Sākums > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organi[..] > Kapacitātes stiprināšana atkarības profilaksē strā[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kapacitātes stiprināšana atkarības profilaksē strādājošām nevalstiskajām organizācijām

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta „Kapacitātes stiprināšana atkarības profilaksē strādājošām nevalstiskajām organizācijām” mērķis ir paaugstināt 12 biedrību un nodibinājumu, kas darbojas atkarības profilakses jomā Latvijas teritorijā, administratīvo kapacitāti, lai tās varētu aktīvi un efektīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos, lobēt sabiedrības intereses, izstrādāt un ieviest publiskos pakalpojumus, kas veicinās vienotas atkarību profilakses pieejas ieviešanu Latvijas izglītības sistēmā un sniegs pastāvīgu atbalstu atkarības profilakses profesionāļu darbā. Projekta tiešā mērķa grupa ir 12 Latvijas nevalstiskās organizācijas (turpmāk – NVO), kuru darbības joma ir saistīta ar atkarības profilakses darba veicināšanu (darbs ar jauniešiem, sports, izglītība, veselības veicināšana u.tml.). Projekta īstenotāji ir projekta iesniedzējs biedrība „Latvijas Atkarības psihologu apvienība” (turpmāk – Biedrība) un projekta sadarbības partneris nodibinājums „Centrs Valdardze”. Situācija atkarības profilaksē Latvijā nav sakārtota un, lai arī politikas dokumenti tiek izstrādāti (pašreiz aktuāli - Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.–2017.gadam; Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnes 2011.–2017.gadam), to ieviešana dzīvē ir fragmentāra vai nenotiek vispār: „Profilakses aktivitātes tiek veiktas decentralizēti, (...) lielākai daļai atkarības profilakses aktivitāšu piemīt kampaņveida raksturs. (...) aktivitātes atkarību jomā ir integrētas plašākās veselības veicināšanas aktivitātēs, (...) tāpat profilakses aktivitātes vēl arvien reti tiek izstrādātas noteiktām mērķa grupām, (...) vēl arvien trūkst vienotas pieejas universālās un selektīvās profilakses aktivitāšu realizēšanai, (...) kā arī tikai retos gadījumos tiek nodrošināta profilakses intervenču efektivitātes novērtēšana, kas pārsvarā gadījumos tiek skaidrota ar finansējuma un kapacitātes trūkumu.” Lai biedrību darbība būtu efektīvāka, nepieciešams paaugstināt to administratīvo kapacitāti, lai varētu aktīvāk un efektīgāk līdzdarboties un ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus, lobēt sabiedrības intereses, kā arī izstrādāt jaunus projektus inovatīvu publisko pakalpojumu ieviešanai, un sekmīgi piesaistīt tiem līdzfinansējumu. Tāpat nepieciešams arī sadarbības organizāciju atbalsta tīkls, kas savas kompetences robežās līdzdarbotos atkarības profilakses jomā, gan ietekmējot politisko lēmumu pieņemšanu, gan ieviešot sabiedrībai nozīmīgus pakalpojumus un aktivitātes. Lai risinātu projekta iesnieguma sadaļā 2.5. konstatēto problēmu, kā arī, lai veicinātu projekta iesnieguma sadaļā 2.7. definēto projekta mērķu sasniegšanu, projekta darbības laikā tiks īstenota NVO, kas darbojas atkarības profilakses jomā apzināšana un aptauja, tiks atlasītas 10 projekta dalības organizācijas. Projekta dalībnieki piedalīsies apmācībā par NVO līdzdalības paaugstināšanu politikas procesu ietekmēšanā, dalībnieki apgūs zināšanas par sabiedrības interešu lobēšanas instrumentiem, apmācību tēmas tiks apgūtas atkarības profilakses situācijas kontekstā, tāpat projekta dalībnieki izstrādās interešu aizstāvības plānu atkarības profilakses jomā. Projekta īstenotāju 4 pārstāvju komanda dosies mācību vizītē uz Lielbritāniju, lai apgūtu četru radniecīgā jomā darbojošos organizāciju pieredzi un veidotu sadarbību. Projektam tiks piesaistīs pētnieks, kas pētīs ES dalībvalstu praksi vienotas atkarības pieejas izstrādāšanā un ieviešanā konkrētās valsts izglītības sistēmā, sagatavotais materiāls tiks iespiests tipogrāfijā un izplatīts visām atbildīgajām un ieinteresētajām institūcijām. Projekta laikā plānots izstrādāt projekta iesniedzēja mājas lapu. Projekta noslēgumā informatīvā seminārā NVO, valsts un pašvaldības institūciju pārstāvji tiks iepazīstināti ar projekta gaitu, rezultātiem un plānotajām nākotnes aktivitātēm. Projekta rezultāti – atbalstītas 12 NVO, kas darbojas atkarības profilakses jomā, parakstīts 12 NVO sadarbības memorands, apzināta situācija par NVO, kas veic aktivitātes, kas saistītas ar atkarības profilaksi Latvijā, 25 projekta dalībnieki apmācīti par NVO līdzdalības instrumentiem politikas lēmumu pieņemšanas procesā un sabiedrības interešu lobēšanu, notikusi mācību vizīte uz 4 Lielbritānijas organizācijām, kas darbojas atkarības profilaksē, izstrādāts ārvalstu prakses apkopojums par vienotas atkarības profilakses pieejas ieviešanu politikas dokumentos un praksē, izstrādāts NVO, kas darbojas atkarības profilakses jomā, interešu aizstāvības plāns atkarības profilakses jomā, izveidota Biedrības mājas lapa, noticis informatīvs projekta noslēguma seminārs. Projekta norise plānota 7 mēnešus, laika posmā no 2013. gada janvāra līdz jūlijam

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - paaugstināt 12 biedrību un nodibinājumu, kas darbojas atkarības profilakses jomā Latvijas teritorijā, administratīvo kapacitāti, lai tās varētu aktīvi un efektīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos, lobēt sabiedrības intereses, izstrādāt un ieviest publiskos pakalpojumus, kas veicinās vienotas atkarību profilakses pieejas ieviešanu Latvijas izglītības sistēmā un sniegs pastāvīgu atbalstu atkarības profilakses profesionāļu darbā – ir sasniegts. Tika apzinātas NVO, kas darbojas atkarības jomā. Lai projekta mērķa grupa -12 NVO varētu stiprināt savu kapacitāti aktīvai un efektīvai līdzdarbībai lēmumu pieņemšanas procesos, lobēt sabiedrības intereses, tika noorganizēts 2 dienu seminārs ar uzdevumu – padziļināt dalībnieku izpratni un zināšanas par NVO līdzdalības instrumentiem politisko lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī apzināt sadarbības un rīcības soļus, kas veicami, lai, izmantojot minētos instrumentus, līdzdarbotos politikas veidošanas procesos. Kā papildinājums apmācību seminārā iegūtajām zināšanām par līdzdalību sabiedrības politikas veidošanas procesos bija četru projekta iesniedzēja un sadarbības partnera pārstāvju mācību vizīte uz Lielbritāniju, kuras laikā dalībnieki bija vizītē četrās Lielbritānijas nevalstiskajās organizācijās, pārrunāja viņu pieredzi lēmumu pieņemšanas procesos, atkarības profilakses programmu ieviešanā, kā arī meklēja sadarbības partnerus. Lai gūtu plašu un nopietnu redzējumu par to, kā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs notiek vienotu vadlīniju atkarības profilakses izglītības sistēmā izstrāde un ieviešanas process, tika veikts pētījums „Atkarības profilakses politika Eiropā. Labās prakses piemēri atkarības profilakses programmās” , kā arī izdots pētījuma īsais variants brošūrā, kas izplatīta valsts, pašvaldības institūcijām, interesentiem. Lai zināšanas, pieredzi un jauniegūtās idejas, ko projekta dalībnieki biedri guvuši apmācību seminārā un tam sekojošajā mācību vizītē, mērķtiecīgi izmantotu savu mērķu un uzdevumu sasniegšanai, tika organizēts 3 dienu seminārs, kurā piedalījās mērķa grupas organizāciju pārstāvji un izstrādāja atkarības profilakses darbojošos NVO interešu aizstāvības plānu. Projekta īstenošanas laikā tika izveidota arī biedrības mājas lapa – www.lapsihologi.lv, tajā publicēti projekta laikā sasniegtie rezultāti. Paredzēts, ka mājas lapa ar laiku veidos pamatu atkarības profilakses labās prakses datubāzei Latvijā un tiks izmantota kā profilakses programmu un aktivitāšu resurss katram atkarības profilaksē iesaistītam speciālistam, realizējot jaunu programmu. Projekta laikā notiekošajiem semināriem, speciālistu darbam sekoja videokamera, iegūtajiem materiāliem tika izveidots informatīvi izglītojošs un līdzdarboties motivējošs videomateriāls, kas publicēts mājas lapā www.lapsihologi.lv. Projekta noslēgumā tika organizēts noslēguma seminārs par projekta īstenošanas gaitu un rezultātiem, kā arī aktuālajām atkarības profilakses tēmām. Seminārā piedalījās NVO, kuru darbība saistīta ar atkarības profilaksi, pārstāvji no atbildīgajām ministrijām pašvaldības institūcijām.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2013-10-28
Projekta kopējais finansējums: 30 496.43 EUR / 21 433.01 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 28 078.04 EUR / 19 733.36 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 418.39 EUR / 1 699.65 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 30 496.43 EUR / 21 433.01 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 28 078.04 EUR / 19 733.36 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 418.39 EUR / 1 699.65 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/207
Projekta īstenotājs: Biedrība "Latvijas Atkarības psihologu apvienība"
Sadarbības partneris: Nodibinājums „Centrs Valdardze”
Uzsākšanas datums: 01.01.2013.
Pabeigšanas datums: 31.07.2013.
Juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 39-5, Rīga, LV-1010
Telefons: 26112238
WWW adrese: http://atkaribaspsihologi.blogspot.com/
Statuss: Pabeigts