esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kuldīgas un Skrundas novadu pašvaldības kultūras un izglītības iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu Kuldīgas un Skrundas novadu pašvaldību līdzdalību ES un citu ārvalstu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apmācot 75 pašvaldību izglītības un kultūras iestāžu (tai skaitā pagastu) darbiniekus apmācībās un veicot pētījumu par tām pieejamajiem atbalsta avotiem. Projekta tiešā mērķa grupa ir 60 Kuldīgas un 15 Skrundas novadu pašvaldību kultūras un izglītības iestāžu darbinieki, kas praktiski piedalās projektu sagatavošanas un ieviešanas procesā. Tiešās mērķa grupas dalībnieki būs: o pagasta pārvalžu kultūras darba organizatori; o novadu kultūras iestāžu darbinieki; o izglītības iestāžu vadītāji; o izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un ārpusklases darbu organizatori. Projekta iesniedzējs, Kuldīgas novada pašvaldība, projektu īstenos, apmācot arī Skrundas novada pašvaldības izglītības un kultūras darbiniekus, laika posmā no 2012.gada aprīļa līdz 2012.gada decembrim. Lai uzlabotu Kuldīgas un Skrundas novadu pašvaldību izglītības un kultūras iestāžu darbinieku pieredzi projekta sagatavošanā un ieviešanā paredzēts pilns apmācību cikls- no projekta pieteikuma sagatavošanas līdz gala atskaišu iesniegšanai pēc projekta realizācijas. Projekta apmācību ietvaros plānots apgūt sekojošas tēmas: o Projekta pieteikuma izstrāde. Projekta pieteikumam nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana. o Apstiprinātā projekta aktivitātes, plānotais projekta laika grafiks. Projekta izmaiņu vadība. Praktiskā projekta ieviešana. o Iepirkuma veikšana. Iepirkumi. Tehniskās specifikācijas izstrādāšana. Praktiski piemēri. ES struktūrfondu ieviešanu reglamentējošie normatīvie akti. o Projekta budžets. Maksājumu pieprasījumi u.c. praktiskie darbi. Maksājumu, līgumu u.c. darījumu dokumentu noformēšana (datumi, numuri), vizuālās identitātes prasības, elektroniskie maksājumi. Izmaksu pieaugums/samazinājums. Maksājumu veikšana. o Starpposmu/noslēguma pārskats. Noformējums, iekļaujamā informācija. Projekta pārbaudes. Pēcuzraudzība. Visbiežāk sastopamās problēmas u.tml. Lai paplašinātu projekta dalībnieku zināšanas par pašvaldību izglītības un kultūras iestādēm pieejamo ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentiem, tiks veikts pētījums, kurā tiks noteikta arī projekta dalībnieku apmierinātība, veicot aptauju par projekta rezultātiem un turpmākajām sadarbības iespējām, kā arī apkopojot un analizējot aptaujas datus un apkopojot secinājumus. Pētījuma rezultāti tiks apkopoti, publiskoti seminārā, izdalīti tā dalībniekiem elektroniskā veidā un būs internetā publiski pieejami visiem interesentiem. Par visām aktivitātēm tiek nodrošināta ES prasībām atbilstoša publicitāte. Projekta aktivitātēs, kas saistītas ar apmācībām, pētījumiem, semināru un projekta rezultātu izvērtēšanu tiek iesaistīti eksperti, kuriem ir atbilstošas zināšanas un praktiskā pieredze projektu sagatavošanā un īstenošanā un kas ir projekta iesniedzēja darbinieki vai ar kuriem pašvaldībai ir bijusi sadarbība. Galvenie projekta rezultāti: apmācīti 75 pašvaldību izglītības un kultūras iestāžu darbinieki, t.sk. 60 no Kuldīgas novada un 15 no Skrundas novada, veikts 1 pētījums par iespējām piesaistīt ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentus, noorganizēts un novadīts 1 seminārs 80 dalībniekiem un izdalīti materiāli papīra formātā – pētījuma ziņojums, zibatmiņa ar pētījuma secinājumiem, priekšlikumiem, veikta 75 apmācību dalībnieku anketēšana un projektu rezultātu apkopošana un izvērtēšana gala ziņojumā. Projekta rezultātā ieguvēji būs vismaz 75 Kuldīgas un Skrundas novadu pašvaldību un to iestāžu darbinieki, kā arī vismaz 80% Kuldīgas un Skrundas novada iedzīvotāji, kas ir tiešie saņēmēji no projektu realizācijas gaitā gūtā labuma.

Результаты проекта: Projekta īstenošanas laikā apmācīti 75 Kuldīgas pašvaldības izglītības un kultūras iestāžu darbinieki par ES, EAA, Šveices un citu finansējumu piesaistes iespējām izglītības projektiem, par projekta iesniegumu gatavošanu, projekta ieviešanu, iepirkumiem, projektu budžetu, apskatīti labās prakses piemēri. Veikts pētījums "Izglītības un kultūras iestādēm pieejamo ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu izpēte, novadu kultūras un izglītības nozaru vajadzību izpēte, nozaru prioritātes un priekšlikumi nākamajam periodam". Veikti 2 pieredzes apmaiņas braucieni - uz Valmieru, Cēsīm un uz Bausku. Informācija par projektu ievietota mājas lapā www.kuldiga.lv, bijušas vairākas publikācijas laikrakstā "Kurzemnieks".
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Kurzemes reģions
Последние изменения: 2013-06-05
ESF финансирование: 12 469.14 EUR / 8 763.36 LVL;
  • ESF финансирование: 12 469.14 EUR / 8 763.36 LVL;
ESF награждено: 12 469.14 EUR / 8 763.36 LVL;
  • ESF награждено: 12 469.14 EUR / 8 763.36 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/111
Исполнитель проекта: Kuldīgas novada pašvaldība
Партнер: Skrundas novada pašvaldība
Дата начала проекта: 01.04.2012.
Дата окончания проекта: 31.12.2012.
Место реализации: Pilsētas laukums 3, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Юридический адрес: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Tелефон: 63322469
Факс: 63341422
www: http://www.kuldiga.lv
Cтатус: проект осуществлён