Print |

Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Ca[..] > Efektīva līdzdalība zaļākam novadam

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Efektīva līdzdalība zaļākam novadam

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projekta mērķis: ir stiprināt NATURA 2000 teritorijās darbojošos nevalstisko organizāciju kapacitāti ar informētības, atpazīstamības un komunikāciju prasmju pilnveidošanu un aktīviem līdzdalības pasākumiem, tā veicinot aktīvu un kvalitatīvu šo nevalstisko organizāciju līdzdalību vides rīcības politikas izstrādē un ieviešanā vietējā līmenī, kā arī nodrošinot efektīvāku, profesionālāku un kvalitatīvāku līdzdalību savu interešu aizstāvībai teritoriju pārvaldībā.. Projektā iesaistītās mērķa grupas: 3 NATURA 2000 teritorijās darbojošās NVO Projekta norises vieta: Talsu, Mērsraga un Kandavas novadi. Projekta īstenošanas laiks 10 mēneši Galvenās aktivitātes un sagaidāmie rezultāti: - 3 pieredzes un apmācību semināri 20 biedriem un darbiniekiem. - Biedrības „Talsu pauguraines dabas parka atbalsts” attīstības stratēģijas 2013-2018. gadam izstrāde (piedalās 25 biedri un sadarbības partneri) - Sadarbības un līdzdalības sistēmas priekšlikuma izstrāde NATURA2000 teritoriju pārvaldībai Talsu novadā. - Vides rīcības politikas priekšlikumu izstrāde un iesniegšana atbildīgajās institūcijās Dabas parka „Talsu pauguraine” dabas aizsardzības plānam, Vietējās attīstības stratēģijai un Talsu novada teritorijas attīstības plānam. - Dalība Talsu novada pašvaldības komisijās un komitejās, pārstāvniecība Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrā, Talsu rajona partnerībā un Vides forumā. - Projekta noslēguma konference.

Project results: Projekta mērķis bija stiprināt NATURA 2000 teritorijās darbojošos nevalstisko organizāciju kapacitāti ar informētības, atpazīstamības un komunikāciju prasmju pilnveidošanu un aktīviem līdzdalības pasākumiem, tā veicinot aktīvu un kvalitatīvu šo nevalstisko organizāciju līdzdalību vides rīcības politikas izstrādē un ieviešanā vietējā līmenī, kā arī nodrošinot efektīvāku, profesionālāku un kvalitatīvāku līdzdalību savu interešu aizstāvībai teritoriju pārvaldībā. Projektā notika 3 pieredzes apgūšanas un apmācību semināri -" Likumdošana un teritoriju attīstība", "Resursi attīstībai un rīcībspēja”, "Instrumenti līdzdalībai politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā.” Tika noorganizētas biedrības stratēģijas izstrādes darbnīcas, kuru rezultātā tapa biedrības stratēģija, kas tika prezentēta noslēguma seminārā. Tika izstrādāts sadarbības sistēmas modelis un sadarbības memorands, kas tika iesniegts pašvaldībā. Projektā tika sagatavoti un iesniegti priekšlikumi dabas parka "Talsu pauguraine" dabas aizsardzības plānam, kā arī Talsu novada teritoriju attīstības plānam un vides rīcības politikai. Izveidota biedrības mājas lapa-www.talsupauguraine.lv, sagatavots makets informatīvajam izdevumam par biedrību un notika projekta noslēguma konference.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Kurzemes region,Riga Region
Last change: 2014-01-30
ESF Funding: 8 533.26 EUR / 5 997.21 LVL;
  • ESF Funding: 7 856.58 EUR / 5 521.64 LVL;
  • ESF private funding: 676.68 EUR / 475.57 LVL;
Total ESF spent: 9 098.87 EUR / 6 394.72 LVL;
  • ESF spent: 8 422.19 EUR / 5 919.15 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 676.68 EUR / 475.57 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/201
Project Promoter: Biedrība "Talsu pauguraines dabas parka atbalsts"
Partner(s): Biedrība „Abavas ielejas attīstības centrs”
Start date of project: 01.01.2013.
Project finish date: 31.10.2013.
Legal address: Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Phone: 29279461
Fax: -
www: http://-
Status: Pabeigts
 


Date of printing: 12.06.21