Home > Sources of funding > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to munici[..] > Beverīnas novada pašvaldības darbinieku kapacitāte[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Beverīnas novada pašvaldības darbinieku kapacitātes celšana sekmīgai Eiropas Savienības un pārējo ārvalstu atbalsta finansējuma saņemšanai un apsaimniekošanai

Compact view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects

Description

Projekta mērķis: Panākt aktīvu un kvalitatīvu Beverīnas novada pašvaldības līdzdalību ES un citu ārvalstu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apmācot pašvaldības un to iestāžu darbiniekus un veicot pētījumu par līdzšinējo projektu efektivitāti un pieejamajiem finanšu atbalsta avotiem dzīves kvalitātes līmeņa celšanai Beverīnas novadā.. Projekta tiešā mērķauditorija ir : Beverīnas novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieki, t.i. pārstāvji no sekojošām nodaļām: Attīstības, finansu, komunālās, sociālās, kultūras, pašvaldības administrācijas, pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi. Projekta īstenošanā iesaistītās puses: Projekta iesniedzējs un realizētājs ir Beverīnas novada pašvaldība. Projekta norises vieta un īstenošanas laiks: Projekts tiek īstenots Beverīnas novada pašvaldībā, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos telpu resursus, īstenošanas ilgums ir 9 mēneši - 01.04.2012.-31.12.2012. Projekta aktivitātes: 1. Projekta administrēšana. 2. Apmācības un semināri projektu izstrādē un ieviešanā kvalitatīvākai ES un cita ārvalstu finansējuma piesaistei. 3. Realizēto un esošo Beverīnas novada projektu efektivitātes izvērtēšana. 4. Pieredzes apmaiņa un izplatīšana. 5. Projekta izvērtēšana un mācību un izpētes rezultātu atskaite. 6. Publicitātes pasākumi. Projekta aktivitāšu pamatojums un sagaidāmie rezultāti: Projekta aktualitāte pamatota ar darbinieku kapacitātes paaugstināšanu projektu izstrādē un vadībā, gatavojoties ES finanšu plānošanas 2013.g. – 2017.g. perioda finansu līdzekļu efektīvākai piesaistei Attīstības programmas rīcības plāna realizācijai un dzīves kvalitātes līmeņa celšanai Beverīnas novadā. Ņemot vērā valsts politikas nepastāvību finansu un nodokļu politikas jomā, projektā tiek paredzēts finansējums neparedzētiem izdevumiem.

Project results: Projekta ietvaros apmācībās par ES Struktūrfondu un citu ārvalstu finansējuma piesaisti un šo iespēju sasaisti ar novada izstrādāto attīstības stratēģiju, ar atskaitēm saistītās dokumentācijas sagatavošanu un pamatošanu atbilstoši visu līmeņu normatīvo aktu prasībām un labas projekta vadības prakses standartiem, par komunikāciju un publicitātes prasībām tika iesaistīti 28 Beverīnas novada pašvaldības darbinieki. Projektā sagatavots pētījums "Pētījums par realizēto un esošo novada projektu efektivitāti un rekomendācijas kapacitātes paaugstināšanai". Veikts pieredzes apmaiņas brauciens uz Skrundas novada pašvaldību. Ievietotas publikācijas mājas lapā www.beverinasnovads.lv, laikrakstā "Beverīnas Vēstis".

Information

Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Vidzeme Region
Last change: 2013-01-24
ESF Funding: 25 265.99 EUR / 17 757.04 LVL;
  • ESF Funding: 25 265.99 EUR / 17 757.04 LVL;
Total ESF spent: 25 265.98 EUR / 17 757.03 LVL;
  • ESF spent: 25 265.98 EUR / 17 757.03 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/073
Project Promoter: Beverīnas novada pašvaldība
Start date of project: 01.04.2012.
Project finish date: 31.12.2012.
Place of implementation: „Pagastmāja“, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads
Legal address: „Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224
Phone: 64281737
Fax: 64220890
www: http://www.beverinasnovads.lv
Status: Pabeigts

Documents

Documents