Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Amatas novada pašvaldības administratīvo darbinieku un domes deputātu zināšanu par vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti paaugstināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir paaugstināt Amatas novada pašvaldības administratīvo darbinieku un domes deputātu zināšanas par vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti un to izmantošanas iespējām Amatas novada attīstībā. Projekta mērķa grupa ir Amatas novada pašvaldības administratīvie darbinieki un novada domes deputāti. Projekta iesniedzējs ir Amatas novada pašvaldība un projekts tiks realizēts Amatas novadā 7 mēnešu laikā. Projektā paredzētās galvenās aktivitātes ir investīciju iespēju apzināšana un izpēte Amatas novadā, darbinieku un deputātu apmācības par investīciju lomu un nozīmību novada sociālekonomiskai attīstībai, iespējām saņemt ES un citu ārvalstu finanšu atbalstu investīciju attīstības jomā, kā arī pieredzes apmaiņas brauciens uz Jelgavas novada pašvaldību (pagastiem). Projekta rezultātā pieaugs Amatas novada pašvaldības darbinieku un domes deputātu izpratne par investīciju nozīmi pašvaldības attīstībā, kā arī zināšanas par investīciju piesaisti un potenciālu Amatas novadā, tādējādi palielinot pašvaldības kapacitāti un spēju, operatīvi sadarboties ar investoriem, mazinot birokrātiskos šķēršļus. Projekta ietvaros apkopotais investīciju iespēju novērtējums, kas būs publiski pieejams Amatas pašvaldībā un pašvaldības mājas lapā www.amatasnovads.lv veicinās informācijas pieejamību par investīcijām novadā ne tikai pašvaldības darbiniekiem, bet arī citiem interesentiem, kas, prognozējams, varētu sadarbībā ar pašvaldību palielināt ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu ieviešanu Amatas novadā.

Результаты проекта: Projekts tika īstenots ar mērķi paaugstināt Amatas novada pašvaldības administratīvo darbinieku un domes deputātu zināšanas par vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti un to izmantošanas iespējām novada attīstībā. Projekta ietvaros tika izstrādāts pētījums "Vietējo un ārvalstu investīciju piesaistes iespēju apzināšana Amatas novadā", kurā tika apzināts faktiskais potenciālo investīciju objektu tehniskais stāvoklis (industriālie objekti/ražošanas ēkas, dzīvojamās ēkas un citi objekti), izstrādāti priekšlikumi par apsekoto teritoriju investīciju piesaistes iespējām un rekomendācijas pašvaldībai par nepieciešamajiem pasākumiem, lai veicinātu jaunu investīciju piesaisti Amatas novadā. Apmācības tika organizētas balstoties uz pētījumā identificētajām 3 investīciju idejām, fokusējot darbu grupās uz šo 3 ideju turpmāko attīstīšanu, apzinot gan savus vietējos resursus, gan novada vajadzības; kopīgi diskutējot par investīcijām kā pašvaldības un iedzīvotāju/uzņēmēju savstarpējo sadarbības modeli, lai veicinātu vietējo produktu un pakalpojumu atpazīstamību. Sākotnēji plānoto 4 apmācību semināru vietā tika noorganizēti 5 semināri 40h apmērā, kurās piedalījās 26 dalībnieki, no kuriem katrs seminārs norisinājās katrā no novada pagastiem (Drabešu, Skujenes, Zaubes, Nītaures pagastos), tādējādi dodot iespēju pašvaldības darbiniekiem klātienē iepazīties ar faktisko situāciju katrā no pagastiem un strādāt pie investīciju piesaistes idejām, kas ir atbilst katra pagasta iespējām un vajadzībām. Projekta ietvaros tika noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Jelgavas novada pašvaldību par investīciju piesaisti, kura laikā tā dalībniekiem bija iespēja iepazīsties ar dažādām finanšu piesaistes un sadarbības formām (pašvaldība, NVO un iedzīvotāju grupas). Pētījumā iegūtie dati par investīciju objektiem elektroniski ievietoti pašvaldības mājas lapas sadaļā "Teritorijas investoriem", tādējādi faktiski izmantojot apkopoto informāciju potenciālo investīciju objektiem. Kopumā projektā sagatavotas 5 publikācijas pašvaldības mājas lapā, 2 publikācijas pašvaldības informatīvajā izdevumā "Amatas avīze", 2 publikācijas laikrakstā "Drusti", 1 publikācija Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā un 1 video sižets Vidzemes TV.
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Vidzemes reģions
Последние изменения: 2013-03-26
ESF финансирование: 10 029.21 EUR / 7 048.57 LVL;
  • ESF финансирование: 10 029.21 EUR / 7 048.57 LVL;
ESF награждено: 10 029.20 EUR / 7 048.56 LVL;
  • ESF награждено: 10 029.20 EUR / 7 048.56 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/087
Исполнитель проекта: Amatas novada pašvaldība
Дата начала проекта: 01.05.2012.
Дата окончания проекта: 30.11.2012.
Место реализации: -
Юридический адрес: „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101
Tелефон: 26537849
Факс: 64127942
www: http://www.amatasnovads.lv
Cтатус: проект осуществлён