esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu piesaiste ilgtspējīgai Jaunpils novada attīstībai

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta mērķis ir paaugstināt 30 Jaunpils novada pašvaldības un pašvaldības struktūrvienību darbinieku kapacitāti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta mērķgrupa ir pašvaldības darbinieki, pašvaldības struktūrvienību darbinieki. Projekta aktivitātes notiks Jaunpils novada domes telpās, kā arī Vecpiebalgas novada teritorijā laikā no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2012.gada 1. oktobrim. Projekta galvenās aktivitātes : 1. Projekta administrēšana 2. Apmācības „Projektu vadība. Projektu grāmatvedība.” 3. Apmācības „Stresa vadība un laika plānošana” 4. Apmācības „Saskarsmes psiholoģija” 5. Apmācības „Prezentēšanas prasmes” 6. Seminārs „ES struktūrfondu piesaistes iespējas. Plānotie un izsludinātie projektu konkursi.” 7. Pieredzes apmaiņas ekskursija – seminārs „ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu piesaiste – ilgtspējīgas novada attīstības pamats” Vecpiebalgas novada pašvaldībā. 8. Projekta rezultātu izvērtēšana. 9. Publicitātes nodrošināšana. Sagaidāmie projekta rezultāti: 1. Projekts veiksmīgi realizēts, sagatavota un noteiktajā termiņā iesniegta projekta dokumentācija, nodrošināta pašvaldības darbinieku apmācība, noorganizēta pieredzes apmaiņas ekskursija – seminārs „ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu piesaiste – ilgtspējīgas novada attīstības pamats”. 2. 30 pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbinieki apguvuši 60 stundu kursu „Projektu vadība. Projektu grāmatvedība”, kura ietvaros tiks izstrādāts projekta pieteikums ESF ietvaros bērnu un jauniešu no sociālā riska ģimenēm atbalstam 3. 30 pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbinieki apguvuši 30 stundu kursu „Laika plānošana un stresa vadība” 4. 30 pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbinieki apguvuši 30 stundu kursu „Saskarsmes psiholoģija” 5. 30 pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbinieki apguvuši 30 stundu kursu „Prezentēšanas prasmes” 6. 30 pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbinieki piedalījušies seminārā „ES struktūrfondu piesaistes iespējas . Plānotie un izsludinātie projektu konkursi.” 7. Noorganizēta pieredzes apmaiņas ekskursija uz Vecpiebalgas pašvaldību – seminārs „ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu piesaiste – ilgtspējīgas novada attīstības pamats”. 8. Veikta projekta rezultātu izvērtēšana, apkopota informāciju par projekta laikā veiktajām aktivitātēm. 9. Jaunpils novada mājaslapā un ikmēneša izdevumā „Jaunpils Vēstis” ievietota informācija par projekta norisi un rezultātiem.

Project results: Projektā plānotais mērķis - paaugstināt 30 Jaunpils novada pašvaldības un pašvaldības struktūrvienību darbinieku kapacitāti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, ir sasniegts. Projekta mērķa grupai tika nodrošinātas apmācības projektu vadībā un projektu grāmatvedībā; ES fondu finansēto projektu pareizā, efektīvā īstenošanā un pārvaldībā (juridiskie un lietvedības aspekti, riski); stresa vadībā un laika plānošanā; saskarsmes psiholoģijā un prezentēšanas prasmēs. Tika īstenots seminārs par ES struktūrfondu piesaistes iespējām, plānotajiem un izsludinātajiem projektu konkursiem. Projekta ietvaros tika noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Vecpiebalgas novadu, kura laikā projekta dalībnieki guva ieskatu par Vecpiebalgas novada pieredzi ES fondu, tai skaitā ESF un citu ārvalstu finanšu līdzekļu apguvē, izstrādājot un ieviešot projektus, kas atbilst arī Jaunpils novada pašvaldības prioritātēm. Seminārā tika prezentēta abu pašvaldību pieredze finanšu līdzekļu apguvē. Informācija par projektu publicēta mājaslapā www.jaunpils.lv un laikrakstā "Jaunpils Vēstis".
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Riga Region
Last change: 2012-09-07
ESF Funding: 14 588.92 EUR / 10 253.15 LVL;
  • ESF Funding: 14 588.92 EUR / 10 253.15 LVL;
Total ESF spent: 14 588.92 EUR / 10 253.15 LVL;
  • ESF spent: 14 588.92 EUR / 10 253.15 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/066
Project Promoter: Jaunpils novada dome
Partner(s): Vecpiebalgas novada pašvaldība
Start date of project: 01.04.2012.
Project finish date: 30.11.2012.
Place of implementation: „Ērģelnieki“, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads
Legal address: „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145
Phone: 63107069
Fax: 63107068
www: http://www.jaunpils.lv
Status: Pabeigts