Drukāt |

Sākums
Kļūda

eez-2009  grafiskais elements


Laba pārvaldība un pacientu līdzdalība Latvijas veselības aprūpes sistēmā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Mērķis: stiprināt pilsonisko sabiedrību un savas NVO lomu lēmumu pieņemšanas procesos un sabiedrības interešu aizstāvībā, stiprināt līdzdalības demokrātiju, labu pārvaldību un atklātību, kā arī savas organizācijas kapacitāti. Projekta īstenošanas vieta: Rīga.
Galvenās aktivitātes: 1) dalība veselības aprūpes rīcībpolitikas veidošanā un labas pārvaldības nodrošināšanā; 2) pētniecība par atsevišķiem zāļu lietošanas un izrakstīšanas aspektiem, uztura bagātinātāju reklāmu un medikamentu uztilizāciju pēc lietošanas termiņa beigām; 3) izglītošana (racionālas zāļu lietošanas sociālā kampaņa, vasaras skola studentiem, mācību programma skolām par racionālu zāļu lietošanu, seminārs senioriem par zāļu reklāmu). Rezultāti: 1) izstrādāti vismaz 6 dokumenti veselības rīcībpolitikas veidošanā, akcentēti korupcijas riski veselības aprūpes sistēmā, veicināta laba pārvaldība; 2) identificētas problēmas medikamentu utilizācijā, ģenērisko medikamentu jomā, uztura bagātinātāju reklāmas jomā; 3) izglītota sabiedrība (bērni, studenti, pensionāri) racionālas zāļu lietošanas jautājumos, attiecībā uz farmācijas nozares un ārstu attiecību ētiskajiem aspektiem, zāļu reklāmas specifiku, 4) stiprināta organizācijas vispārējā kapacitāte.

Projekta rezultāti: Projekta īstenošanas vieta Rīga, īstenošanas periods no 01.09.2013.-31.12.2015.
DAP rezultā ir stiprināta biedrības “Veselības projekti Latvijai” loma plašākas sabiedrības interešu aizstāvībā un valstisku lēmumu pieņemšanas procesos veselības un farmācijas nozarē Latvijā. Biedrība ir aktīvi piedalījusies gan VM Farmācijas jomas konsultatīvās padomes darbā (2014), gan VM organizētajās sabiedriskajās apspriedēs par dažādiem normatīvajiem aktiem, gan sniegusi savus atzinumus, gan par atsevišķiem jautājumiem piedalījusies debatēs Ministru kabinetā un rosinājusi diskusijas un izmaiņas, kas padarītu zāļu politikas pārvaldību caurskatāmāku un sabiedrībai saprotamāku. Biedrības regulāra iesaiste veselības nozares politikas veidošanā ir stiprinājusi biedrības lomu un ietekmi. Biedrības rīkotajos pasākumos regulāri ir piedalījušies galvenie farmācijas un veselības aprūpes jomu dalībnieki, valsts institūciju pārstāvji, un ar daudziem no tiem sadarbība turpinās joprojām. VPL ieteikumi un ierosinājumi ir tikuši ņemti vērā normatīvo aktu izstrādē un veselības aprūpes politikas veidošanā – ir nostiprinājusies VPL viedokļa loma, kā arī sadarbība ar valsts iestādēm un profesionālajām asociācijām. Veicot pētījumus par ģenērisko medikamentu lietošanu Latvijā, polifarmācijas jautājumu, ambulatoro zāļu kompensēšanas sistēmu, firmu pārstāvju sadarbību ar ārstiem slimnīcās, uzraugot zāļu un uztura bagātinātāju reklāmas un ziņojot par pārkāpumiem biedrība ir stiprinājusi līdzdalības demokrātiju, veicinājusi pacientu aktīvāku piedalīšanos veselības politikas veidošanā un devusi ieguldījumu labākā pārvaldībā. Biedrība ir devusi ieguldījumu diskriminācijas mazināšanā, jo atsevišķām savām aktivitātēm kā mērķa grupu ir izvēlējusies seniorus, kas ir mazāk aizsargātā pozīcijā izdarot izvēles par medikamentu un uztura bagātinātāju lietošanu dēļ tā, ka viņi atrodas ierobežotā informatīvajā telpā (nav datorlietotāji). Senioriem semināru laikā skaidrots, kā dārgo oriģinālmedikamentu vietā izvēloties lētākās, līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes patentbrīvās zāles ir iespējams ietaupīt ierobežotos finanšu līdzekļus.

Var apgalvot, ka ar pētījumu par to, ko Latvijas iedzīvotāji iesāk ar nederīgajiem medikamentiem un šim pētījumam sekojošām aktivitātēm (partnerība Latvijas Farmācijas biedrības kampaņā “Nodod nederīgās zāles aptiekā!”, VM un VARAM aicināšana valstiskā līmenī sakārtot nederīgo medikamentu utilizācijas jautājumu) biedrība ir veicinājusi Latvijas iedzīvotāju un politikas veidotāju atbildīgāku attieksmi un rūpes par vidi.


Var apgalvot ka ir stiprināta biedrības cilvēkresursu kapacitāte piesaistot jaunus biedrus un brīvprātīgā darba veicējus. Biedrības vispārējā (intelektuālā) kapacitāte ir stiprināta gan apmeklējot pasākumus ārvalstīs un tiekoties ar mātes organizācijas vadību un citām dalīborganizācijām, kā arī projekta laikā iestājoties jaunizveidotā Eiropas līmeņa aliansē, gan sadarbojoties un apmainoties ar idejām ar citām veselības jomas nevalstiskajām organizācijām un farmācijas jomas spēlētājiem Latvijā.
'EEZ_FI_2009_2014_PROJ_NR', 'apstiprinasanas_datums' => 'EEZ_FI_2009_2014_ACCEPT_DATE', 'uzsaksanas_datums' => 'EEZ_FI_2009_2014_CONTRACT_DATE', 'statuss' => 'EEZ_FI_2009_2014_STATUS', 'projekta_istenotajs' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROJECT_PROMOTER', 'istenotaja_statuss' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROMOTER_TYPE', 'sadarbibas_partneris' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROJECT_PARTNER', 'istenosanas_vieta' => 'EEZ_FI_2009_2014_IMPLEMENTATION_PLACE', 'regioni' => 'EEZ_FI_2009_2014_REGION', 'istenosanas_ilgums' => 'EEZ_FI_2009_2014_DURATION_MONTHS', 'att_izmaksas' => 'EEZ_FI_2009_2014_ELIGIBLE_COSTS', 'ksanemtais_grants' => 'EEZ_FI_2009_2014_CO_FINANCING', 'valsts_budzeta_lidzfinansejuma_dala' => 'EEZ_FI_2009_2014_STATE_BUDGET', 'iesniedzeja_finansejums_pasfinansejums' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROMOTER_BUDGET', 'juridiska_adrese' => 'EEZ_FI_2009_2014_LEGAL_ADDRESS', 'telefons' => 'EEZ_FI_2009_2014_PHONE', 'fakss' => 'EEZ_FI_2009_2014_FAX', 'epasts' => 'EEZ_FI_2009_2014_EMAIL', 'www' => 'EEZ_FI_2009_2014_WWW', ); $currency_fields = array( 'att_izmaksas', 'ksanemtais_grants', 'valsts_budzeta_lidzfinansejuma_dala', 'iesniedzeja_finansejums_pasfinansejums', ); $dates = array( 'apstiprinasanas_datums', 'uzsaksanas_datums', ); ?>

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

$text):?> : Array /
: Array
: Array
: Array
: Array
: Array

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org

$datums_txt: $datums
"; } echo "$txt: "; echo sifHelper::fix_money_format(CCK_GET_ValueFromText($article_text, $fields[4])) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; $finansejums=explode("|",$i5); echo "
  "; $esf_privatais_txt=JText::_('ESF_PRIVATAIS'); $esf_publiskais_txt=JText::_('ESF_PUBLISKAIS'); $esf_txt=JText::_('ESF_FONDS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[0], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_0 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[0]); echo "
 • $esf_txt: $finansejums_0 $valuta $second_currency_cost
 • "; if($finansejums[1]!="" && $finansejums[1]!=" " && $finansejums[1]!=" "){ $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[1], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_1 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[1]); echo "
 • $esf_privatais_txt: $finansejums_1 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[2]!="" && $finansejums[2]!=" " && $finansejums[2]!=" "){ $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[2], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_2 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[2]); echo "
 • $esf_publiskais_txt: $finansejums_2 $valuta $second_currency_cost
 • "; } echo "
"; } elseif ($i6!="|" && $i6!="" && $i6!=" ") { // Granti $txt=JText::_('Pieskirtais_grants'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } else { // Citi $txt=JText::_('PIESKIRTAISFINANSEJUMS'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } } elseif ($i==7) { // Izlietotais finansejums $i8=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[8] );$i9=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[9] ); $valuta2=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[25] ); //ESF if($i8!="|" && $i8!=""){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS'); echo "$txt: "; echo sifHelper::fix_money_format(CCK_GET_ValueFromText($article_text, $fields[7])) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; echo "
  "; $finansejums=explode("|",$i8); if($finansejums[0]!="" && $finansejums[0]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS_ESF'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[0], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_0 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[0]); echo "
 • $txt: $finansejums_0 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[1]!="" && $finansejums[1]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS_PRIVATAIS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[1], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_1 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[1]); echo "
 • $txt: $finansejums_1 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[2]!="" && $finansejums[2]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_PUBLISKAIS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[2], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_2 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[2]); echo "
 • $txt: $finansejums_2 $valuta $second_currency_cost
 • "; } echo "
"; } else if ($i9!="|" && $i9!="") { // Granti $txt=JText::_('Izlietotais_grants'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } else { // Citi $txt=JText::_('IZLIETOTAIS_FINANSEJUMS'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } } else if($i==13 OR $i==14){ $v=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[$i] ); $vv=explode("T", $v); $uzsaksana=$vv[0]; echo ""; echo JText::_($fields[$i]); echo ": "; echo sifHelper::format_dates_in_string($uzsaksana); echo "
"; } elseif ($i==22) { $www=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[22] ); $www=explode(";",$www); $skaits=count($www)-1; $ii=0; echo ""; echo JText::_($fields[22]); echo ": "; while ($ii<=$skaits) { $www2=$www[$ii]; if (substr($www2,0,4)!="http"){ $www3="http://$www2"; } else { $www3=$www2; } echo "$www3";echo "
"; $ii++; } } else { echo "";echo JText::_($fields[$i]); echo ": "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[$i] ); echo "
"; } } $i++; } ?>
article->tips) && $this->article->tips == 'foto'): ?>

 


Drukāšanas datums: 31.05.20