Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES polotiku instrumentu un pārejās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
2011.gada septembrī Jūrmalas pilsētas dome (JPD) uzsāka projekta "Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" ieviešanu un jau pirmajos tapa skaidrs, ka, lai uzlabotu ES fondu apgūšanas rādītājus JPD, ir nepieciešams papildu ieguldījums tās kapacitātes stiprināšanā. Projekta merķ is ir veicināt Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārejas ārvalstu finanšu palldzības līdzfinansēto projektu un pasākumu aktīvāku un kvalitatīvāku īstenosanu Jūrmalas pilsetas pasvaldībā. Projekta galvenās aktivitātes - pašvaldības darbinieku apmacība, pieredzes apmaiņas braucieni, metodiska materiāla izstrade par buvniecības projektu izstradi, ieviešanu un kontroli, petījuma veikšana par uzņēmejdarbības vidi Jūrmalā, potencialo PPP projektu vizualizāciju izstrade, ka arī vismaz viena projekta pieteikuma izstrāde kādā no Parrobežu sadarbības vai EK programmam (angļu valoda). Projekta 1. tiesa merķa grupa ir 1 reģiona pašvaldība, bet projekta 2. tiesa merķa grupa ir vismaz 50 JPD un tas iestāžu darbinieki. Projekta rezultātā JPD iegūs apmacītus darbiniekus; metodisko materiālu par buvniecības projektu izstrādi, ieviesanu un kontroli, petījumu par UZJ)uzņēmejdarbības vidi Jūrmalā, 2 - 3 projektu vizualizācijas potenciālajiem PPP projektiem utt. Projekta norises vieta ir Jūrmala un projekta īstenošanas laiks 10 meneši.

Projekta rezultāti: Projekta īstenošanas laikā novadītas 10 projekta vadības grupas tikšanās, no kurām 5 bija uzraudzības komitejas sēdes. Noslēgti 3 līgumi ar pakalpojuma sniedzējiem, Iegūta un apkopota pieredze (apmeklēta Ventspils, Līvāni, Rēzekne un Valmiera) būvniecības projektu izstrādē, ieviešanā un kontrolē, kā arī PPP projektu ieviešanā un sadarbības veidošanā ar uzņēmējiem īstenojot projektus. Jūrmalas pilsētas domes un tās iestāžu darbinieki apmācīti būvniecības projektu izstrādē, ieviešanā un kontrolē, specifiskajā angļu valodā, projektu dokumentācijas sagatavošanā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un projektu lietvedības organizēšana, tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādē, laika plānošanas process projektos, inovatīvas pieejas projektu vadīšanā, grāmatvedības organizēšana ieviešot projektus. Izstrādāts metodiskais materiāls par būvniecības projektu izstrādi, ieviešanu un kontroli. Izstrādāts pētījums par Jūrmalas uzņēmējdarbības vidi. Izstrādātas projektu digitālās vizualizācijas 3 projektu koncepcijām - Jūrmalas baltai kāpai, amatnieku tirdziņam un skeitparkam pie Jūrmalas mūzikas un mākslas skolas. Izstrādāts projekta pieteikums angļu valodā "Green cities for Healthy citizens" , iesniegšanai ES programmā Eiropa pilsoņiem. Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā 3 reizes izvietotas publikācijas. Mājas lapas www.jurmala.lv sadaļā "Projekti" ievietotas 10 publikācijas.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-04-30
Projekta kopējais finansējums: 26 319.54 EUR / 18 497.48 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 26 319.54 EUR / 18 497.48 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 26 319.55 EUR / 18 497.49 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 26 319.55 EUR / 18 497.49 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/082
Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome
Uzsākšanas datums: 01.06.2012.
Pabeigšanas datums: 31.03.2013.
Īstenošanas vieta: Jomas iela 1/5, Jūrmala
Juridiskā adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Telefons: 67093801
Fakss: 67093991
WWW adrese: http://www.jurmala.lv
Statuss: Pabeigts
 


Drukāšanas datums: 24.06.21