esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


NVO kapacitātes stiprināšana izglītības iegūšanas iespēju nodrošināšanai jauniešiem sociālajai un ekonomiskajai kohēzijai Latgales reģionā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projektu īsteno nodibinājums „Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika” sadarbojoties ar partneri biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”. Projekta „NVO kapacitātes stiprināšana izglītības iegūšanas iespēju nodrošināšanai jauniešiem sociālajai un ekonomiskajai kohēzijai Latgales reģionā” mērķis ir stiprināt projektā iesaistīto 10 Latgales reģionā darbojošos nevalstisko organizāciju kapacitāti, lai sekmētu to aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, publisko pakalpojumu sniegšanā, nodrošinot jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm izglītības iegūšanas iespēju, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekts tiks ieviests Rēzeknē, tajā piedalīsies organizācijas, to biedri, darbinieki un brīvprātīgie no dažādiem Latgales reģiona novadiem. Īstenošanas laiks ir 9 mēneši, sākot ar 2012.g.1.oktobri līdz 2013.g.30.jūnijam. Tiešās mērķa grupas skaits ir 50 personas. Projekta ieviešana nodrošinās projektā izvirzītā mērķa sasniegšanu. Tiešā mērķa grupa ir Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika” un 20 to biedri, darbinieki un brīvprātīgie, kā arī 3 personas no nodibinājuma „Latgales nevalstisko organizāciju fonds”, kurš ir partneris dotajā projektā, 7 personas no partnerorganizācijas dibinātājorganizācijām „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”, „Preiļu NVO centrs” un „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, kā arī 20 personas no minēto organizāciju sastāvā esošām NVO.

Project results: Projekta vispārējais mērķis bija sociālās un ekonomiskās kohēzijas veicināšana Latgales reģionā līdz ar NVO kapacitātes stiprināšanu iesaistei politikas plānošanā un ieviešanā, kā arī publisko pakalpojumu sniegšanā, nodrošinot jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm izglītības iegūšanas iespēju. Projekta aktivitātēs iesaistījās 109 cilvēki. Tika īstenotas visas 10 projekta aktivitātes - projekta īstenošanas sākuma posmā notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Austrijas NVO, kas fondam bija jauna pieredze. Rezultātā fondam izveidojās kontakti ar trijām ārvalstu organizācijām, tika veikta ārvalstu NVO pieredzes. Projektā tika organizētas projekta dalībnieku apmācības par NVO iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos un līdzdalībā pie politikas plānošanas un ieviešanas, projektu vadību un NVO darbības finansiālais nodrošinājumu. Projekta laikā darba grupās tika diskutēts par sociālo pakalpojumu veidiem, tika uzklausīts un analizēts NVO biedru viedoklis. Veikta publiska pakalpojuma modeļa ieviešanas plāna izstrāde, notikušas konsultācijas projektu izstrādē un ziedojumu piesaistē publiska pakalpojuma finansiālajai ilgtspējai. Līdz ar jauna publiskā pakalpojuma ieviešanu bija paredzēts sekmēt partnerorganizāciju aktīvu iesaisti politikas īstenošanas procesā - kopumā aktivitātēs iesaistījās 10 NVO biedri, dažas no organizācijām jau šobrīd ieņem aktīvu pozīciju un piedalās lēmumu pieņemšanas procesos dažādos līmeņos (pašvaldībās, plānošanas reģionā, ministrijā). Projekta laikā fonds piedalījās LR Saeimas komisijā, izskatot vairākus ar izglītību saistītus jautājumus. Projekta laikā notika konsultācijas projektu izstrādē un ziedojumu piesaistē publiska pakalpojuma finansiālajai ilgtspējai, tika izveidota fonda mājas lapa. Projekta noslēgumā tika noorganizēta projekta rezultātu izvērtēšanas konferencei.
Legal status of Project Promoter: Nodibinājums
Region: Latgale Region
Last change: 2014-03-14
ESF Funding: 27 866.76 EUR / 19 584.87 LVL;
  • ESF Funding: 25 656.93 EUR / 18 031.79 LVL;
  • ESF private funding: 2 209.83 EUR / 1 553.08 LVL;
Total ESF spent: 27 866.76 EUR / 19 584.87 LVL;
  • ESF spent: 25 656.93 EUR / 18 031.79 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 209.83 EUR / 1 553.08 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/170
Project Promoter: Nodibinājums "Latgales skolu atbalsta fonds "Veronika""
Partner(s): Biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs"
Start date of project: 01.10.2012.
Project finish date: 31.07.2013.
Place of implementation: Kr. Valdemāra iela 118, birojs 211, Rīga
Legal address: Kr. Valdemāra iela 118, Rīga, LV-1013
Phone: 67211433; 26465012
Fax: 67211433
www: http://-
Status: Pabeigts