Sākums > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organi[..] > NVO kapacitātes stiprināšana aktīva un kvalitatīva[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


NVO kapacitātes stiprināšana aktīva un kvalitatīva nevalstiskā sektora līdzdalībai politikas procesos brīvprātīgā darba jomā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Biedrība "brīvprātīgais.lv" īstenos projektu „NVO kapacitātes stiprināšana aktīva un kvalitatīva nevalstiskā sektora līdzdalībai politikas procesos brīvprātīgā darba jomā” ar mērķi stiprināt NVO kapacitāti, lai tās spētu aktīvi un kvalitatīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos brīvprātīgā darba jomā, kā arī vairot sniegto publisko pakalpojumu daudzveidību un pieejamību mērķtiecīga un kvalitatīva brīvprātīgo darba rezultātā. Projekta tiešā mērķa grupa ir biedrība „brīvprātīgais.lv”, kā arī vēl 99 Latvijas reģionu NVO un to biedri un brīvprātīgie. Projekta netiešā mērķa grupa ir citas NVO, valsts un pašvaldību institūcijas un to biedri un darbinieki Latvijā, kuri savā darbā piesaista, vai nākotnē plāno piesaistīt brīvprātīgos un tie šo institūciju pārstāvji, kas atbild par politikas veidošanu brīvprātīgā darba jomā. Būtiski, ka labuma guvēji būs gan biedrības datubāzē reģistrētie brīvprātīgie visā Latvijā, gan pārējie esošie un potenciālie brīvprātīgie Latvijā; gan nevalstisko organizāciju sniegto pakalpojumu saņēmēji – organizāciju klienti. Projekts norisināsies 5 Latvijas reģionos (Rīgas reģions, Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale). Plānotais īstenošanas laiks ir no 2012.gada 15.septembra līdz 2013.gada 14.septembrim. Projektā plānots īstenot vairākas nozīmīgas aktivitātes NVO kapacitātes celšanai, kuru ilgtermiņa mērķis ir vairot šo NVO zināšanas un veicināt to aktivitāti, stiprināt līdzdalības resursus, lai tās spētu kvalitatīvi iesaistīties un paust savu viedokli politikas jautājumos, kas saistīti ar brīvprātīgo darbu, kā arī attīstīt savus sniegtos pakalpojumus ar brīvprātīgā darba palīdzību. Galvenās aktivitātes ir NVO pārstāvju apmācības brīvprātīgā darba un saistītās politikas jautājumos, kuru ietvaros tiks sniegta informācija par iespējām līdzdarboties politikas procesos (it īpaši brīvprātīgā darba jomā), par brīvprātīgā darba politiku un reglamentējošiem tiesību aktiem Latvijā, kas organizācijām bez pieredzes vienlaikus dos arī nepieciešamās zināšanas brīvprātīgo programmu izstrādē, brīvprātīgo piesaistē, motivēšanā, novērtēšanā. Tiks apmācītas 20 organizācijas, lai celtu to kapacitāti un nodrošinātu kvalitatīva brīvprātīgā darba attīstību, kā rezultātā biedrības arī varētu uzlabot savu sniegto publisko pakalpojumu klāstu un kvalitāti. Tik pat būtiskas ir plānotās NVO pieredzes apmaiņas platformas visos Latvijas reģionos. To ietvaros tiks diskutēts par iespējām un šķēršļiem, kādi pastāv NVO līdzdalībai politikas procesos (it īpaši brīvprātīgā darba jomā), kā arī tiks veicināta NVO pieredzes apmaiņa, kas sekmēs brīvprātīgā darba jomā darbojošos un ieinteresēto organizāciju vienota viedokļa formēšanos aktuālu ar brīvprātīgo darbu saistītu jautājumu risināšanai un dos būtisku pienesumu labvēlīgākas politikas veidošanai brīvprātīgā darba jomā. Kopumā plānots iesaistīt 75 organizācijas. Kā NVO līdzdalības veicināšanas resursu plānots attīstīt biedrības datu bāzi un mājas lapu un brīvprātīgā darba resursu centru/krātuvi. Plānota arī turpmāka dalība Eiropas Brīvprātīgo centra sadarbības tīklā un Eiropas labās prakses apgūšana, kas dos būtisku pienesumu brīvprātīgā darba politikas sekmēšanai un lobēšanai Latvijā. Tāpat projekta ietvaros tiks īstenotas rezultātu izplatīšanas, informācijas un publicitātes aktivitātes. Projekta rezultātā tiks stiprināta projekta ieviesēja un reģionālo NVO kapacitāte līdzdalības veicināšanai dažādos politikas procesos (piemēram, lēmumu pieņemšanā, politikas ieviešanā) attīstīta biedrības mājas lapa, datubāze, tiks nodrošināta pieeja plašai brīvprātīgā darba resursu krātuvei, izplatīta Ziņu lapa par brīvprātīgā darba jaunumiem un aktualitātēm Latvijā un pasaulē, nodrošināta vide diskusijām un konsultācijām par brīvprātīgā darba politikas un ieviešanas jautājumiem, īstenotas aktivitātes Eiropas Brīvprātīgo centra tīkla mērķu sasniegšanai, apgūta Eiropas labā prakse, notikušas apmācības organizācijām, kā rezultātā NVO biedri būs vairāk zinoši par līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, īstenotas reģionālās pieredzes apmaiņas platformas, noorganizēts starptautisks pieredzes apmaiņas seminārs ar ārvalstu ekspertu piedalīšanos, īstenots projekta noslēguma pasākums – forums, plašāka sabiedrība un ieinteresētās grupas informētas par projekta aktivitātēm un rezultātiem, un iespējām šo rezultātu izmantošanai. Projektā plānotās aktivitātes ir saistītas gan ar biedrības darbības ilgtermiņa mērķiem, gan ar biedrības statūtos noteiktajiem mērķiem, līdz ar to darbība brīvprātīgā darba politikas attīstības jomā pēc projekta beigām tiks turpināta vēl jo efektīvāk, pateicoties plānotajiem projekta rezultātiem.

Projekta rezultāti: Biedrība „brīvprātīgais.lv” īstenoja projektu „NVO kapacitātes stiprināšana aktīva un kvalitatīva nevalstiskā sektora līdzdalībai politikas procesos brīvprātīgā darba jomā” ar mērķi stiprināt NVO kapacitāti, lai tās spētu aktīvi un kvalitatīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos brīvprātīgā darba jomā, kā arī vairot sniegto publisko pakalpojumu daudzveidību un pieejamību mērķtiecīga un kvalitatīva brīvprātīgo darba rezultātā. Labās prakses apgūšanas vizītes un aktivitātes Eiropas Brīvprātīgo Centra tīklā.Lai sasniegtu mērķi, projekta ietvaros tika organizētas 4 mobilitātes, kur divas no tām bija Eiropas Brīvprātīgo Centra simpoziju apmeklējumi, 2 pieredzes apmaiņas vizītes uz Portugāli un Īriju, lai gūtu ieskatu brīvprātīgā darba resursu centru darbībā, papildinātu zināšanas, lai sagatavotu organizāciju apmācību programmu. Tika sagatavota un īstenota apmācības programma "Brīvprātīgo darba organizēšana 7 soļos!" 20 organizācijām, kurām nav iepriekšējas pieredzes brīvprātīgo piesaistīšanā, lai nodrošinātu kvalitatīva brīvprātīgā darba attīstību. Lai izveidotu NVO pieredzes apmaiņas platforma brīvprātīgā darba jomā, notika sagatavošanās seminārs atbildīgajiem par NVO platformu Latvijas reģionos rīkošanu, kā arī visos Latvijas reģionos notika NVO, kas savā darbībā iesaista brīvprātīgos un ikdienā saskaras ar brīvprātīgā darba jautājumiem, pieredzes apmaiņas platformas. Katrā no reģioniem tiks rīkotas 3 šādas platformas, kuru laikā NVO diskutēja par aktuāliem ar brīvprātīgo darbu saistītiem jautājumiem, meklēja atbildes uz neskaidriem jautājumiem, bagātinājās cita no citas pieredzes, kopīgi meklēja labākos iespējamos risinājumus brīvprātīgā darba veicināšanai. Notika arī vidus posma seminārs - reģionālo platformu moderatoru savstarpēja iepazīstināšana ar uzdevuma izpildes progresu un seminārs ar ārvalstu ekspertu piedalīšanos- brīvprātīgo darba organizēšanas meistarklase. Projekta laikā notika arī mājas lapas un virtuālās bibliotēkas resursu papildināšana, datu bāzes funkcionalitātes uzlabošana. Izveidotas 12 elektroniskas ziņu lapas par brīvprātīgā darba aktualitātēm un jaunumiem Latvijā, pasaulē, regulāri tika sniegtas atbildes uz biedrības e-pastā saņemtajiem jautājumiem, kā arī telefoniski un nepieciešamības gadījumā klātienē. Tika noorganizēts projekta noslēguma pasākums - forums „Brīvprātīgo darba attīstības perspektīvas” par to, kā turpmāk attīstīsies brīvprātīgo darba joma Latvijā.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2014-01-10
Projekta kopējais finansējums: 33 203.81 EUR / 23 335.77 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 30 570.76 EUR / 21 485.25 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 633.05 EUR / 1 850.52 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 33 203.82 EUR / 23 335.78 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 30 570.75 EUR / 21 485.25 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 633.07 EUR / 1 850.53 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/152
Projekta īstenotājs: Biedrība "brīvprātīgais.lv"
Uzsākšanas datums: 01.10.2012.
Pabeigšanas datums: 30.09.2013.
Juridiskā adrese: Ziedu iela 8-8, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons: 29185381
Fakss: -
WWW adrese: http://www.brivpratigais.lv
Statuss: Pabeigts