Home > Sources of funding

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kapacitātes paaugstināšana kultūras nozares projektu un pasākumu īstenošanai Vidzemes plānošanas reģionā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta mērķis ir paaugstināt kultūras un projektu speciālistu kapacitāti, lai panāktu aktīvu un kvalitatīvu Vidzemes plānošanas reģiona un pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto kultūras nozares projektu un pasākumu īstenošanā un stiprinātu dažādu nozaru speciālistu sadarbību. Projekta mērķa grupa ir Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un projektu nodaļas darbinieki un reģiona projektu vadītāji (5 darbinieki), Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību speciālisti (55) un Daugavpils pilsētas domes speciālists (1) Projekta iesniedzējs ir Vidzemes plānošanas reģions, sadarbības partneri – Alūksnes, Apes, Daugavpils, Cesvaines, Jaunpiebalgas, Gulbenes, Kocēnu, Lubānas, Pārgaujas, Valkas un Varakļānu novada pašvaldības. Projekts norisināsies Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā 10 mēnešus. Projektā plānotās aktivitātes: 1. Projekta administrēšana. 2. Pieredzes apmaiņas brauciens. 3. Nākotnes pilsētas spēle - Vidzemes reģiona kultūras projektu ideju sagatavošana. 4. Izpēte par projektu ideju īstenošanai pieejamajiem finanšu resursiem. 5. Apmācības kultūras un projektu speciālistiem. 6. Projekta rezultātu izvērtēšana. 7. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi. Projekta rezultātā 60 Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību projektu un kultūras speciālisti paaugstinās kapacitāti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, 40 dalībnieki piedalīsies pieredzes apmaiņas braucienā Daugavpilī, tiks sagatavotas 12 jaunas projektu idejas, kā arī sagatavota izpēte par kultūras projektu finansēšanas iespējām. Lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu pašvaldībām un Vidzemes plānošanas reģionam Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, svarīgi paaugstināt speciālistu kapacitāti kultūras projektu īstenošanas jomā, kā arī stiprināt sadarbības spējas dažādu nozaru speciālistu starpā. Līdz šim kultūras projektu īstenošana Vidzemes plānošanas reģionā nav bijusi ļoti sekmīga.

Project results: Projekta ietvaros veikta izpēte par projektu ideju īstenošanai pieejamajiem finanšu resursiem, noorganizētas apmācības - kultūras projektu ideju realizācija – no projektu pieteikumu sagatavošanas līdz projektu realizācijai, sadarbības partnerību veidošana kultūras projektu sagatavošanā un īstenošanā, projekta ideju prezentācija, kā arī pieredzes apmaiņas brauciens uz Daugavpili, kur projekta dalībnieki iepazinās ar Daugavpils pilsētas realizētiem attīstības veicināšanas projektiem, labās prakses piemēriem, Daugavpils pilsētas pieredzi Nākotnes pilsētas spēļu organizēšanā. Projekta rezultātā paaugstināta kultūras un projektu speciālistu kapacitāte, lai panāktu aktīvu un kvalitatīvu Vidzemes plānošanas reģiona un pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto kultūras nozares projektu un pasākumu īstenošanā un stiprinātu dažādu nozaru speciālistu sadarbību.
Legal status of Project Promoter: Plānošanas reģions
Region: Vidzeme Region
Last change: 2013-05-31
ESF Funding: 35 253.33 EUR / 24 776.18 LVL;
  • ESF Funding: 35 253.33 EUR / 24 776.18 LVL;
Total ESF spent: 35 253.32 EUR / 24 776.17 LVL;
  • ESF spent: 35 253.32 EUR / 24 776.17 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/079
Project Promoter: Vidzemes plānošanas reģions
Partner(s): Alūksnes novada pašvaldība,Apes novada dome,Cesvaines novada dome,Daugavpils pilsētas dome,Gulbenes novada dome,Jaunpiebalgas novada dome,Kocēnu novada dome,Lubānas novada pašvaldība,Valkas novada dome,Varakļānu novada pašvaldība,Pārgaujas novada pašvaldība
Start date of project: 01.05.2012.
Project finish date: 28.02.2013.
Place of implementation: Vidzemes plānošanas reģions
Legal address: Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Phone: 64219021
Fax: 64116012
www: http://www.vidzeme.lv
Status: Pabeigts