esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


NVO kapacitātes stiprināšana līdzdalības veicināšanai ES lēmumu pieņemšanas procesā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Projekta vispārējais mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību ES lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta īstenošanā ir iesaistīts Valodu un kultūras centrs „Pasaule mūsu mājās”, Ekotūrisma apvienība „Ekozeme” un Latgaliešu kultūras biedrība. Projekta aktivitāšu rezultātā tiks apmācīti Latgales reģiona 10 NVO 120 darbinieki un biedri par līdzdalību ES lēmumu pieņemšanas procesā, tiks stiprināta NVO kapacitāte darbībai Eiropas sadarbības tīklos un projektu īstenošanā. Paredzēts nodrošināt juridiskās konsultācijas, organizēt 5 seminārus, 1 konference, 2 apmācības kursus, tikšanās un debates ar politiķiem, Eiropas Parlamenta deputātiem, Eiropas sadarbības tīklu pārstāvjiem, piedalīties Eiropas konferencē Briselē par jauno politisko stratēģijas plānu „Europe 2020” izstrādi, izpētīt Beļģijas NVO, Eiropas attīstības tīklu un platformu darbību lēmumu pieņemšanas procesā. Projekta rezultātā tiks izveidots „Latgales NVO sadarbības tīkls”, kas ilgtermiņa nodrošinās NVO līdzdalību politiskajos procesos, tiks izplatīts ārvalstu prakses apkopojums 70 eks., 50 CD ar projekta rezultātu apkopojumu, noorganizēts rezultātu izvērtēšanas seminārs un gala konference. Projekta kopējās izmaksas 13 511,06 LVL, t.sk. paredzēts piesaistīt ESF līdzfinansējumu 12439,63 LVL un partneru līdzfinansējumu 1071,43 LVL.

Результаты проекта: Projekta mērķis bija panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību ES lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta īstenošanā tika iesaistīts Valodu un kultūras centrs „Pasaule mūsu mājās”, Ekotūrisma apvienība „Ekozeme” un Latgaliešu kultūras biedrība. Projektā notika 5 tematiskās diskusijas- darba grupas sēdes: "Pašvaldību saistība ar reģionālā un nacionālā līmeņa institūcijām un ar iedzīvotājiem", "Dalība plānošanā" , "Pašvaldību un tajā esošo kopienu vajadzību apzināšana", "Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2013.-2013.gadā" , "Projektu vadība NVO kapacitātes stiprināšanā", tika noorganizēts apmācību kurss par tādiem jautājumiem, kā dalība ES lēmumu pieņemšanā, ES fondu iespējas un izvēle, sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā, vadītāja prasmju pilnveide sabiedriskajā organizācijā, iekšlietu politika ES; tika noorganizēti 3 semināri , 3 NVO pārstāvji piedalījās 2013.gada 14.maijā EUCIS-LLL( Eiropas Pilsoniskās sabiedrības platforma mūžizglītībai) ikgadējā konferencē Viļņā, 4 NVO pārstāvji piedalījās 2013.gada 17.-19.jūnijā ārvalstu pieredzes izpētes braucienā uz Briseli, ārvalstīs gūtā pieredze tika apkopota un izdota krāsainā bukletā, kā arī ar to tika iepazīstināti NVO pārstāvji seminārā; projekta dalībniekiem tika sniegtas juridiskas konsultācijas par priekšlikumu iesniegšanas kārtību, attiecīgo dokumentu noformēšanu u.c. jautājumiem; tika noorganizēts seminārs par projekta rezultātiem, kā arī noslēguma konference.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Latgales reģions
Последние изменения: 2013-10-25
ESF финансирование: 13 782.31 EUR / 9 686.26 LVL;
  • ESF финансирование: 12 689.36 EUR / 8 918.13 LVL;
  • ESF частного финансирования: 1 092.95 EUR / 768.13 LVL;
ESF награждено: 13 782.31 EUR / 9 686.26 LVL;
  • ESF награждено: 12 689.36 EUR / 8 918.13 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 092.95 EUR / 768.13 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/217
Исполнитель проекта: Valodu un kultūras centrs "Pasaule mūsu mājās"
Партнер: Latgaliešu kultūras biedrība,Ekotūrisma Apvienība EKOZEME
Дата начала проекта: 01.10.2012.
Дата окончания проекта: 31.07.2013.
Место реализации: Atbrīvošanas aleja 174, Rēzekne, LV-4604
Юридический адрес: Maskavas 26-57, Rēzekne, LV-4601
Tелефон: 29433012
Факс: 64633438
www: http://worldatourhome.com
Cтатус: проект осуществлён