Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Beverīnas novada pašvaldības darbinieku kapacitātes celšana sekmīgai Eiropas Savienības un pārējo ārvalstu atbalsta finansējuma saņemšanai un apsaimniekošanai

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta mērķis: Panākt aktīvu un kvalitatīvu Beverīnas novada pašvaldības līdzdalību ES un citu ārvalstu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apmācot pašvaldības un to iestāžu darbiniekus un veicot pētījumu par līdzšinējo projektu efektivitāti un pieejamajiem finanšu atbalsta avotiem dzīves kvalitātes līmeņa celšanai Beverīnas novadā.. Projekta tiešā mērķauditorija ir : Beverīnas novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieki, t.i. pārstāvji no sekojošām nodaļām: Attīstības, finansu, komunālās, sociālās, kultūras, pašvaldības administrācijas, pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi. Projekta īstenošanā iesaistītās puses: Projekta iesniedzējs un realizētājs ir Beverīnas novada pašvaldība. Projekta norises vieta un īstenošanas laiks: Projekts tiek īstenots Beverīnas novada pašvaldībā, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos telpu resursus, īstenošanas ilgums ir 9 mēneši - 01.04.2012.-31.12.2012. Projekta aktivitātes: 1. Projekta administrēšana. 2. Apmācības un semināri projektu izstrādē un ieviešanā kvalitatīvākai ES un cita ārvalstu finansējuma piesaistei. 3. Realizēto un esošo Beverīnas novada projektu efektivitātes izvērtēšana. 4. Pieredzes apmaiņa un izplatīšana. 5. Projekta izvērtēšana un mācību un izpētes rezultātu atskaite. 6. Publicitātes pasākumi. Projekta aktivitāšu pamatojums un sagaidāmie rezultāti: Projekta aktualitāte pamatota ar darbinieku kapacitātes paaugstināšanu projektu izstrādē un vadībā, gatavojoties ES finanšu plānošanas 2013.g. – 2017.g. perioda finansu līdzekļu efektīvākai piesaistei Attīstības programmas rīcības plāna realizācijai un dzīves kvalitātes līmeņa celšanai Beverīnas novadā. Ņemot vērā valsts politikas nepastāvību finansu un nodokļu politikas jomā, projektā tiek paredzēts finansējums neparedzētiem izdevumiem.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros apmācībās par ES Struktūrfondu un citu ārvalstu finansējuma piesaisti un šo iespēju sasaisti ar novada izstrādāto attīstības stratēģiju, ar atskaitēm saistītās dokumentācijas sagatavošanu un pamatošanu atbilstoši visu līmeņu normatīvo aktu prasībām un labas projekta vadības prakses standartiem, par komunikāciju un publicitātes prasībām tika iesaistīti 28 Beverīnas novada pašvaldības darbinieki. Projektā sagatavots pētījums "Pētījums par realizēto un esošo novada projektu efektivitāti un rekomendācijas kapacitātes paaugstināšanai". Veikts pieredzes apmaiņas brauciens uz Skrundas novada pašvaldību. Ievietotas publikācijas mājas lapā www.beverinasnovads.lv, laikrakstā "Beverīnas Vēstis".

Detalizēta informācija

Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Vidzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-01-24
Projekta kopējais finansējums: 25 265.99 EUR / 17 757.04 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 25 265.99 EUR / 17 757.04 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 25 265.98 EUR / 17 757.03 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 25 265.98 EUR / 17 757.03 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/073
Projekta īstenotājs: Beverīnas novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.04.2012.
Pabeigšanas datums: 31.12.2012.
Īstenošanas vieta: „Pagastmāja“, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads
Juridiskā adrese: „Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224
Telefons: 64281737
Fakss: 64220890
WWW adrese: http://www.beverinasnovads.lv
Statuss: Pabeigts

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli