esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai Liepājas pilsētas un Grobiņas novada pašvaldībās II kārta

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta „Kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai Liepājas pilsētas un Grobiņas novada pašvaldībās II kārta” mērķis ir veicināt Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu aktīvāku īstenošanu Liepājas un Grobiņas pašvaldībās, ceļot projektu vadītāju zināšanu līmeni. Šo mērķi plānots sasniegt, veicot konkrētas aktivitātes iedzīvotāju iesaistei un abu pašvaldību darbinieku apmācībai. Projekta tiešā mērķa grupa ir Liepājas pilsētas pašvaldības un Grobiņas novada pašvaldības darbinieki, netiešie labuma guvēji ir abu pašvaldību iedzīvotāji kopumā. Projekta iesniedzējs ir Liepājas pilsētas pašvaldība, sadarbības partneris - Grobiņas novada pašvaldība. Projekta aktivitāšu norises vieta ir Liepāja, kopējais īstenošanas laiks ir 10 mēneši. Projekta galvenās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti ir:
- apmācības par FIDIC Dzeltenās un Sarkanās grāmatas praktisko pielietojumu un Projektu tehnisko plānu veidošana MS Project, kas pilnveidos projektu vadības prasmes un zināšanas. Apmācības rezultātā tiks pārstrādāta infrastruktūras projektu procedūra. Iegūtās zināšanas ļaus veiksmīgāk realizēt infrastruktūras projektus, samazinot neparedzēto darbu izmaksas, kā arī ļaus efektīvāk komunicēt ar būvnieku;
- eksperta izvērtējums par ES finansējuma ieguldījumu atdevi vietējās ekonomikas attīstībā;
- iedzīvotāju zināšanu, izpratnes veicināšana un informētība par pašvaldībās ieguldīto ES finansējumu.

Project results: Projekta mērķis bija veicināt ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētu projektu un pasākumu aktīvāku īstenošanu Liepājas un Grobiņas pašvaldībās, paaugstināt iedzīvotāju informētību un izpratni par šiem jautājumiem, kā arī celt pašvaldību projektu sagatavošanas un ieviešanas kvalitāti un kapacitāti. Projekta mērķi ir sasniegti, īstenojot aktivitātes: veikts eksperta izvērtējums par ES finansējuma ieguldījuma atdevi pašvaldības attīstībā, notikušas izvērtējuma prezentācijas, izveidota interaktīvās Liepājas pilsētas ES politikas un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu karte "Projektam pa pēdām", kas ievietota Liepājas pilsētas pašvaldības mājas lapā, sagatavoti četri tematiski pielikumi laikrakstā "Kurzemes Vārds" par tēmām: 1) Kas ir ES politika un tās finanšu instrumenti; Kā tie nonāk līdz Liepājai un liepājniekiem; 2) Kas ir projekts; Kā tas top un ko nozīmē projektu veiksmīgi realizēt; 3) Liepājas pieredze un atziņas veiksmīgā ES politikas un tās finanšu instrumentu apguvē; 4) Liepājas gatavošanās ES politikas un tās finanšu instrumentu izmantošanai nākamajā finansēšanas periodā. Liepājas pilsētas un Grobiņas novada pašvaldību darbiniekiem tika novadītas apmācības par FIDIC Dzeltenās un Sarkanās grāmatas praktisko pielietojumu un praktiskas apmācības "Projektu tehnisko plānu veidošana MS Project". Eksperta izvērtējums par ES finansējuma ieguldījuma atdevi pašvaldības attīstībā turpmāk palīdzēs pašvaldībai kvalitatīvāk plānot investīciju programmu. Apmācībās par FIDIC Dzelteno un Sarkano grāmatu un par projektu tehnisko plānu veidošanu ar MS Project ir celta pašvaldību darbinieku kvalifikācija un kapacitāte. Interaktīvā projektu karte "Projektiem pa pēdām" kalpos kā līdzeklis sabiedrības informēšanai. Interaktīvās kartes un pašvaldības mājas lapas uzturēšanu turpmāk nodrošinās Liepājas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Kurzeme Region
Last change: 2013-05-09
ESF Funding: 18 489.91 EUR / 12 994.78 LVL;
  • ESF Funding: 18 489.91 EUR / 12 994.78 LVL;
Total ESF spent: 18 489.91 EUR / 12 994.78 LVL;
  • ESF spent: 18 489.91 EUR / 12 994.78 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/101
Project Promoter: Liepājas pilsētas pašvaldība
Partner(s): Grobiņas novada pašvaldība
Start date of project: 01.04.2012.
Project finish date: 31.01.2013.
Place of implementation: Rožu iela 6, Liepāja, LV- 401
Legal address: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Phone: 634 04770
Fax: 634 07298
www: http://www.liepaja.lv
Status: Pabeigts