Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kvalitatīvāka Mārupes novada pašvaldības darbinieku iesaiste Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta „Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā” ietvaros esam iepazinuši plašās iespējas, kādas pieejamas, piedaloties dažādos sadarbības projektos gan kā partnerim, gan arī kā idejas iniciatoram. Veiksmīgai dalībai šajos projektos nepieciešamas labas idejas, uzticami sadarbības partneri un, kas ir ne mazāk būtiski – speciālistu spējas savienot tiešos darba pienākumus ar dalību projektos. Lai to sasniegtu: 1) jāpaaugstina speciālistu darba efektivitāte; 2) jādibina kontakti ar potenciālajiem sadarbības partneriem; 3) jāpārņem labā prakse no citām novadu pašvaldībām. Projekta galvenais mērķis ir panākt aktīvāku un kvalitatīvāku Mārupes novada Domes līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apmācot 30 pašvaldības darbiniekus, kā efektīvi plānot darbus, lai iegūtu iespējami vairāk laika, ko veltīt projektu ideju ģenerēšanai, gatavošanai un īstenošanai, pārņemot labo praksi no citām novadu pašvaldībām šo pasākumu īstenošanai un nodibinot sadarbību kopīgai dalībai projektos. Projekta tiešā mērķa grupa ir pašvaldības darbinieki, t.sk. iestāžu vadītāji – projektu sagatavošanā un īstenošanā iesaistītie speciālisti. Projekta iesniedzējs ir Mārupes novada Dome. Sadarbības partneris – Ķekavas novada Dome. Projekta ietvaros pieredzē dalīsies Jaunpils novada dome. Projekta īstenošanas vieta: Mārupes novads. Projekta īstenošanas laiks: 9 kalendārie mēneši, t.i., no 01.04.2012. līdz 31.12.2012. Projekta ietvaros paredzēts realizēt šādas galvenās aktivitātes: projekta administrēšana, apmācības, divi pieredzes apmaiņas pasākumi - semināri, projekta rezultātu izvērtēšana, publicitātes nodrošināšana. Sagaidāmie projekta rezultāti: apmācīti 30 pašvaldības speciālisti, noorganizēti divi labās prakses pieredzes apmaiņas pasākumi - semināri – 1 ar Jaunpils novada domi, 1 ar Ķekavas novada Domi.

Projekta rezultāti: Projekts tika īstenots ar mērķi panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldības līdzdalību ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apmācot 30 pašvaldību darbiniekus kā efektīvi plānot veicamos darbus (3 dienas jeb 24 akad.h/2 grupas), lai iegūtu vairāk laika, ko veltīt projektu ideju ģenerēšanai, gatavošanai un īstenošanai; pārņemot labo praksi no Ķekavas un Jaunpils novadu pašvaldībām un nodibinot sadarbību kopīgai dalībai projektos. Veikta apmācību un pieredzes apmaiņas braucienu dalībnieku aptauja. Pašvaldības mājas lapā izveidota sadaļa par projektu, kurā ievietota un aktualizēta informācija par projekta aktivitāšu īstenošanu, kas 3 reizes arī tikusi ievietota vietējā laikrakstā "Mārupes Vēstis" (03.2012., 10.2012. un 12.2012.).

Detalizēta informācija

Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-11-29
Projekta kopējais finansējums: 9 326.03 EUR / 6 554.37 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 9 326.03 EUR / 6 554.37 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 9 326.03 EUR / 6 554.37 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 9 326.03 EUR / 6 554.37 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/076
Projekta īstenotājs: Mārupes novada Dome
Sadarbības partneris: Ķekavas novada Dome
Uzsākšanas datums: 01.04.2012.
Pabeigšanas datums: 31.12.2012.
Īstenošanas vieta: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads
Juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV-2167
Telefons: 67934695
Fakss: 67149858
WWW adrese: http://www.marupe.lv
Statuss: Pabeigts

Projektā sagatavotie materiāli