sif-jauns-kras


Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma”

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” 2013
Meklēt projektus
Izsludināšanas datums: 11.02.2013.

Programmas mērķis ir veicināt Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalību starptautisku finansētāju atbalstītu projektu īstenošanā. Programmas ietvaros tiks piešķirts līdzfinansējums Latvijas nevalstisko organizāciju dalībai starptautiskos vai vietējos projektu konkursos, kurus organizē Eiropas Komisija, starptautiskas organizācijas vai ārvalstu fondi.

Kopējais programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 72 000 LVL no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem 2013.gada valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Maksimālais vienam projektam pieejamais līdzfinansējums ir no 10 000 latu, kas vienlaikus nedrīkst pārsniegt 50% no projekta kopējām izmaksām, kā arī nedrīkst pārsniegt vadošā finansētāja noteikto minimālo līdzfinansējuma apmēru.

Projektu var iesniegt LR reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, reliģiskas organizācijas un to iestādes, arodbiedrības.

Programmas „NVO līdzfinansējuma programma” konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda birojā, Brīvības ielā 40-39, Rīgā vai fonda mājas lapā internetā www.sif.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš nav noteikts. Projektu iesniegumu pieņemšana tiek uzsākta 2013.gada 18.februārī. Projektu iesniegumus var iesniegt:

  • personīgi vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV - 1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju);
  • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .

Iesniegtā projekta izvērtēšanai paredzētais laiks – viens mēnesis. Projektu iesniegumi tiks pieņemti, kamēr programmas ietvaros būs pieejams finansējums. Sabiedrības integrācijas fonds publicēs paziņojumu mājas lapā par projektu iesniegšanas beigu datumu 1 nedēļu pirms projektu iesniegumu pieņemšanas pārtraukšanas.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu vai pa faksu 67078224, norādot atsauci uz šo projektu konkursu ne vēlāk kā 3 darbdienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa.

Programmas "NVO līdzfinansējuma programma" izvērtējums (2013) aktualizēts: 28.02.2014

Aktuālā informācija par NVO līdzfinansējuma programmu
| aktualizēts: 27.03.2014. |

Iesniegto projektu skaits Pieprasītais programmas līdzfinansējums Apstiprināto projektu skaits un saraksts Piešķirtais programmas līdzfinansējums Noslēgto līgumu skaits
16 projektu iesniegumi 113 790,53 LVL Atbalstīti pdf12 projekti 87 625,10 LVL  12

***

Pasākums tiek finansēts no  saliedētības programmai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Programmas mērķis ir sekmēt iekļaujošas un saliedētas  sabiedrības veidošanos, kā arī stiprināt valstiskuma apziņu un nacionālo identitāti Latvijā”.

 

 

 

 


Projekti: 12 Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Biedrība "Latvijas Jaunā teātra institūts"Globālā pilsēta / Lokālā pilsēta
2.Nodibinājums "Sociālo pakalpojumu aģentūra"Esošais tiesiskās aizsardzības novērtējums vardarbības upuriem
3.Resursu centrs sievietēm MARTADrošības Kompass: efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēršanai
4.Nodibinājums "Valmieras novada fonds"Aktīvi pilsoņi cīnās pret jauniešu bezdarbu
5.Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai
6.Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"Veidot Eiropas integrāciju, esot aktīviem mājās: organizētās pilsoniskās sabiedrības iespējas ietekmēt ES lēmumu pieņemšanu caur nacionālajām pozīcijām
7.Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”Nevis pacienti, bet pilsoņi ar tiesībām – izglītības sociālās aprūpes jomā pāreja uz cilvēktiesībās balstītu modeli, izmantojot ECC
8.Biedrība „Izglītības attīstības centrs” (IAC)Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos
9.Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds”Sievietes, minoritātes, palīdzība no narkotikām atkarīgajām personām
10.Biedrība "Izglītības inovāciju pārneses centrs"EFEKTĪVA VALODU APGUVE 18-30 GADUS VECIEM CILVĒKIEM
11.Nodibinājums „Centrs Dardedze”Bērnu seksuālās izmantošanas novēršana
12.Biedrība "Kultūras un mākslas projekts NOASS"Dzinējtelpa Eiropa