Print |

Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Ca[..] > Efektīvas sadarbības platformas izveide nevalstisk[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Efektīvas sadarbības platformas izveide nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanai ilgtspējīgas būvniecības politikas lēmumu pieņemšanas procesā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projekta mērķis ir aktivizēt starp Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju un būvniecības nozares nevalstiskajām organizācijām (NVO) 2008.gadā parakstīto Memorandu (Memorands, pielikums NR 3) par NVO līdzdalību ilgtspējīgas būvniecības (IB) politikas izstrādē, panākot vismaz 12 Latvijas NVO aktīvu iesaisti IB politikas veidošanā Latvijā. Projekta aktualitāti pamato Latvijai saistošās EU regulas un direktīvas, kā arī labas prakses standarti , ar kuriem ilgtspējīga būvniecība kļūst par EU tirgus obligātu uzstādījumu. Latvijas kontekstā, minēto EU dokumentu ieviešana nozīmē esošās politikas pilnīgu pārorientāciju un normatīvo aktu pārstrādi. Līdz šim, Memoranda darbība raksturojama kā fragmentāra, nepilnīga un neefektīva, kas izskaidrojams ar sadarbības platformas un vienotu sadarbības principu trūkumu. Projekta mērķis tiks realizēts, izstrādājot un ieviešot vienotu sadarbības platformu un vienotus sadarbības principus (Platforma), tādejādi nodrošinot aktīvu NVO iesaisti IB politikas veidošanā Memoranda ietvaros. Radot precedentu koordinētai NVO sadarbībai, Platforma vienlaicīgi kalpos turpmāku sadarbības projektu izstrādei un ārvalstu finanšu palīdzības piesaistei. Galvenā projekta mērķa grupa ir būvniecības un ar to saistīto sektoru NVO. Citas projekta mērķa grupas ir politiķi un būvniecības nozares profesionāļi, un Latvijas sabiedrība kopumā.

Project results: Projekta mērķis - panākt aktīvu un kvalitatīvu Latvijas NVO līdzdalību ilgtspējīgas būvniecības politikas veidošanā Latvijā, ir sasniegts. Projekta ietvaros veikta dalībnieku atlase un NVO darba grupas izveidošana, sadarbības sistēmas - elektroniskas platformas izstrāde, kura nodrošina vidi NVO dalībai aktuālu jautājumu risināšanā būvniecības jomā. Projekta ietvaros nodrošināta 3 personu dalība ilgtspējīgas būvniecības mesē "Ecobuild" Londonā (2013.gada 3.-8. martā). Projekta mērķa grupa piedalījusies starptautiskā konferencē "Kvalitātes nodrošināšana būvniecībā". Izstrādāts pētījums “Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošā normatīvā bāze ilgtspējīgas būvniecības veicināšanai”, kurā izvērtēta būvniecības normatīvā bāze Latvijā un ES, sniegti priekšlikumi redakcionālām izmaiņām Latvijas tiesību aktos, veikts pētījums “Ilgtspējīgas būvniecības politika un likumdošana Eiropas Savienībā ar ieteikumiem sadarbībai starp NVO un likumdevējiem Latvijā”. Mājaslapā www.ibp.lv publicētas 4 preses relīzes, izstrādātie pētījumi un padomi darbam ar elektronisko platformu. Žurnālā "Latvijas Architektūra" publicēti 2 raksti par ilgtspējīgu būvniecību.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Last change: 2014-05-07
ESF Funding: 22 695.35 EUR / 15 950.38 LVL;
  • ESF Funding: 20 895.61 EUR / 14 685.52 LVL;
  • ESF private funding: 1 799.74 EUR / 1 264.86 LVL;
Total ESF spent: 22 695.35 EUR / 15 950.38 LVL;
  • ESF spent: 20 895.61 EUR / 14 685.52 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 799.74 EUR / 1 264.86 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/169
Project Promoter: Biedrība “Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome”
Partner(s): Biedrība “Zaļās mājas”
Start date of project: 01.12.2012.
Project finish date: 30.11.2013.
Place of implementation: Stabu iela 17, Rīga
Legal address: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Phone: 29194600
Fax: -
www: http://www.ibp.lv
Status: Pabeigts
 


Date of printing: 25.06.21