esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Mācību gads zināšanu pilnveidei ES fondu apguvē Viļakas novada darbiniekiem

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projektu „Mācību gads zināšanu pilnveidei ES fondu apguvē Viļakas novada darbiniekiem” ir plānots realizēt 9 mēnešos, laika posmā no 2012.gada 2.ceturkšņa līdz 2012.gada 4.ceturksnim (ieskaitot) (no 2012.gada aprīļa līdz 2012.gada decembrim). Projekta iesniedzējs ir Viļakas novada dome. Kopējais projekta budžets ir 9730,00 LVL; projekta aktivitātes 100 % apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds. Projekta mērķis ir noorganizēt apmācību ciklu par projektu plānošanas un ieviešanas administratīvajiem un tehniskajiem aspektiem Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu politikas programmās Viļakas novada iestāžu vadītājiem un darbiniekiem, lai nodrošinātu aktīvu un kvalitatīvu pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta tiešā mērķa grupa ir novada pašvaldība: Viļakas novada dome - 50 pašvaldības iestāžu vadītāji un darbinieki. Projektā realizēs 4 aktivitātes: pirmā aktivitāte - Projekta administrēšana; otrā aktivitāte -Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegāde; trešā aktivitāte - Apmācību cikls par projektu plānošanas un ieviešanas administratīvajiem un tehniskajiem aspektiem Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu politikas programmās; ceturtā aktivitāte – Publicitāte, publicitātes pasākumu nodrošināšanai izmantos bezmaksas kanālus, sagatavos 4 preses relīzes par projekta īstenošanu un izsūtīs reģionālajiem, nacionālajiem masu medijiem, 4 reizes informāciju ievietos pašvaldības tīmekļa vietnē: www.vilaka.lv, 3 reizes izvietos maksas publikācijas Ziemeļlatgales laikrakstā „Vaduguns” un 3 reizes izvietos maksas publikācijas Latgales reģiona avīzē „Vietējā”.

Project results: Projektā plānotais ir veiksmīgi īstenots: noorganizētas 20 nodarbības apmācību ciklā par projektu plānošanas un ieviešanas administratīvajiem un tehniskajiem aspektiem Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu politikas programmās 50 Viļakas novada pašvaldības darbiniekiem, noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Dienvidlatgales pašvaldībām ( Līvānu, Preiļu, Krāslavas un Dagdas). Projekta aktivitātes ir regulāri atspoguļotas pašvaldības mājas lapā, kā arī Ziemeļlatgales laikrakstā " Vaduguns" un Latgales reģiona avīzē " Vietējā".
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Latgale Region
ESF Funding: 13 844.54 EUR / 9 730.00 LVL;
  • ESF Funding: 13 844.54 EUR / 9 730.00 LVL;
Total ESF spent: 13 844.54 EUR / 9 730.00 LVL;
  • ESF spent: 13 844.54 EUR / 9 730.00 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/107
Project Promoter: Viļakas novada dome
Start date of project: 01.04.2012.
Project finish date: 31.12.2012.
Place of implementation: Abrenes iela, 26, Viļaka Viļakas novads, LV-4583
Legal address: Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583
Phone: 64507224
Fax: 64507208
www: http://www.vilaka.lv
Status: Pabeigts