības plānošanas un nodrošināšanas process, vidējā termiņā pieaudzis īstenoto projektu skaits pašvaldībās, īstenoti kopīgi projekti.

Project results: Veiksmīgi īstenotas visas 5 projektā plānotās aktivitātes. Projekta īstenošanas laikā sagatavots ārvalstu finanšu palīdzības piesaistes plāns un projektu koncepcijas. Īstenots semināru/apmācību cikls - "Projektu izstrāde un ieviešana", "Krīzes un pārmaiņu vadība Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto projektu īstenošanas procesā", "Komunikācija un argumentācija ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu projektu īstenošanas nodrošināšanai" un pieredzes apmaiņas seminārs "Attīstības un plānošanas nodaļas loma ES un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanā", kā arī apmācības ar mērķi, nodrošināt starptautiski atzītu projektu vadītāju PRINCE 2 sertifikāciju. Kopumā projekta īstenošanas laikā mājas lapās: www.carnikava.lv un www.ropazi.lv ievietotas 9 publikācijas, kā arī nodrošinātas publikācijas Carnikavas novada un Ropažu novada bezmaksas informatīvajos izdevumos un 1 publikācija laikrakstā "Rīgas apriņķa avīze".
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Riga Region
Last change: 2012-11-07
ESF Funding: 25 595.70 EUR / 17 988.76 LVL;
  • ESF Funding: 25 595.70 EUR / 17 988.76 LVL;
Total ESF spent: 25 595.70 EUR / 17 988.76 LVL;
  • ESF spent: 25 595.70 EUR / 17 988.76 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/081
Project Promoter: Carnikavas novada dome
Partner(s): Ropažu novada dome
Start date of project: 01.03.2012.
Project finish date: 31.08.2012.
Place of implementation: Stacijas iela 5, Carnikavas novads, Carnikava, LV- 2163
Legal address: Stacijas iela 5, Carnikavas novads, LV-1263
Phone: 67993372; 29180607
Fax: 67993814
www: http://www.carnikava.lv
Status: Pabeigts
 


Date of printing: 24.06.21