Drukāt |

Sākums > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašv[..] > Durbes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Durbes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu apakšaktivitātes 1.5.2.2.3. „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” projekta „Durbes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana” mērķis ir uzlabot Durbes novada pašvaldības, kā arī Pāvilostas novada pašvaldības un tās darbinieku kapacitāti un panākt aktīvu, kvalitatīvu iesaistīšanos ES un dažādu citu finanšu līdzekļu piesaistē un projektu realizācijā. Projekta tiešā mērķa grupa ir Durbes novada un Pāvilostas novada pašvaldības darbinieki. Netiešā mērķa grupa ir Durbes novada un Pāvilostas novada pašvaldības iedzīvotāji, uzņēmēji. Projekts tiks īstenots Durbes novada pašvaldībā laika posmā no 2012.gada marta līdz 2012.gada decembrim (ieskaitot). Projekta ietvaros paredzēts veikt šādas aktivitātes: *Projektu administrēšana. * Izpēte „Durbes novada pašvaldības attīstības un investīciju piesaistes nepieciešamība un iespējas, t.sk. uzņēmējdarbības vides attīstības izpēte”. * Apmācības cikls Durbes novada pašvaldības darbiniekiem „No idejas līdz projekta realizācijai”. *Izstrādāt metodiskos materiālus – „Publiskā iepirkuma procesa pamati”. * Seminārs izpētes pasākuma prezentēšanai. * Pieredzes apmaiņas braucieni uz Pāvilostas, Rēzeknes, Līvānu un Krāslavas novadiem. * Projekta rezultāta izvērtēšana. * Publicitātes pasākumi. Dažādi ES un citu ārvalstu fondi piedāvā ļoti daudz dažādas finanšu līdzekļu piesaistes iespējas pašvaldībām, taču pašvaldībām ir nepietiekami darbinieku resursi, kas spētu sagatavot kvalitatīvus un prasībām atbilstošus projektu pieteikumus. Līdz ar to ir nepieciešams apmācīt pašvaldības darbiniekus projektu sagatavošanā un realizācijā, kas savukārt veicinātu papildus finanšu līdzekļu piesaisti pašvaldībai. Projekts nepieciešams arī, lai Durbes novada pašvaldība izpētītu pašvaldības attīstības un investoru piesaistes iespējas, kā arī uzņēmējdarbības vides attīstības iespējas, kas radītu jaunas darba vietas un veicinātu pašvaldību attīstību. Projekta realizācijas gadījumā tiks apmācīti 25 darbinieki, no Durbes novada un apmācības tiks piedāvātas arī Pāvilostas novada darbiniekiem, pašvaldības kvalitatīvu un prasībām atbilstošu projektu pieteikumu sagatavošanā un realizācijā. Pāvilostas pašvaldības darbinieki tiks iesaistīti apmācībās, jo abas pašvaldības nākotnē ir plānojušas izstrādāt sadarbības projektus. Kā arī tiks izstrādāti metodiskie materiāli par Publiskā iepirkuma procesa pamatiem, t.sk. tiks izstrādāti līgumu projekti (tehniskiem projektiem, būvdarbiem, pakalpojumiem, preču iegādei) u.c. nepieciešamie dokumentu paraugi, kas nepieciešami iepirkumu procesam, kā rezultātā pašvaldībām būs dota iespēja kvalitatīvi sagatavot iepirkumus un piesaistīt vairāk finanšu līdzekļus no dažādiem fondiem.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - uzlabot Durbes novada un Pāvilostas novada pašvaldības un tās darbinieku kapacitāti, ir sasniegts. Durbes un Pāvilostas novadu pašvaldības darbiniekiem tika organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz Pāvilostas, Līvānu, Rēzeknes un Krāslavas novadiem, kur tika gūta pieredze un idejas jaunu projektu īstenošanai. 25 pašvaldības darbinieki piedalījās apmācībās „No idejas līdz projekta realizācijai”, kurās guva zināšanas par projektu iesniegumu sagatavošanu ES struktūrfondu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības piesaistei, projektu vadības pamatiem, grāmatvedības uzskaiti, lietvedību, iepirkumu procedūru. Tika izstrādāti metodiskie materiāli dažādām iepirkumu metodēm. Informācija par projektu ievietota mājaslapā www.durbe.lv un laikrakstā "Durbes Novada Vēstis".
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Kurzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-03-28
Projekta kopējais finansējums: 14 502.76 EUR / 10 192.60 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 14 502.76 EUR / 10 192.60 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 16 468.56 EUR / 11 574.17 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 16 468.56 EUR / 11 574.17 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/106
Projekta īstenotājs: Durbes novada dome
Uzsākšanas datums: 01.04.2012.
Pabeigšanas datums: 31.01.2013.
Īstenošanas vieta: Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads
Juridiskā adrese: Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447
Telefons: 63484988
Fakss: 63484989
WWW adrese: http://www.durbe.lv
Statuss: Pabeigts

Metodikas, rokasgrāmatas, vadlīnijas

Metodiskais materiāls VALSTS UN PAŠVALDĪBU IEPIRKUMI
 


Drukāšanas datums: 14.06.21