esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un partnera administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalībai lēmumu pieņemšanā veselības aprūpes jomā un inovatīva pakalpojuma ieviešana

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projekta vispārīgais mērķis ir stiprināt nevalstisko organizāciju kapacitāti aktīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā veselības aprūpes nozarē, lai nodrošinātu aktīvu visu interešu grupu līdzdalību un pārstāvniecību politikas procesā un uzlabotu pieņemto politisko lēmumu kvalitāti. Projekta specifiskais mērķis ir nodrošināt Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un sadarbības partnera profesionālu un kvalitatīvu līdzdalību un interešu aizstāvību veselības aprūpes jomas politikas plānošanās un ieviešanā, stiprināt VEA resursus politikas plānošanā un ieviešanā un pielāgot Visaptverošas kvalitātes vadības modeli ieviešanai Latvijas ārstniecības iestādēs, lai sekmētu sabiedrības līdzekļu racionālu un izmaksu efektīvu izlietojumu sabiedrības veselības mērķu realizācijai. Projekta iesniedzējs ir Latvijas Veselības ekonomikas asociācija (LVEA) un sadarbības partneris projektā ir Latvijas kvalitātes asociācija. Projekta mērķa grupa ir nevalstisko organizāciju algoti darbinieki vai biedri no 14 veselības aprūpes NVO. Netieša ietekme būs uz visiem Latvijas iedzīvotājiem - veselības pakalpojumu lietotājiem. Projektā ir paredzētas šādas aktivitātes: tiks nodrošināta projekta administrēšana; tiks organizēts seminārs par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā un Visaptverošās kvalitātes vadības modeļa (VKVM) lomu veselības aprūpē; inovatīva pakalpojuma ieviešanai tiks izstrādāta Visaptverošas kvalitātes vadības sistēmas metodoloģija, veikta novērtēšana un verificēšana; tiks veicināta LVEA līdzdalība Eiropas Savienības sadarbības tīklā; tiks organizēta konference, kur ieinteresētās NVO, valsts un pašvaldību institūcijas tiks iepazīstinātas ar projekta rezultātiem un tiks nominēta ārstniecības iestāde Izcilības balvas pasniegšanai par labāko veselības aprūpes pakalpojumu sniegumu. Projekta aktivitātes tiks īstenotas Rīgā, Brīvības ielā 85-7. Projekta īstenošanas laiks - 9 mēneši, no 2012.gada oktobra līdz 2013.gada jūnijam. Projekta izmaksas ir 24989.78 LVL.

Project results: Projekta mērķis bija stiprināt NVO kapacitāti aktīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā veselības aprūpes nozarē. Tā kā pamatā visas projekta aktivitātes ir notikušas atbilstoši plānotajam, var uzskatīt, ka projekts ir ietekmējis izvirzīto mērķa sasniegšanu. Projekta ietvaros (1) noticis seminārs par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā un Visaptverošās kvalitātes vadības (VKV) modeļa lomu veselības aprūpē; (2) Izstrādāta visaptveroša VKV sistēmas metodoloģija, veikta novērtēšana un verificēšana; (3) LVEA iesaistījies EHMA (European Helth Management Association) sadarbības un attīstības tīklā; (4) notikusi projekta noslēguma konferencē, kurā prezentēti iestāžu kvalitātes vērtēšanas rezultāti un piešķirtas kvalitātes balvas ārstniecības iestādēm. Skaitliski projekta tiešā mērķgrupa sasniegta, projektā piedalījušies 17 veselības NVO pārstāvji. Projekta dalībnieku vērtējums - kopumā apmierināti ar aktivitāšu un izstrādāto materiālu kvalitāti. Lai projekta ietvaros izveidotā ārstniecības iestāžu kvalitātes vērtēšanas metodika tiktu izmantota turpmāk un LVEA veiktu iestāžu kvalitātes pārbaudi - tam nepieciešams turpmāks finansējums. Projektā iesaistītās ārstniecības iestādes aptaujā ir norādījušas, ka projektā izstrādātā metodika tiks izmantota pacientu drošības un kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanā, kā arī iekšējā audita vajadzībām. Ilgtspēja būtu vērtējama kā sekmīgāka, ja minēto metodiku izmantotu pēc iespējas plašāks ārstniecības iestāžu loks. LVEA 3 projektā apmācītajiem biedriem tiks nodrošinātas darba vietas asociācijā, nodrošinot šiem darbiniekiem turpmākas attīstības un finansēšanas iespējas. Ir paredzams, ka turpināsies uzsāktā sadarbība ar projektā iesaistītajām NVO. LVEA paredz turpināt dalību EHMA. Paredzēts, ka pasākums "Izcilības veselības aprūpes vadībā" kļūs ikgadējs. Lielākā problēma rezultātu uzturēšanai un turpināšanai - nepietiekams finansējums. Projekta publicitāte nodrošināta atbilstoši plānotajam. Visa pamatinformācija par projekta galvenajam aktivitātēm pieejama FS mājas lapā. Visplašāk atspoguļots noslēguma pasākums, kura ietvaros tika piešķirtas balvas par izcilību veselības aprūpes vadībā.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Riga Region
Last change: 2013-10-28
ESF Funding: 34 375.94 EUR / 24 159.55 LVL;
  • ESF Funding: 31 649.93 EUR / 22 243.70 LVL;
  • ESF private funding: 2 726.01 EUR / 1 915.85 LVL;
Total ESF spent: 34 375.96 EUR / 24 159.56 LVL;
  • ESF spent: 31 649.92 EUR / 22 243.69 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 726.04 EUR / 1 915.87 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049
Project Promoter: Biedrība "Latvijas Veselības ekonomikas asociācija"
Partner(s): biedrība "Latvijas Kvalitātes biedrība"
Start date of project: 01.10.2012.
Project finish date: 30.06.2013.
Place of implementation: Brīvības iela 85-7, Rīga, LV 1001
Legal address: Brīvības iela 85-7, Rīga, LV-1001
Phone: 26319362
Fax: -
www: http://www.lvea.lv
Status: Pabeigts