Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Iecavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta mērķis ir stiprināt Iecavas novada pašvaldības kapacitāti, lai sekmētu ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu, apmācot pašvaldības speciālistus un veicot Iecavas novada vajadzību izpēti ES struktūrfondu līdzekļu piesaistei. Pētījuma rezultāti tiks integrēti Iecavas novada Investīciju plānā un Attīstības programmā. Projekts, kura mērķa grupa ir 40 pašvaldības speciālisti, deputāti un pašvaldības iestāžu darbinieki, tiks īstenots Iecavas novada pašvaldībā 9 mēnešu ilgā laika periodā. Projekta galvenās aktivitātes ir apmācība projekta vadības jautājumos un ES struktūrfondu piesaistē, kā arī Iecavas novada vajadzību izpēte. Projektu realizējot, tiks sekmēta mērķtiecīga ES fondu līdzekļu piesaiste un likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā minēto funkciju kvalitatīva izpilde atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām.

Projekta rezultāti: Projekta aktivitātēs iesaistīti 53 pašvaldības un tās iestāžu darbinieki, deputāti. Apmācības semināros par tēmu "Projektu vadības un ārējā finansējuma piesaiste" mērķa grupas dalībnieki ieguva zināšanas projekta vadības jautājumos un ārējā finansējuma saņemšanā. Pētījuma rezultātā pašvaldības rīcībā ir nonācis dokuments "Iecavas novada vajadzību izpēte ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā", kultūrvēsturiskās ēkas Baldones ielā 65 tehniskās apsekošanas atzinums un rokasgrāmata par pieejamo ES un pārējo ārvalstu finanšu palīdzību. Savukārt, rokasgrāmata par pieejamo ES un pārējo ārvalstu finanšu palīdzību satur pašvaldībai, pašvaldības iestādēm, komersantiem un nevalstiskajām organizācijām aktuālu informāciju par atlikušajiem šī plānošanas perioda projektu konkursiem, iezīmē nākamā plānošanas perioda indikatīvās aktivitātes un sniedz vairākas projektu koncepcijas sadarbībai ar NVO un uzņēmējiem ārējā finansējuma piesaistē.

Detalizēta informācija

Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Zemgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-06-21
Projekta kopējais finansējums: 22 458.01 EUR / 15 783.58 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 22 458.01 EUR / 15 783.58 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 22 458.02 EUR / 15 783.59 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 22 458.02 EUR / 15 783.59 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/093
Projekta īstenotājs: Iecavas novada Dome
Uzsākšanas datums: 01.09.2012.
Pabeigšanas datums: 31.05.2013.
Īstenošanas vieta: Iecavas novada Dome
Juridiskā adrese: Skolas iela 4, Iecavas novads, LV-3913
Telefons: 63941721
Fakss: 63941991
WWW adrese: http://www.iecava.lv
Statuss: Pabeigts

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli