Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgās demokrātijas metodes ieviešana Latvijā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir palielināt to lauku NVO skaitu, kas iesaistās līdzdalīgās demokrātijas veidošanā Latvijā, iedzīvinot Lauku kopienu parlamenta regulāru rīkošanu Latvijā, kā rezultātā biedrība „Latvijas Lauku forums” kļūs par Lauku kopienu vienojošu organizāciju, kas nodrošinās kvalitatīvu un aktīvu lauku NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanā Latvijas Lauku attīstības jautājumos. Projekta tiešā mērķauditorija ir dažādu darbības jomu un interešu lauku NVO, kas ir ieinteresētas aktīvi darboties lauku kopienu iedzīvināšanā. Projekta sadarbības partneris Lauku kopienu parlamenta rīkošanā būs biedrība „Preiļu rajona partnerība”. Projektu plānots realizēt no 2013. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 30. jūnijam. Projekta aktivitātes norisināsies visā Latvijā. Projekts, papildus projekta administrēšanai, ietver sekojošas aktivitātes: - lauku NVO klasifikatora izveide un kopienu apvienojošu organizāciju piesaiste Latvijas Lauku foruma darbībai; - pirmā Lauku kopienu parlamenta darba kārtības un satura izstrāde; - ārvalstu ekspertu, kompetento personu, amatpersonu un politikas veidotāju, kas piesaistāmi darbam kopā ar lauku NVO, apzināšana; - pirmā Latvijas Lauku kopienu parlamenta sarīkošana.

Результаты проекта: Projekta īstenošanas laikā izveidots Lauku nevalstisko organizāciju (NVO) klasifikators un piesaistītas kopienu apvienojošas organizācijas. Finansējuma saņēmējs apkopojis informāciju par lauku teritorijās esošajām aktīvajām nevalstiskajām organizācijām un informāciju ievietojis savā mājaslapā http://www.llf.partneribas.lv. Reģionālo diskusiju dalībnieku identificēšanai veikta aktīvo lauku NVO atlase un grupēšana, iedalot tās grupās, atkarībā no darbības mērķiem. Biedrībām tika piedāvāta elektroniska reģistrēšanās iespēja Latvijas Lauku foruma LLF) NVO kompetenču mājaslapā http://www.nvokompetences.lv, atbilstoši darbības jomai, lai iesaistītos ar attiecīgajām tēmām saistītajās aktivitātēs. Izveidotais interešu aizstāvības rīks sasaistīts ar 1.Latvijas Lauku kopienu rezolūciju. Projekta ietvaros identificētas lauku NVO, kas spēj strādāt kā kopienu asociācijas katrā no reģioniem un uzaicinātas iesaistīties reģionālajās diskusijās un Lauku kopienu parlamentā. LLF noorganizēja vairākus pasākumus reģionos – Ropažos, sniedzot lekciju par NVO līdzdalības iespējām, Druvienā, iesaistoties Druvienas iedzīvotāju foruma aktivitātēs, Vecumniekos, Beverīnas novadā, Drustos, Daugavpilī, Alojas novadā, veicot kopienu vajadzību analīzi un identificējot kopienu attīstības aktivitātes ilgtspējas nodrošināšanai. Projekta ietvaros aktualizēts jautājums sasaistīt Lauku kopienu parlamentu ar Nacionālo attīstības plānu (NAP) un ES plānošanas procesiem. LLF noorganizējis 5 reģionālās tikšanās – Carnikavā, Līvānos, Grobiņā, Cēsīs, Stelpē, kuru laikā noskaidroti lauku kopienām aktuāli jautājumi, iezīmējot specifiskos problēmjautājumus un identificējot aktuālās tēmas Lauku kopienu parlamentam. Projekta laikā piesaistīti ārvalstu eksperti, notikusi Eiropas lauku sadarbības tīkla (PREPARE) tikšanās, identificēti starptautiski atbalstītāji. Noorganizēts 1.Latvijas Lauku kopienu parlaments, kas notika Preiļu, Vārkavas, Līvānu, Aglonas un Riebiņu novados, un kura laikā tika izstrādāts rīcības plāns līdz 2015. gadam. 1. Latvijas lauku kopienu parlamentā piedalījušies pārstāvji no Slovēnijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas un Krievijas. Aktivitātes ietvaros sniegti komentāri politikas plānošanas dokumentiem, lai veicinātu kopienu attīstības iniciatīvu iekļaušanu. LLF pārstāvis darbojies NVO darba grupā, kas izstrādā priekšlikumus MK un NVO sadarbības Memoranda īstenošanas uzlabošanai, piedalījies Memoranda padomes sēdēs, sagatavots materiāls par efektīvām metodēm darbā ar kopienām, apkopojums par Lauku kopienu parlamentu angļu valodā, sagatavotas un masu mēdijiem nosūtītas 22 preses relīzes, informācija par projektu publicēta „Latvijas Avīzē”, reģionālajos laikrakstos, ziņu portālā „Delfi”, izskanējusi Latvijas Televīzijā, Latvijas radio, publicēta finansējuma saņēmēja un pašvaldību mājaslapās. Projekta rezultātā biedrība „Latvijas Lauku forums” kļuvusi par lauku kopienu vienojošu organizāciju, kas nodrošina kvalitatīvu un aktīvu lauku NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanā Latvijas lauku attīstības jautājumos.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Visa Latvija
ESF финансирование: 32 309.48 EUR / 22 707.23 LVL;
  • ESF финансирование: 29 747.34 EUR / 20 906.55 LVL;
  • ESF частного финансирования: 2 562.14 EUR / 1 800.68 LVL;
ESF награждено: 32 309.47 EUR / 22 707.22 LVL;
  • ESF награждено: 29 747.34 EUR / 20 906.55 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 562.13 EUR / 1 800.68 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069
Исполнитель проекта: Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Партнер: Biedrība „Preiļu rajona partnerība”
Дата начала проекта: 01.01.2013.
Дата окончания проекта: 30.06.2013.
Место реализации: -
Юридический адрес: Leona Paegles iela 16, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Tелефон: 28811439
Факс: -
www: http://llf.partneribas.lv/
Cтатус: проект осуществлён

Pапорты

Reģionālo darba grupu tikšanos apkopojums " CEĻĀ UZ 1.LATVIJAS LAU[..]

Буклеты и брошюры

Izdales materiāls par efektīvām metodēm darbā ar kopienām
Lauku kopienu parlamenta satura izstrādes Rīgas reģiona diskusija
Plakāts Rīgas reģiona diskusijai
Lauku kopienu parlamenta satura izstrādes Latgales reģiona diskusija
Plakāts LAtgales reģiona diskusijai
Lauku kopienu parlamenta satura izstrādes Kurzemes reģiona diskusija
Plakāts Kurzemes reģiona diskusijai
Lauku kopienu parlamenta satura izstrādes Vidzemes reģiona diskusija
Plakāts Vidzemes reģiona diskusijai
Lauku kopienu parlamenta satura izstrādes Zemgales reģiona diskusija
Plakāts Zemgales reģiona diskusijai
Karte "Biedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem
Karte "Biedrību skaits novados"
Karte "Biedrību skaits Latvijas novados"
Nevalstiskās organizācijas Kurzemē - nodibinājumi un biedrības
Nevalstiskās organizācijas Latgalē - nodibinājumi un biedrības
Nevalstiskās organizācijas Rīgas reģionā - nodibinājumi un biedrīb[..]
Nevalstiskās organizācijas Vidzemē - nodibinājumi un biedrības
Nevalstiskās organizācijas Zemgalē - nodibinājumi un biedrības
Latvijas Lauku foruma info lapa - Janvāris
Latvijas Lauku foruma info lapa - Februāris
Latvijas Lauku foruma info lapa - Marts
Latvijas Lauku foruma info lapa - Aprīlis
Latvijas Lauku foruma info lapa - Maijs
Latvijas Lauku foruma info lapa - Jūnijs

Другие

Lauku NVO klasifikators
Aktīvo lauku NVO, kas apzinātas ceļā uz 1.Latvijas Lauku kopienu p[..]