Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Ca[..] > Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras kapacitā[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā un līdzdalība inovatīva publiska pakalpojuma – elektromobiļu uzlādes infrastruktūra - izstrādē

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Mērķis: uzlabot dalībnieku kapacitāti, zināšanas finansējuma apguvei projektu izstrādē un vadībā, stiprināt to sadarbības, lēmumu pieņemšanas spējas, rezultātā izstrādājot priekšlikumus elektromobiļu (EM) pielietojumam un to uzlādes infrastruktūras plānošanā pašvaldībās, sasniedzot efektīvāku līdzdalību Zemgales pašvaldību lēmumu pieņemšanā. Mērķa grupa: ZREA , BIMAB , ZNVOAC biedri, darbinieki. Netieši: citu NVO biedri, pašvaldības, iedzīvotāji. Aktivitātes: projekta administrēšana, apmācība, izpēte par Zemgales pašvaldību autotransporta izmantošanu, sadarbības tīkla izveide, pieredzes apmaiņa ar Igaunijas, Lietuvas pašvaldībām, EM izmantošanas un uzlādes demonstrēšana, publicitātes pasākumi. Rezultāti: apmācīti 21 dalībnieki, izveidots sadarbības tīkls ar dažādām NVO, Zemgales un Kurzemes pašvaldībām nākotnes projektu kopīgai realizācijai elektrotransporta attīstības jomā, izstrādāta EM uzlādes punktu interneta karte Zemgalei un priekšlikumi pašvaldībām EM izmantošanai un to uzlādes punktu infrastruktūras ieviešanai, organizēti 2 semināri. Kopējais budžets: LVL 18787,44. Projektu īstenos Zemgalē 10 mēnešus.

Project results: Īstenojot ESF projektu 10 mēnešu garumā, izvirzītie mērķi ir sasniegti: Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra (ZREA), "Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība" (BIMAB) un Zemgales NVO atbalsta centra darbinieki stiprināja kapacitāti un uzlaboja zināšanas par ES un citu ārvalstu finansējuma apguvi un projekta izstrādi un vadību, par sadarbību un lēmumu pieņemšanu komandā, par efektīvu laika plānošanu. Projektā tika īstenotas aktivitātes: - dalībnieku informēšana par elektromobiļiem un to uzlādes iespējām, par valsts politiku un finansējuma piesaistes iespējām; - pašvaldību un to iestāžu aptauja par to izmantotajiem transporta līdzekļu veidiem un specifiku dienesta vajadzībām, par nodomiem nākotnē attīstīt elektromobilitāti; - atgriezeniskās saites nodrošināšana par veikto aptauju, konsultāciju sniegšana par elektromobiļu izmantošanu un to uzlādes iespējām un diskusiju organizēšana, juridisko konsultāciju, skaidrojumu sniegšana; - tūrisma un ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju sadarbības tīkla izveide, kura ietvaros notika informatīvā kampaņa par iespējām izveidot elektrisko transporta līdzekļu uzlādes vietas; -Zemgales reģiona elektromobiļu uzlādes punktu kartes izveide (pieejama www.zrea.lv). - Igaunijas un Lietuvas pieredzes elektromobilitātes attīstībā apgūšana, iegūtās informācijas izplatīšana. Projekta ietvaros sagatavots informatīvs materiāls par Zemgales plānošanas reģiona pašvaldību autotransporta parku un tā izmantošanas pētījuma rezultātiem, izstrādāti priekšlikumi inovatīva pakalpojuma modelim Zemgalē – elektromobiļu uzlādes infrastruktūras plānošanā. Nodrošināta publicitāte finansējuma saņēmēja un partneru mājaslapās, sociālajos tīklos, mēdijos.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Zemgale Region
Last change: 2014-11-22
ESF Funding: 25 617.52 EUR / 18 004.10 LVL;
  • ESF Funding: 23 586.05 EUR / 16 576.37 LVL;
  • ESF private funding: 2 031.47 EUR / 1 427.73 LVL;
Total ESF spent: 25 617.52 EUR / 18 004.10 LVL;
  • ESF spent: 23 586.05 EUR / 16 576.37 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 031.47 EUR / 1 427.73 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/121
Project Promoter: Biedrība "Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra"
Partner(s): biedrība "Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība",Biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”
Start date of project: 01.09.2013.
Project finish date: 30.06.2014.
Legal address: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
Phone: 63005508
Fax: 63029059
www: http://www.zrea.lv
Status: Pabeigts