Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Mācību gads zināšanu pilnveidei ES fondu apguvē Viļakas novada darbiniekiem

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projektu „Mācību gads zināšanu pilnveidei ES fondu apguvē Viļakas novada darbiniekiem” ir plānots realizēt 9 mēnešos, laika posmā no 2012.gada 2.ceturkšņa līdz 2012.gada 4.ceturksnim (ieskaitot) (no 2012.gada aprīļa līdz 2012.gada decembrim). Projekta iesniedzējs ir Viļakas novada dome. Kopējais projekta budžets ir 9730,00 LVL; projekta aktivitātes 100 % apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds. Projekta mērķis ir noorganizēt apmācību ciklu par projektu plānošanas un ieviešanas administratīvajiem un tehniskajiem aspektiem Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu politikas programmās Viļakas novada iestāžu vadītājiem un darbiniekiem, lai nodrošinātu aktīvu un kvalitatīvu pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta tiešā mērķa grupa ir novada pašvaldība: Viļakas novada dome - 50 pašvaldības iestāžu vadītāji un darbinieki. Projektā realizēs 4 aktivitātes: pirmā aktivitāte - Projekta administrēšana; otrā aktivitāte -Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegāde; trešā aktivitāte - Apmācību cikls par projektu plānošanas un ieviešanas administratīvajiem un tehniskajiem aspektiem Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu politikas programmās; ceturtā aktivitāte – Publicitāte, publicitātes pasākumu nodrošināšanai izmantos bezmaksas kanālus, sagatavos 4 preses relīzes par projekta īstenošanu un izsūtīs reģionālajiem, nacionālajiem masu medijiem, 4 reizes informāciju ievietos pašvaldības tīmekļa vietnē: www.vilaka.lv, 3 reizes izvietos maksas publikācijas Ziemeļlatgales laikrakstā „Vaduguns” un 3 reizes izvietos maksas publikācijas Latgales reģiona avīzē „Vietējā”.

Projekta rezultāti: Projektā plānotais ir veiksmīgi īstenots: noorganizētas 20 nodarbības apmācību ciklā par projektu plānošanas un ieviešanas administratīvajiem un tehniskajiem aspektiem Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu politikas programmās 50 Viļakas novada pašvaldības darbiniekiem, noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Dienvidlatgales pašvaldībām ( Līvānu, Preiļu, Krāslavas un Dagdas). Projekta aktivitātes ir regulāri atspoguļotas pašvaldības mājas lapā, kā arī Ziemeļlatgales laikrakstā " Vaduguns" un Latgales reģiona avīzē " Vietējā".
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Latgales reģions
Projekta kopējais finansējums: 13 844.54 EUR / 9 730.00 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 13 844.54 EUR / 9 730.00 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 13 844.54 EUR / 9 730.00 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 13 844.54 EUR / 9 730.00 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/107
Projekta īstenotājs: Viļakas novada dome
Uzsākšanas datums: 01.04.2012.
Pabeigšanas datums: 31.12.2012.
Īstenošanas vieta: Abrenes iela, 26, Viļaka Viļakas novads, LV-4583
Juridiskā adrese: Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583
Telefons: 64507224
Fakss: 64507208
WWW adrese: http://www.vilaka.lv
Statuss: Pabeigts
 


Drukāšanas datums: 15.06.21