Home > Sources of funding > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to munici[..] > Salaspils novada pašvaldības kapacitātes celšana u[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Salaspils novada pašvaldības kapacitātes celšana un starpnozaru sadarbības stiprināšana aktīvai un kvalitatīvai pašvaldības līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā Attīstības programmā minētajās prioritārajās jomās

Compact view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects

Description

Projekta specifiskais mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu Salaspils novada domes un tās iestāžu līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projektu realizē Salaspils novada dome, iesaistot projektā tās Administrāciju un 20 pašvaldības iestādes. Projekta tiešā mērķa grupa ir Salaspils novada domes Administrācijas un 20 pašvaldības iestāžu darbinieki. Projekta ilgums ir 10 mēneši, no 2012. gada aprīļa līdz 2013. gada janvārim. Projekta ietvaros plānotās aktivitātes: 1. priekšizpēšu veikšana; 2. apmācību cikla rīkošana; 3. projekta administrēšana 4. informācijas un publicitātes pasākumu realizēšana par projekta īstenošanu. Salaspils novada dome šīs apakšaktivitātes pirmās atklātā konkursa kārtas ietvaros realizēja projektu „Salaspils novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, kura ietvaros domes administrācijas un iestāžu darbinieki piedalījās apmācībās un tikai veikts pētījums. Tāpat cita Eiropas Sociālā fonda projekta „Teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Salaspils novadā kvalitatīva vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesa nodrošināšanai” ietvaros ir sagatavota un nodota sabiedriskajai apspriešanai Salaspils novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 1. redakcija, kura paredz virkni investīciju projektu, kuru realizācija ir iespējama tikai piesaistot ārējo finansējumu. Lai turpinātu abos iepriekš minētajos projektos uzsākto pašvaldības kapacitātes celšanas programmu, nodrošinātu šo projektu ilgtspēju un sagatavotos Attīstības programmas realizācijai, ir nepieciešams realizēt šo projektu. Tā ietvaros plānots turpināt pašvaldības darbinieku kapacitātes paaugstināšanu projektu vadībā. Savukārt Attīstības programmas sekmīgai realizācijai plānots veikt šādas priekšizpētes. Projekta rezultātā tiks būtiski uzlabota pašvaldības kapacitāte finansējuma piesaistīšanai.

Project results: Projekta ietvaros galvenās īstenotās aktivitātes: - priekšizpēšu veikšana „Tūrisma attīstības iespējas Salaspils novadā”, „Zinātnes, uzņēmējdarbības un izglītības sadarbības veicināšanas iespējas Salaspils novadā”, „E-pakalpojumu kā pašvaldības iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanas priekšnosacījuma attīstības iespējas Salaspils novadā” (pētījumi pieejami www.salaspils.lv); - apmācību cikla „Salaspils novada pašvaldības starpnozaru sadarbības stiprināšana efektīvai ES struktūrfondu apguvei” rīkošana sadarbībā ar dažādām Latvijas pašvaldībām. Projekta apmācību ciklā iesaistīti speciālisti no Salaspils novada domes un 20 pašvaldības iestādēm. Projekta rezultātā tika uzlabota pašvaldības kapacitāte finansējuma piesaistīšanai: - Salaspils pašvaldības iestāžu darbinieki apguva zināšanas un prasmes, lai sekmētu ES politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu vai pasākumu īstenošanu; - pieredzes apmaiņas braucienos uz Kuldīgu, Līvāniem, Ventspili speciālisti iepazinās ar praktiskiem piemēriem ārēja finansējuma piesaistei, veicināta arī starppašvaldību sadarbības tīkla izveide turpmākiem sadarbības projektiem; - veiktās priekšizpētes pašvaldības prioritārajās attīstības jomās kļūst par pamatu tālākai pašvaldības kapacitātes celšanai; - tika stiprināts sadarbības tīkls kopīgu starpnozaru projektu izstrādei.

Information

Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Riga Region
Last change: 2013-02-25
ESF Funding: 30 406.16 EUR / 21 369.57 LVL;
  • ESF Funding: 30 406.16 EUR / 21 369.57 LVL;
Total ESF spent: 30 406.17 EUR / 21 369.58 LVL;
  • ESF spent: 30 406.17 EUR / 21 369.58 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/086
Project Promoter: Salaspils novada dome
Start date of project: 01.04.2012.
Project finish date: 31.01.2013.
Place of implementation: Salaspils novada dome, Līvzemes 8, Salaspils, LV-2169
Legal address: Līvzemes iela 8 , Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Phone: 67981017
Fax: 67981032
www: http://www.salaspils.lv
Status: Pabeigts

Documents

Documents