Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Ogres novada un kaimiņu pašvaldību darbinieku starptautiskās sadarbības kapacitātes stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir stiprināt Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldību kapacitāti, paaugstinot speciālistu kompetenci, pielietojot informāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas – gan datu bāzu sistēmas, piesaistot ārvalstu partnerus, gan pielietojot elektronisko projektu vadīšanas sistēmu. Realizējot projektu, tiks rasta iespēja efektīvāk apgūt ES un ārvalstu finanšu instrumentus. Ogres novada un kaimiņu pašvaldību darbiniekiem nepieciešams papildināt specifiskās zināšanas, kas saistītas ar starptautisku projektu pieteikumu aizpildīšanu un projektu administrēšanu, pielietojot informāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas. Efektīvai starptautisko projektu vadībai nepieciešams pielietot modernās tehnoloģijas, lai sekmīgi koordinētu projekta norisi un nodrošinātu pēc iespējas operatīvāku sadarbību ar ārvalstu sadarbības partneri. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, projekta ietvaros plānots organizēt apmācības Ogres novada un kaimiņu pašvaldību darbiniekiem par šādām tēmām:
- Elektroniskās projektu vadības sistēmas pamatprincipi un pielietošana;
- Komunikācija starptautiskos projektos, starpkultūru saskarsme;
- Projektu partneru meklēšana, izmantojot datu bāzes un starptautisku projektu partneru piesaiste;
- Starptautisko projektu pieteikumu sagatavošana. Plānotais projekta īstenošanas laiks ir 10 mēneši.

Результаты проекта: Projekts tika īstenots ar mērķi paaugstināt Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību speciālistu kapacitāti, apmācot 51 pašvaldību speciālistus kā strādāt ar elektronisko projektu vadības sistēmu (46h 4 dažādos lietošanas līmeņos); par projektu partneru meklēšanu un piesaisti (8h); par starpkultūru saskarsmi (16h) un par starptautisko projektu pieteikumu sagatavošanu (8h). Pašvaldības mājas lapā izveidota sadaļa angļu valodā par pašvaldību un starptautisko sadarbību. Projekta ietvaros veikti informācijas aktualizācija 4 pašvaldību mājas lapā par projekta aktivitāšu īstenošanu un publicēti 2 raksti laikrakstā "Ogrēnietis" (18.10.2012., 29.01.2013.).
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Rīgas reģions
Последние изменения: 2013-03-26
ESF финансирование: 22 296.40 EUR / 15 670.00 LVL;
  • ESF финансирование: 22 296.40 EUR / 15 670.00 LVL;
ESF награждено: 22 296.40 EUR / 15 670.00 LVL;
  • ESF награждено: 22 296.40 EUR / 15 670.00 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/089
Исполнитель проекта: Ogres novada pašvaldība
Партнер: Ikšķiles novada pašvaldība,Lielvārdes novada pašvaldība,Ķeguma novada pašvaldība
Дата начала проекта: 01.04.2012.
Дата окончания проекта: 31.01.2013.
Юридический адрес: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Tелефон: 65071179
Факс: 65071161
www: http://www.ogresnovads.lv
Cтатус: проект осуществлён