Sākums

Pieredzes apmaiņa Ziemeļvalstīs 2012

Sadarbības veicināšana valsts atbalsta pilsoniskās
sabiedrības attīstības jomā

2012.gadā Sabiedrības integrācijas fonds īstenoja projektu „Sadarbības veicināšana valsts atbalsta pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā" (Facilitation of cooperation in the field of state support for civil society development). Projekta mērķis - pieredzes apmaiņa un sadarbības stiprināšana starp valsts pārvaldes institūcijām, kas ir iesaistītas pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā un nacionālā finansējuma piešķiršanas procesā, Latvijā un Ziemeļvalstīs. Salīdzinoši senās demokrātijas tradīcijas un aktīva pilsoniskās sabiedrības līdzdalība ir tikai daži no iemesliem, kas bija par pamatu Ziemeļvalstu izvēlei, lai padziļinātu zināšanas par pilsoniskās sabiedrības attīstību, atbalsta programmām un nacionālā finansējuma piešķiršanas kārtību nevalstiskajām organizācijām. Pieredzes un zināšanu apmaiņa norisinājās Norvēģijā, Zviedrijā un Dānijā.

Laikā no 2012.gada 11. – 13.septembrim notika pieredzes apmaiņas vizītē Oslo (NORVĒĢIJA).

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā tika apmeklētas šādas institūcijas:

• Kultūras ministrija (Ministry of Culture) www.regjeringen.no
• Norvēģijas nevalstisko organizāciju associācija (The Association of NGOs in Norway) www.frivillighetnorge.no
• Norvēģijas Helsinku komiteja (The Norwegian Helsinki Committee) www.nhc.no
• Bērnu, vienlīdzības un sociālās iekļaušanas ministrija (Ministry of Children, Equality and Social Inclusion) www.regjeringen.no
• Norvēģijas bērnu un jauniešu padome (The Norwegian Children and Youth Council) www.lnu.no

Fakti par NVO sektoru Norvēģijā:
Norvēģijā ir reģistrētas vairāk kā 115 000 nevalstiskās organizācijas. 80% Norvēģijas iedzīvotāju ir biedri vienā vai vairākās nevalstiskajās organizācijās. Nevalstiskā sektora finansējums tiek piešķirts 36% no valsts un pašvaldību budžeta, 7% no privātiem ziedotājiem un 57% - no organizāciju biedru naudām un cita veida ieņēmumiem.

Laikā no 2012.gada 29. – 31.oktobris notika pieredzes apmaiņas vizītē Stokholmā (ZVIEDRIJA).

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā tika apmeklētas šādas institūcijas:

• Zviedrijas Nacionālā jaunatnes lietu pārvalde (Swedish National Board for Youth Affairs) www.ungdomsstyrelsen.se
• Izglītības un zinātnes ministrija (Ministry of Education and Research) www.government.se
• Brīvprātīgā sociālā darba nacionālais forums (National Forum for Voluntary Social Work) www.socialforum.se
• Fisksätra Kultūras māja (Fisksätra Cultural House) www.fisksatrafolketshus.se

Fakti par NVO sektoru Zviedrijā:
Zviedrijā ir reģistrētas vairāk kā 200 000 nevalstiskās organizācijas. Zviedrijai ir raksturīga aktīva pilsoniskās sabiedrības līdzdalība. Vidēji katrs Zviedrijas iedzīvotājs ir kā biedrs vismaz četrās nevalstiskajās organizācijās. Jau ilglaicīgi Zviedrijas nevalstiskais sektora veiksmīgi sadarbojas ar valsts pārvaldi. Zviedrijas nevalstiskais sektora galvenais finansējuma avots ir biedru naudas un nodevas, humānā palīdzība vai iestāšanās maksas. Vidēji 60% nevalstiskā sektora ienākumi sastāv no pašu ieņēmumiem, īstenojot dažādas aktivitātes, bet 29% - tiek piešķirti no dažādām nacionālajām programmām.

Laikā no 2012.gada 6. – 8.novembrim notika pieredzes apmaiņas vizītē Kopenhāgenā un Odensē (DĀNIJA).
Pieredzes apmaiņas vizītes laikā tika apmeklētas šādas institūcijas:

• Sociālo lietu un integrācijas ministrija (The Ministry of Social Affairs and Integration) www.sm.dk
• Konsultaciju centrs (The Free Counseling) www.dfr-odense.dk
• Odenses pašvaldība (The municipality of Odense) www.odense.dk
• Kopenhāgenas pilsētas pašvaldība (City of Copenhagen) www.kk.dk
• Kristīgā studentu padome (The Christian-Student Settlement) www.settlementet.dk

Fakti par NVO sektoru Dānijā:
Dānijā ir reģistrētas vairāk kā 101 000 nevalstiskās organizācijas. Vairāk kā 35% Dānijas iedzīvotāju veic brīvprātīgo darbu tādās jomās kā sports, politika, sociālais darbs u.tml. Aptuveni 5000 organizācijas darbojas tieši sociālā sektora jomās. Vairāk kā 300 000 cilvēku regulāri veic brīvprātīgo darbu sociālajā sektorā, kas atbilst 6% Dānijas iedzīvotāju.

Kontaktinformācija:
Ilze Dūmiņa
SIF Projektu nodaļa
e-pasts: Ilze.Dumina [at] sif.lv

Informācija ir sagatavota Nordic-Baltic Mobilitātes programmas publiskajai pārvaldei līdzfinansētā SIF projekta „Sadarbības veicināšana valsts atbalsta pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā" ietvaros.
Finansējums piešķirts no Nordic-Baltic Mobilitātes programmas publiskajai pārvaldei - 70%. SIF līdzfinansējums sastāda 30%.
Nordic-Baltic Mobility programmas tīmekļa vietne: http://www.norden.ee/en/grants/public-administration.html