Sākums > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organi[..] > Biedrības „Sabiedrības par atklātību – Delna” un s[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Biedrības „Sabiedrības par atklātību – Delna” un sadarbības organizāciju kapacitātes stiprināšana efektīvākai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā labas pārvaldības sekmēšanai un korupcijas mazināšanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir panākt efektīvāku biedrības „Sabiedrība par atklātību – Delna” un tās sadarbības partneru līdzdalību politikas plānošanas, ieviešanas un lēmumu pieņemšanas procesos un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku pasākumu īstenošanā, lai sekmētu labāku pārvaldību un mazinātu korupciju. Projekta partneri: biedrība “Sabiedrība par atklātību - Delna”, nodibinājums „Baltijas Pētnieciskās Žurnālistikas Centrs”, biedrība „Vides aizsardzības klubs”, biedrība „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”, biedrība „Zemes draugi”. Mērķa grupas: projekta partneru darbinieki, biedri un brīvprātīgie. Norises vieta: tiešā norises vieta - Rīga, ietekme tiks radīta visā Latvijas teritorijā. Īstenošanas ilgums: 12 mēneši. Galvenās aktivitātes:  Apmācību semināri darbinieku, biedru un brīvprātīgo zināšanu un prasmju pilnveidei un spēju attīstībai  Brīvprātīgo juristu sagatavošana juridisko pakalpojumu sniegšanai .  Metodiskā materiāla juridiskās palīdzības sniedzējiem un saņēmējiem izstrāde un pavairošana.  Dalība starptautiskas pretkorupcijas organizācijas Transparency International Eiropas nodaļu sadarbības tīkla pasākumā.  Projekta rezultātu izvērtēšanas pasākums.  Projekta publicitāte.  Projekta administrēšana. Sagaidāmais rezultāts: sekmēta biedrības „Sabiedrība par atklātību – Delna” un tās sadarbības partneru efektīvāka līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku pasākumu īstenošanā.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija panākt efektīvāku biedrības „Sabiedrība par atklātību – Delna” un tās sadarbības partneru līdzdalību politikas plānošanas, ieviešanas un lēmumu pieņemšanas procesos un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku pasākumu īstenošanā, lai sekmētu labāku pārvaldību un mazinātu korupciju. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi projektā tika organizēti apmācību semināri darbinieku, biedru un brīvprātīgo zināšanu un prasmju pilnveidei un spēju attīstībai par tādām tēmām kā politikas plānošanas un ieviešanas procesu vadība, tās juridiskie aspekti, valsts attīstības plānošanas dokumentu izvērtēšanas un atzinumu sagatavošanas un iesniegšanas procedūras un aspekti, sadarbības ar pētnieciskajiem žurnālistiem veidošana un uzturēšana politikas procesu objektīvai atspoguļošanai medijos, apmācību semināri komunikācijas ar valsts pārvaldes institūcijām prasmju un spēju pilnveidei un attīstīšanai,apmācību semināri par Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu izmantošanu organizāciju darbības spēju un ietekmes uz politikas procesiem paaugstināšanai. Tika organizēti apmācību semināri brīvprātīgo juristu sagatavošanai juridisko pakalpojumu sniegšanai. Projektā tika izstrādāts metodiskais materiāls juridiskās palīdzības sniedzējiem. Biedrības pārstāvji piedalījās starptautiskās pretkorupcijas organizācijas "Transparency International" Eiropas nodaļas sadarbības tīkla pasākumā Lisabonā. Projekta noslēgumā tika noorganizēta projekta rezultātu izvērtēšanas konference.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2013-12-20
Projekta kopējais finansējums: 27 748.45 EUR / 19 501.72 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 25 547.99 EUR / 17 955.23 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 200.46 EUR / 1 546.49 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 27 748.45 EUR / 19 501.72 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 25 548.00 EUR / 17 955.24 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 200.45 EUR / 1 546.49 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/124
Projekta īstenotājs: biedrība "Sabiedrība par atklātību - Delna"
Sadarbības partneris: Nodibinājums „Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs”,Biedrība „Vides aizsardzības klubs”,Biedrība „Zemes draugi“,Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Uzsākšanas datums: 01.09.2012.
Pabeigšanas datums: 31.10.2013.
Juridiskā adrese: Čaka iela 49-4, Rīga, LV-1011
Telefons: 67285585
Fakss: 67285584
WWW adrese: http://www.delna.lv
Statuss: Pabeigts