esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Vecpiebalgas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un ārvalstu finanšu līdzekļu piesaistē

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Lai uzlabotu Latvijas valsts un Vecpiebalgas novada situāciju izglītības, nodarbinātības un sociālās atstumtības mazināšanas jautājumu risināšanā, ir iespējams izmantot Eiropas Savienības politikas instrumentus un pārējos ārvalstu finanšu līdzekļus. Svarīgs nosacījums šo līdzekļu apgūšanā ir pašvaldības kapacitāte projektu sagatavošanā un ieviešanā. Saskaņā ar iepriekš minēto projekta mērķis ir paaugstināt Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku kapacitāti Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Mērķa sasniegšanai projekta ietvaros Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieki apmeklēs apmācības projektu vadībā, risku vadībā, MS Project lietošanā, iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā, projektu grāmatvedības kārtošanā. Lai veicinātu starpnovadu sadarbību, apmācībās tiks iesaistīti Amatas novada pašvaldības darbinieki, kā arī rīkots pieredzes apmaiņas brauciens uz Amatas novada pašvaldību. Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieki projekta ietvaros paplašinās savas zināšanas par projektu pieteikumu izstrādi un veiksmīgu to īstenošanu, līdz ar to palielināsies iespējas piesaistīt nozīmīgus valsts, Eiropas Savienības un ārvalstu finanšu līdzekļus novadam, tā uzlabojot uzņēmējdarbības vidi un tautsaimniecības attīstību kopumā, izveidojot jaunas darbavietas un uzlabojot nodarbinātību un sociālo vidi Vecpiebalgas novadā. Kopumā apmācībās tiks iesaistīts 20 cilvēki. Projekta īstenošanas laiks – 10 mēneši. Projekta kopējās izmaksas 3670,72

Project results: Projektā plānotais tika paveikts: 8 Vecpiebalgas un 8 Amatas pašvaldību darbinieki apmeklēja apmācības par iepirkumiem, 3 Vecpiebalgas pašvaldības darbinieki apguva projekta vadības kursu, Vecpiebalgas novada domes Jaunatnes lietu speciāliste apguva kursus "MS Project" lietošana un "Risku vadība projektos", pašvaldības grāmatvede apguva kursu "Grāmatvedības organizācija projektu uzskaitē", 12 Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Amatas novada pašvaldību.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Vidzeme Region
Last change: 2013-03-12
ESF Funding: 4 975.19 EUR / 3 496.58 LVL;
  • ESF Funding: 4 975.19 EUR / 3 496.58 LVL;
Total ESF spent: 4 975.18 EUR / 3 496.58 LVL;
  • ESF spent: 4 975.18 EUR / 3 496.58 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/065
Project Promoter: Vecpiebalgas novada pašvaldība
Partner(s): Amatas novada pašvaldība
Start date of project: 01.04.2012.
Project finish date: 31.01.2013.
Place of implementation: Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Vecpiebalgas novada pašvaldība
Legal address: Alauksta iela - 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
Phone: 29451641
Fax: 64161969
www: http://www.vecpiebalga.lv
Status: Pabeigts