Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Rucavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta mērķis ir veicināt Rucavas novada pašvaldības darbinieku izpratnes un zināšanu pilnveidošanos par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu virzieniem un nosacījumiem, kā arī paaugstināt pašvaldības kapacitāti projektu sagatavošanas un vadīšanas jomās, lai nākotnē varētu piesaistīt un izmantot Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finanšu līdzekļus novada iedzīvotāju interesēs. Projekta mērķa grupu sastāda kopumā 23 Rucavas novada pašvaldības darbinieki, kas pārstāv dažādas pašvaldības iestādes un novada attīstības nozares. Galvenās aktivitātes un sagaidāmie rezultāti: - Apmācību kurss (6 dienas) par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanu, īstenošanu un vadību 23 Rucavas novada pašvaldības darbiniekiem, lai iegūtu izpratni, zināšanas un nepieciešamās prasmes projektu administrēšanā un finanšu vadībā, risku un krīzes menedžmentā, pārmaiņu vadībā, projektu ilgtspējas un publicitātes nodrošināšanā, kā arī apgūtu praktiskus treniņus projekta veidlapu izstrādē; - Pieredzes apmaiņas izbraukuma semināri, lai iepazītos ar Rīgas pašvaldības un vēl kādas citas pašvaldības vai plānošanas reģiona labo praksi, pozitīviem piemēriem un projektu pieredzi Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā; - Konsultācijas (100 stundas) par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu; - Rezultātu izvērtēšana par gūtajiem rezultātiem un nākotnes iespējām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā; - Projekta publicitāte: Rucavas novada pašvaldības mājas lapā - sadaļā “Projekti”, informācijas izplatīšana, izsūtot divas preses relīzes un ievietojot divas publikācijas Rucavas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Duvzares vēstis”. Projekts sekmēs Rucavas novada pašvaldības darbinieku kapacitātes uzlabošanos, risinās aktuālās vajadzības un pastāvošās problēmas ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu apguvē. Projekta laikā plānoto aktivitāšu rezultātā tiks paaugstināta Rucavas pašvaldības darbinieku kompetence, zināšanas un prasmes, un tādējādi tiks paaugstināta novada kopējā kapacitāte aktīvā, patstāvīgā un kvalitatīvā ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu apguvē, šim mērķim netērējot pašvaldību finanšu resursus ārējo pakalpojumu iepirkšanai. Projekts tiks īstenots Rucavā, Rucavas novada pašvaldībā. Projekta īstenošanas ilgums – 5 mēneši. Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 12 407,70 LVL, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 12 407,70 LVL.

Projekta rezultāti: Īstenotas 6 dienu apmācības par projekta identifikāciju, projekta koncepcijas izstrādi, sākotnējo izvērtēšanu, budžetu un logfrēma tabulu, projekta izstrādi, projektu koncepciju izvērtēšanu, projektu ieviešanu, pārraudzību un izvērtējumu. Īstenoti 2 pieredzes apmaiņas braucieni uz Dobeli un Zemgales plānošanas reģionu, kā arī uz Kurzemes plānošanas reģionu un Dundagas novadu. Mērķa grupa saņēmusi izdales materiālus apmācībās un projekta pieredzes apmaiņas braucienos. Notikušas 100 konsultācijas par ar projektu īstenošanu saistītiem jautājumiem. Veikta aptauja un izstrādāti aptaujas secinājumi. Sagatavotas 2 preses relīzes. Ievietotas 2 publikācijas laikrakstā "Duvzares vēstis". Izstrādātas 22 projektu koncepcijas, kuras izstrādājuši mērķa grupas dalībnieki.

Detalizēta informācija

Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Kurzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-11-07
Projekta kopējais finansējums: 17 426.22 EUR / 12 247.22 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 17 426.22 EUR / 12 247.22 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 17 426.22 EUR / 12 247.22 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 17 426.22 EUR / 12 247.22 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/108
Projekta īstenotājs: Rucavas novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.03.2012.
Pabeigšanas datums: 31.07.2012.
Īstenošanas vieta: " Pagastmāja" , Rucava, Rucavas novads
Juridiskā adrese: "Pagastmāja", Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477
Telefons: 20364573
Fakss: 63461186
WWW adrese: http://www.rucava.lv
Statuss: Pabeigts

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli