Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Ca[..] > Biedrības „Cerību spārni” administratīvās kapacitā[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Biedrības „Cerību spārni” administratīvās kapacitātes stiprināšana alternatīvo pakalpojumu personām ar garīgās attīstības traucējumiem attīstībai

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
2.1. Kopsavilkums par Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu) (ne vairāk kā 1000 zīmes): Projekta mērķis ir Panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Projekta mērķa grupa ir piecas nevalstiskas organizācijas - Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni”, Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, Inčukalna invalīdu biedrība, Sociālās aprūpes biedrība „Saullēkts”, Pensionāru biedrība „Sigulda”. Projekta aktivitātes: apmācības nevalstisko organizāciju speciālistiem administratīvās kapacitātes stiprināšanai, kopienas „Cerību sēta” attīstības plāna izstrāde jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem, informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu un projekta vadība. Projekta sagaidāmie rezultāti: izstrādāts kopienas „Cerību sēta” attīstības plāns, apmācīti 35 nevalstisko organizāciju speciālisti administratīvās kapacitātes stiprināšanai, nodrošināts seminārs NVO un pašvaldības un valsts līmeņa politikas plānotājiem sociālo pakalpojumu jomā, nodrošināts pieredzes apmaiņas pasākums par kopienu personām ar garīga rakstura traucējumiem darbības jautājumiem NVO speciālistiem, nodrošināta projekta vadība un publicitātes pasākumi. Projekta īstenošanas laiks, vieta, izmaksas: Projektu plānots ieviest Siguldas pašvaldībā, laikā no 01.10.2012.-30.09.2013. par kopējo summu 24680.07 LVL apmērā.

Project results: Projekta ietvaros īstenotas „Apmācības nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai”, kurās apmācīti 38 piecu nevalstisko organizāciju pārstāvji – bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni”, biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, Inčukalna invalīdu biedrība, sociālās aprūpes biedrība „Saullēkts”, pensionāru biedrība „Sigulda”. Apmācību dalībnieki guva zināšanas par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu vadības un finanšu instrumentu piesaistes principiem, guva izpratni ko nozīmē termins „vienlīdzīgas iespējas”, kādi ir vienlīdzīgu iespēju aspekti, ar kādām metodēm iespējams nodrošināt vienlīdzīgas iespējas, apguva pamatjēdzienu korupcija un lobēšana nozīmi, guva izpratni par politikas plānošanas un analīzes procesa posmiem, politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādes procesiem. Izstrādāts „Kopienas pakalpojuma „Cerību sēta” attīstības plāns jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem”, kura izstrādē tika iesaistīti 8 eksperti. Kvalitatīva attīstības plāna izstrādei visi aktivitātē iesaistītie eksperti no 14.05. līdz 16.05.2013. devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Somijas kopienu personām ar garīga rakstura traucējumiem „SYLVIA KOTI”, kurai ir ilgstoša un efektīva pieredze kopienas darbā, sadarbībā ar valsts un pašvaldību politikas plānotājiem, tādējādi adaptējot kopienas „Cerību sēta” attīstības plānā Somijas labās prakses pamatprincipus. Aktivitātes rezultātā izstrādāts materiāls – Kopienas pakalpojuma „Cerību sēta" attīstības plāns 99 A4 lappušu apjomā. Attīstības plāns brīvi pieejams mājaslapā www.ceribusparni.lv, CD formātā – 60 gab. un izdots papīra formātā 100 eks. lielā tirāžā. Attīstības plāns paredz izveidot jaunu alternatīvu sociālo pakalpojumu. Kopienas „Cerību sēta" pakalpojuma mērķis ir veicināt cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā, dzīvot iespējami neatkarīgu dzīvi un sekmēt vienlīdzīgu iespēju īstenošanu, nodrošinot atbalstošu dzīves vidi, ikdienas nodarbinātības aktivitātes, sociālo rehabilitāciju un mūžizglītības iespējas. Plānots, ka kopienas pakalpojums nodrošinās ilgtermiņa atbalstu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Kopienas pakalpojuma attīstības plāns ir izstrādāts kā konceptuāls dokuments, kas iezīmē pakalpojuma attīstības galvenos mērķus un uzdevumus, kā arī nosaka nepieciešamo rīcību mērķu un uzdevumu sasniegšanai. Attīstības plāna izstrādes ekspertu grupa cer, ka plāns kalpos kā efektīvs instruments un pamats jauna pakalpojuma attīstībai un sniegs ieguldījumu deinstucionalizācijas politikas attīstībā Latvijā labklājības nozarē. Īstenots informatīvs seminārs kopienas „Cerību sēta” attīstības plāna jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem prezentēšanai un popularizēšanai, kā rezultātā sasniegts aktivitātes mērķis - informēt valsts un pašvaldības politikas plānotājus, jauniešus ar garīga rakstura traucējumiem un viņu ģimenes locekļus, nevalstiskās organizācijas, sociālo pakalpojumu sniedzējus un plašāku sabiedrību par projekta ietvaros izstrādāto kopienas pakalpojuma „Cerību sēta” attīstības plānu. . Aktuālā ar projekta īstenošanu saistītā informācija reizi trīs mēnešos ievietota un aktualizēta biedrības mājas lapā www.ceribusparni.lv, kā arī mājaslapā www.sigulda.lv, portālā www.leta.lv un lakrakstos "Siguldas Elpa" un "Siguldas Avīze".
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Riga Region
Last change: 2013-12-09
ESF Funding: 34 714.20 EUR / 24 397.28 LVL;
  • ESF Funding: 31 961.37 EUR / 22 462.58 LVL;
  • ESF private funding: 2 752.83 EUR / 1 934.70 LVL;
Total ESF spent: 34 714.20 EUR / 24 397.28 LVL;
  • ESF spent: 31 961.37 EUR / 22 462.58 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 752.83 EUR / 1 934.70 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/219
Project Promoter: Biedrība "Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība "CERĪBU SPĀRNI""
Partner(s): Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”
Start date of project: 01.10.2012.
Project finish date: 30.09.2013.
Place of implementation: Skolas ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150
Legal address: Institūta iela 5A, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Phone: 67976525
Fax: -
www: http://www.ceribusparni.lv
Status: Pabeigts