Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Smiltenes novada pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšana ES struktūrfondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta vispārīgais mērķis: uzlabot investīciju piesaisti Smiltenes novada pašvaldībā. Projekta specifiskais mērķis: paaugstināt Smiltenes novada pašvaldības, tās iestāžu, speciālistu zināšanu kapacitāti Eiropas Savienības (ES) un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu efektīvākā sagatavošanā un ieviešanā, veicot darbinieku apmācības projektu vadības jautājumos. Projekta tiešā mērķauditorija ir Smiltenes novada pašvaldības darbinieki, kas iesaistīti ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā - pašvaldības administrācija, novada pagastu pārvaldes, pašvaldību iestādes (42 darbinieki). Projekts paredzēts īstenot Smiltenes novadā, astoņu mēnešu laikā, veicot novada domes pārvalžu un struktūrvienību pārziņā esošo iestāžu vajadzību izpēti un atbilstošāko ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu piedāvājumu apzināšanu, izstrādājot projekta iekšējās kontroles sistēmas apraksta metodoloģiju projektu īstenošanai, sagatavojot metodiskos materiālus un organizējot apmācības. Projekta rezultātā tiks izstrādāti mācību līdzekļi, kas kalpos kā rokasgrāmata vietējām pagastu pārvaldēm projektu ieviešanā, tiks apmācīti 42 darbinieki, kas spēs aktīvi un kvalitatīvi līdzdarboties projektu izstrādē un īstenošanā, kas kopumā sekmēs pašvaldību funkciju izpildes kvalitātes uzlabošanu.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - paaugstināt Smiltenes novada pašvaldības, tās iestāžu, speciālistu zināšanu kapacitāti Eiropas Savienības (ES) un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu efektīvākā sagatavošanā un ieviešanā, veicot darbinieku apmācības projektu vadības jautājumos, ir sasniegts. Veikta pašvaldības administrācijas, vietējo pagasta pārvalžu, pašvaldības iestāžu vajadzību izpēte un atbilstošāko Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu piedāvājumu apzināšana, sagatavots izpētes dokuments, izstrādāta projekta iekšējās kontroles sistēmas metodoloģija, 42 pašvaldības un to iestāžu darbinieki apmeklējuši 8 seminārus par projektu grāmatvedību, atskaišu sagatavošanu, publicitātes prasībām, ES struktūrfondu regulējošo dokumentāciju un projekta rezultātu uzturēšanu, projekta vadību, uzraudzību, iepirkuma procedūras organizēšanu, līgumu administrēšanu, veikts projekta rezultātu izvērtējums. Informācija par projektu ievietota Smiltenes novada domes mājaslapā www.smiltene.lv un laikrakstā "Smiltenes novada Domes Vēstis".
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Vidzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-04-15
Projekta kopējais finansējums: 13 097.78 EUR / 9 205.17 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 13 097.78 EUR / 9 205.17 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 13 097.78 EUR / 9 205.17 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 13 097.78 EUR / 9 205.17 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/105
Projekta īstenotājs: Smiltenes novada dome
Uzsākšanas datums: 01.09.2012.
Pabeigšanas datums: 30.04.2013.
Īstenošanas vieta: Dārza iela 3, Smiltene
Juridiskā adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Telefons: 64774844
Fakss: 64707583
WWW adrese: http://www.smiltene.lv
Statuss: Pabeigts
 


Drukāšanas datums: 24.06.21