Home > Sources of funding

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


„Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas plānošanas reģionā”

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.1.3.2. sub-measure "Improvement of Quality of Public Services at the National, Regional and Local Level"

Search projects
Projekta vispārējais mērķis ir veicināt publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes paaugstināšanu stiprinot kvalitatīvas attīstības plānošanas kapacitāti Rīgas reģionā. Projekta tiešie mērķi ir:
- Vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādes metodoloģijas pilnveide, kas būtu saskaņā ar Rīgas reģiona ekonomisko profilu, labo praksi un reālām iedzīvotāju vajadzībām;
- Vietējo pašvaldību attīstības plānotāju zināšanu un prasmju pilnveide kvalitatīvā novadu attīstības plānošanā un iedzīvotāju iesaistes mehānismu izmantošanā nodrošinot novadu attīstības plānu sasaisti ar reģiona un nacionāla līmeņa plānošanas sistēmu;
- Politiķu apziņas stiprināšana par kvalitatīvas plānošanas nozīmi līdzsvarotā, uz iedzīvotāju vajadzībām balstītā attīstības plānošanā;
- Statistikas teritoriju sistēmas izveide Rīgas plānošanas reģionā kvalitatīvai attīstības plānošanai un uzraudzībai. Projekta ietvaros tiks īstenotas šādas galvenās aktivitātes:
- Vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādes metodoloģijas pilnveide, pielāgojot to Rīgas reģiona specifiskajām vajadzībām, identificējot un izplatot labo praksi iedzīvotāju līdzdalības sekmēšanai novadu attīstības plānošanā un uzraudzībā;
- Apmācību organizēšana attīstības plānošanas speciālistiem un politiķiem par attīstības plānošanas metodiku un sabiedrības iesaistes mehānismiem un labo praksi;
- Statistikas teritoriju sistēmas izveide kvalitatīvai attīstības plānošanai un uzraudzībai. Projekta mērķa grupa: pašvaldību attīstības plānotāji un politiķi, plānošanas reģionu plānošanas speciālisti, valsts tiešās pārvaldes iestāžu statistikas procesu organizācijas speciālisti. Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināti priekšnosacījumi publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes paaugstināšanai Rīgas plānošanas reģionā būtiski uzlabojot esošo situāciju novadu attīstības plānošanas praksē, ieviešot labās prakses piemērus iedzīvotāju iesaistei attīstības plānošanā un uzraudzībā un statistikas teritoriju veidošana datu vākšanai, apkopošanai un analīzei ciemu un novadu griezumā attīstības plānošanai, uzraudzībai un plānveidīgai publisko pakalpojumu nodrošināšanai. Doto projektu virza un īstenos Rīgas plānošanas reģions. Projekta norises vieta ir visa Rīgas reģiona teritorija un tā pašvaldības. Projektu plānots īstenot no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim, pavisam 12 mēnešus. Plānotais projekta budžets ir LVL 29 014.81t.sk. LVL 24 662.59 ESF finansējums (85%) un LVL 4 352.22 valsts budžeta finansējums (15%).

Project results: Projekta mērķis bija veicināt publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes paaugstināšanu stiprinot kvalitatīvas attīstības plānošanas kapacitāti Rīgas reģionā. Projektā plānotais ir veiksmīgi paveikts- izstrādāts metodoloģiskais materiāls „Attīstības plānošana pašvaldībās. Metodoloģiskais materiāls Rīgas plānošanas reģiona vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei”, veikta pētījuma – izvērtējuma par iedzīvotāju iesaistes mehānismiem attīstības plānošanā un uzraudzībā metodoloģijas izstrāde-„Pētījums par sabiedrības iesaistes mehānismiem attīstības plānošanā un uzraudzībā vietējā līmenī”, sagatavots izstrādes starpziņojumus reģiona statistikas teritoriju sistēmas izstrādes koncepcijai un izstrādāts materiāls „Rīgas plānošanas reģiona statistikas teritoriju sistēmas izveides koncepcija", izveidota statistikas teritoriju datubāze, kas pieejama Rīgas plānošanas reģiona interneta mājas lapā. Lai veiktu apmācības novadu attīstības plānotājiem un politiķiem par attīstības plānošanas metodiku un sabiedrības iesaistes mehānismiem un labo praksi, tika noorganizēti 8 vienas dienas semināri un 3 divu dienu semināri, sagatavotas 5 preses relīzes par projektu un informācija par projekta īstenošanu regulāri tika ievietota Rīgas plānošanas reģionā mājas lapā.
Legal status of Project Promoter: Plānošanas reģions
Region: Riga Region
Last change: 2015-04-21
ESF Funding: 41 117.71 EUR / 28 897.69 LVL;
  • ESF Funding: 34 950.05 EUR / 24 563.03 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 6 167.66 EUR / 4 334.66 LVL;
Total ESF spent: 41 277.05 EUR / 29 009.68 LVL;
  • ESF spent: 35 085.49 EUR / 24 658.22 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/037
Project Promoter: Rīgas Plānošanas reģions
Partner(s): Kurzemes plānošanas reģions
Start date of project: 01.01.2013.
Project finish date: 31.12.2013.
Legal address: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18, Rīga, LV-1050
Phone: 371 67559817
Fax: 371 67226431
Status: Pabeigts