esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Uzņēmējdarbības vides attīstības jomā strādājošo NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana labākai līdzdalībai politikas plānošanā un īstenošanā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Projekta iesniedzējs biedrība „Latvijas sīkuzņēmēju asociācija „KALVE”” vadības līmenī jau no tās dibināšanas aktīvi piedalās dažādu normatīvo aktu apspriešanā un ieteikumu sniegšanā. Taču organizācijas kapacitātes stiprināšanai ir nepieciešams biedrības un tās partnerorganizāciju biedriem un darbiniekiem sniegt atbalstu un zināšanas par politiskiem procesiem. Ir identificētas konkrētas problēmas, kuras, projekta mērķi sasniedzot, tiks risinātas: - tieksme kritizēt un noniecināt esošos lēmumus. Personu neprasme vai nevēlēšanās veidot konstruktīvu un lietišķu sadarbību ar valsts struktūrām jau lēmumu pieņemšanas posmā; - zems zināšanu un izpratnes līmenis par lēmumu pieņemšanu un politiskiem procesiem; - neiesaistīšanās ES struktūrfondu finansēto projektu izstrādē un īstenošanā, tā nepiedaloties politikas plānošanas, ieviešanas un uzraudzības procesā, un neizmantojot iespējas pārstāvēt sabiedrības intereses. Projekta mērķis ir panākt partnerorganizāciju darbinieku un biedru aktīvu, pozitīvu un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos pašvaldību un valsts līmenī, kā arī sniegt viņiem zināšanas un prasmes, lai varētu iesaistīties citu ES struktūrfondu finansēto projektu izstrādē un īstenošanā.

Результаты проекта: Projekta mērķis - panākt LSA "Kalve" un tās partnerorganizāciju pozitīvu un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos pašvaldību un valsts līmenī, kā arī sniegt viņiem zināšanas un prasmes, lai varētu iesaistīties citu ES struktūrfondu finansēto projektu izstrādē un īstenošanā - ir sasniegts daļēji, ņemot vērā, ka nav gūta pārliecība, par to, ka projektā notikušas visas plānotās aktivitātes. Projektā tika izstrādāta biedrības ilgtermiņa stratēģija 2013. - 2015.gadam, informācija par lēmumu pieņemšanas jautājumiem tika apkopota rokasgrāmatā, kas ir pieejama mājas lapā www.kalvelsa.lv. Projektā tika organizētas konsultatīvas nodarbības par lēmumu pieņemšanas aspektiem, konsultācijas ekonomikas jautājumos, tika sniegti konsultanta pakalpojumi juridiskajos un lietvedības jautājumos, tika parakstīts NVO un MK sadarbības memorands, tika noorganizēts projekta noslēguma pasākums un projekta aktivitātes tika atspoguļotas biedrības mājas lapā.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīgas reģions
Последние изменения: 2014-03-26
ESF финансирование: 10 328.94 EUR / 7 259.22 LVL;
  • ESF финансирование: 9 509.86 EUR / 6 683.57 LVL;
  • ESF частного финансирования: 819.08 EUR / 575.65 LVL;
ESF награждено: 25 037.51 EUR / 17 596.46 LVL;
  • ESF награждено: 23 450.89 EUR / 16 481.38 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 586.62 EUR / 1 115.08 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/132
Исполнитель проекта: Biedrība „Latvijas sīkuzņēmēju asociācija „Kalve””
Партнер: Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu konfederācija
Дата начала проекта: 01.10.2012.
Дата окончания проекта: 31.07.2013.
Место реализации: -
Юридический адрес: Grīvas iela 11/4-7, Rīga, LV-1055
Tелефон: 29112545
Факс: 66100873
www: http://www.kalvelsa.lv
Cтатус: проект осуществлён