Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Jelgavas pilsētas pašvaldības kapacitātes stiprināšana – II kārta

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir pilnveidot projektu sagatavošanā un īstenošanā iesaistīto speciālistu zināšanas specifiskos projektu vadības jautājumos. Projekta ietvaros paredzēts apmācīt 50 pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu darbiniekus tādās jomās kā tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošana, iepirkumu vadība (jo īpaši infrastruktūras projektiem, kā arī izstrādāt pētījumu par pilsētas teritorijā esošajām, bet saimnieciskajā darbībā neizmantotajām platībām un iespējām tās attīstīt, izmantojot Eiropas Savienības un citu valstu finanšu instrumentus. Projekta aktivitātes paredz pieredzes apmaiņas braucienu uz Liepājas pašvaldību, kurai ir līdzīga pieredze Struktūrfondu un citu finansēšanas instrumentu atbalstīto projektu realizācijā, kā arī pilsētvides sakārtošanā un attīstībā. Projekta īstenošanas laiks ir 10 mēneši, Kopējais budžets – 24 727,83 LVL

Результаты проекта: Projekts tika īstenots ar mērķi pilnveidot projektu sagatavošanā un īstenošanā iesaistīto speciālistu zināšanas specifiskos projektu vadības jautājumos. Projekta aktivitāšu īstenošanā tika iesaistīti 94 dalībnieki, kuriem bija iespēja piedalīties apmācībās par tehnisko ekonomiskā pamatojuma sagatavošanu (24h), iepirkumu vadību (8h), komandas darba organizāciju projektos (16h), risku vadību projektos (8h), pārmaiņu vadība projektos (8h), stresa vadību projektu īstenošanas laikā (16h), konfliktu vadību projektu īstenošanas laikā (8h); divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Liepājas pilsētas pašvaldību par pašvaldības projektu vadības sistēmu un īstenotajiem projektiem infrastruktūras, kultūras un tūrisma attīstības jomās. Papildus projekta ietvaros tika izstrādāts pētījums "Par iespējām piesaistīt finansējumu teritorijas attīstībai", kura ietvaros tika apzinātas 5 Jelgavas pilsētas industriālo zonu brīvo (neapbūvēto) teritoriju pieejamības, īpašumtiesības un veikta inženiertehniskā nodrošinājuma analīze, kā arī izpētītas iespējamās finanšu instrumentu piesaistes iespējas šo teritoriju attīstībai. Pētījuma rezultāti tika prezentēti projekta noslēguma pasākumā, kā arī pārrunāta tālākā pētījuma rezultātu pielietojuma iespējas, plānojot Jelgavas pilsētas attīstību. Pašvaldības mājas lapā ievietota un regulāri aktualizēta informācija par projektu, kā arī veiktas 2 publikācijas pašvaldības informatīvajā izdevumā www.jelgavasvestnesis.lv.
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Zemgales reģions
Последние изменения: 2013-05-23
ESF финансирование: 32 050.67 EUR / 22 525.34 LVL;
  • ESF финансирование: 32 050.67 EUR / 22 525.34 LVL;
ESF награждено: 32 050.66 EUR / 22 525.33 LVL;
  • ESF награждено: 32 050.66 EUR / 22 525.33 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/092
Исполнитель проекта: Jelgavas pilsētas dome
Партнер: Liepājas pilsētas pašvaldība
Дата начала проекта: 01.04.2012.
Дата окончания проекта: 31.01.2013.
Место реализации: Jelgava
Юридический адрес: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
Tелефон: +37163005535
Факс: +37163029059
www: http://www.jelgava.lv
Cтатус: проект осуществлён