esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kurzemes biedrību kapacitātes stiprināšana kultūras mantojuma saglabāšanas pakalpojumu sniegšanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Biedrība „KPKC” projekta ietvaros plāno veicināt Kurzemes biedrību kapacitātes stiprināšanu reģiona kultūras mantojuma saglabāšanai. Plānotas aktivitātes 10 mēnešu periodā, kuras atbilst 3 prioritātēm. Pirmā prioritāte ir izglītojošu aktivitāšu cikls biedrību kapacitātes veicināšanai ar 3 semināriem, lai apgūtu iespējas iesaistīties politisko lēmumu pieņemšanā; veicinātu komunikācijas prasmju attīstību darbam ar iedzīvotājiem; apgūtu radošuma pielietojumu iedzīvotāju līdzdalības nodrošināšanai. Plānots pieredzes apmaiņas brauciens uz Beļģiju un Nīderlandi, lai iepazītu labas prakses piemērus un attīstītu starptautisku sadarbību. Otrā prioritāte ir mērķa grupas līdzdalības nodrošināšana politikas procesos, plānojot dalību Kuldīgas novada pašvaldības komisijās un sabiedriskajās apspriešanās, starptautisko sadarbību ar NVO kultūras mantojuma politikas īstenošanai un dalību vietējās attīstības stratēģijas izstrādē un ES finanšu plānošanā. Trešā prioritāte ir inovatīva pakalpojuma izstrāde iedzīvotājiem, kuri dzīvo vēsturiskās ēkās „Izglāb namu!”, kas ietvers vēsturisko ēku apsekošanu, neatliekamo rīcību detalizēta apraksta izstrādi ēkas bojāejas novēršanai un projekta izstrādi finansējuma piesaistei. Šis pakalpojums ļaus sekmēt vēsturisko ēku saglabāšanu, būtiski uzlabojot maznodrošināto sociālo grupu dzīves kvalitāti un ilgākā laika periodā nodrošinot mūsdienu prasībām atbilstošus sadzīves apstākļus. Projekta tiešā mērķauditorija ir Kurzemes biedrību darbinieki un biedri, kas darbojas mantojuma saglabāšanas jomā.

Projekta rezultāti: Projekta mērķi - Kurzemes kultūras mantojuma saglabāšanas jomā strādājošo biedrību kapacitātes veicināšana; mērķa grupas līdzdalības nodrošināšana politikas plānošanas procesos, sekmējot kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu kultūras mantojuma saglabāšanas jomā; inovatīva pakalpojuma izstrāde iedzīvotājiem, ir sasniegti. Projekta ietvaros tika izstrādāta biedrības mājaslapa www.kpkc.lv, kura atspoguļo projekta ietvaros izstrādātos materiālus - 8 semināru prezentācijas un 4 materiālus, kas sagatavoti 3 izglītojošu semināru ietvaros par NVO iespējām iesaistīties politisko lēmumu pieņemšanā; komunikācijas prasmju attīstību darbam ar iedzīvotājiem un radošuma pielietojumu iedzīvotāju aktīvas līdzdalības nodrošināšanai. Projekta ietvaros tika izstrādāts apmācību kurss inovatīva pakalpojuma izstrādei „Izglāb namu!”, ārvalstu prakses piemēru un kultūras mantojuma jomā strādājošu organizāciju kontaktu apkopojums, kas pieejams finansējuma saņēmēja mājaslapā. Projekta tiešā mērķa grupa projekta ietvaros ir apguvusi nepieciešamās zināšanas, lai nodrošinātu līdzdalību politikas procesos. Pēc projekta norises biedrību pārstāvji turpinās piedalīties atbilstošo pašvaldību komisiju sēdēs, sabiedriskajās apspriešanās, vietējo attīstības stratēģiju izstrādē, kā arī turpinās starptautisko sadarbību kultūras mantojuma saglabāšanas jomā. Projekta ietvaros tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Beļģiju un Holandi, kura laikā iepazītas kultūras mantojuma jomā strādājošo organizāciju darba metodes, kuras tika atzītas par inovatīvām un efektīvām, tāpēc plānotas pielāgot Kurzemes mantojuma objektu saglabāšanai. Pēc projekta norises iesniedzējs un sadarbības partneri turpinās piedalīties pasākumos mērķa grupas līdzdalības nodrošināšanai kultūrpolitikas procesos jau efektīvākā veidā, ņemot vērā apgūtās zināšanas un projekta ietvaros uzkrāto pieredzi.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-12-14
Projekta kopējais finansējums: 28 241.30 EUR / 19 848.10 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 26 001.79 EUR / 18 274.16 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 239.51 EUR / 1 573.94 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 28 241.31 EUR / 19 848.11 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 26 001.77 EUR / 18 274.15 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 239.54 EUR / 1 573.96 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/237
Projekta īstenotājs: Biedrība "Kultūras projektu koordinācijas centrs"
Sadarbības partneris: biedrība „Tāšu muiža” ,Biedrība „ICOMOS Latvija”
Uzsākšanas datums: 01.01.2013.
Pabeigšanas datums: 31.10.2013.
Īstenošanas vieta: -
Juridiskā adrese: Raiņa iela 21, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Telefons: 26843858
Fakss: -
WWW adrese: http://-
Statuss: Pabeigts