Sākums

eez-2009  grafiskais elements


Demokrātiskie studiju apļi

Kompaktais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus

Apraksts

Biedrības Talantu Pilsēta projekts ’Demokrātiskie studiju apļi” popularizē Skandināvijā plaši pielietotu metodi pieaugušo neformālajā izglītība – studiju apļi.
Mērķis ir apmācīt Latvijas iedzīvotājus un tos pārstāvošās nevalstiskās organizācijas par studiju apļa metodes pamatprincipiem, dalīties labās prakses piemēros un popularizēt metodes izplatību Latvijā un Eiropā.
Sākotnēji tiks apmācīti programmas koordinatori pēc izglītotāju izglītošanas principa, balstoties uz Norvēģijas pieredzi. Apmācības vadīs gan Norvēģijas NAAL eksperti, gan vietējie pasniedzēji. Pēc tam notiks nodarbības četros Latvijas reģionos, piesaistot ieinteresētos dalībniekus un veidojot tīklu visā Latvijā.
Galvenie pasākumi – apmācības koordinatoriem, apmācības reģionos dalībniekiem, vietējās aktivitātes praktisko studiju apļu vadīšanā, labākās pieredzes apkopošana un izvietošana mājas lapā, informācija sociālajos tīklos, medijos un vietējā presē.
Projekta sākumā plānota projekta uzsākšanas konference, bet noslēgumā – paneļdiskusija.
Tiks tulkoti mācību materiāli, ko saņems visi apmācību dalībnieki un kas būs pieejama ikvienam interesentam projekta mājas lapā.
Projekta ietvaros plānots izveidot sadarbības tīklu un iesaistīties divos starptautiskos NVO sadarbības tīklos Eiropā.
Metode ir ļoti demokrātiska un neprasa lielus resursus, tomēr to nepieciešams pielāgot un adaptēt Latvijas situācijai.
Studiju apļu metodes izmantošana veicinās sabiedrības aktīvu līdzdalību demokrātijas procesu attīstībā valstī un aktivizēs Latvijas iedzīvotājus domāt par mūžizglītības nozīmi jaunā kontekstā.

Projekta rezultāti: Biedrība Talantu pilsēta . īstenojot projektu „Demokrātiskie studiju apļi” izplatīja un popularizēja Latvijā studiju apļa metodi. Tika sagatavoti 96 studiju apļu vadītāji, sagatavoti un izplatīti metodiskie materiāli un veicināta pieaugušo izglītības attīstība visā Latvijā. Projekta ietvaros tika apmācīti studiju apļu dalībnieki 4 reģionos - Vidzemē, Zemgalē, Latgalē un Kurzemē, tādejādi var uzskatīt, ka studiju apļi ir aptvēruši visu Latviju un biedrība Talantu pilsēta ir stiprinājusi savu kapacitāti un kļuvusi par studiju apļu metodes izplatītāju Latvijā.
Sasniegtie rezultāti: Kopā notikušas 104 darba grupas tikšanās 2013.g. -22, 2014.gadā - 46, 2015.gadā – 46 darba grupas tikšanās. Tika nozīmēti 4 reģionālie koordinatori. Tika veikta iedzīvotāju anketēšana sociālajos tīklos, izsūtīti 1000 adresātiem. Saņemtas 117 atbildes, veikts viedokļu apkopojums. Papildus veikta ekspress aptauja, veiktas 100 anketēšanas dzīves vietās. Veiktas padziļinātas intervijas ar 20 respondentiem. Biedrība kļuva par 2 nacionālā līmeņa dalīborganizāciju – Latvijas pilsoniskā alianse un Tīne. Papildus tam vēl Talantu Pilsēta tika reģistrēta Rīgas NVO datu bāzē. Sagatavota biedrības dokumentu pakete (Survival Kit), materiāli pavairoti vismaz 20 eks. Tika lemts par dalību nevis AMATEO, bet 1 citā - starptautiskajā tīklā, ESREA = Eiropas Pieaugušo Izglītības izpētes biedrība. Kļuvām arī par The Learning Teachers Network biedru. Starta konference jeb Informatīvais seminārs notika Rīgā, 2 dienas, 28.-29.oktobris 2013. g., Piedalījās 20 dalībnieki. Tika sagatavota 1 PowerPoint prezentācija apmācībām reģionos,15 slaidi. Sagatavota 2013.g., papildināta 2014., 2015.g. Notika apmācības darba grupai, citu NVO pārstāvjiem un biedrības biedriem. Apmācības notika 2013.g. 20.septembrī. Dalībnieku skaits – 16. Apmācību stundu skaits – 8 stundas. Notikušas apmācības 4 Latvijas reģionos par studiju apļa metodi. Apmācībās piedalījās gan apļu vadītāji, gan dalībnieki. Kopā iesaistīto cilvēku skaits 160. Apmācības notika:Vidzemē – Variņi, Jaunpiebalga; 22.-23.februāris, 2014. Zemgalē – Auce, Glūda; 21.-23.marts, 2014. Latgalē – Daugavpils, Ilūkste, 20.,21. Septembris 2014.g. Kurzemē Saldus, Pāvilosta – 31.okt. 1.nov. 2014.g. Sagatavoti 95 studiju apļu vadītāji, kas veica aktivitātes uz vietām. Ir tulkoti materiāli no Norvēģijas eksperta Sturla Bjerkaker grāmatas „Democracy in study circles”, papildināti un adaptēti Latvijas vajadzībām. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Viļņu pie Lietuvas Pieaugušo Asociācijas un Viļņas jaunā Kultūras centra – 17.-19.jūlijs, 2015. Vizīte Igaunijā, Pieaugušo Izglītības Asociācija un Viljandi, kultūras un izglītības iestādes. Konsultācijas par SVID analīzes veikšanu. Piedalījās 4 dalībnieki. Tika veiktas 2 organizācijas SVID analīzes, baltoties uz iegūto pieredzi Lietuvā un Igaunijā. Izglītības un kultūras jomās. 2015.g. jūnijā un jūlijā . Savukārt 2015.g.augustā papildus tika veikts biedrības Darba drošības jomas audits un rezultāti apspriesti darba grupas sēdē. Notika četras turpinājuma - follow up - tikšanās reģionos -Vidzeme, Zemgale, Latgale, Kurzeme .

Pasākumi notika: Vidzemē – 21.02.2015. Zemgalē-29.03.2015. Latgalē – 19.09.2015. Kurzemē – 10.10.2015. Kopā piedalījās 40 dalībnieki.

2 video – DVD par projekta aktivitātēm – 2013.-2014. Un 2015. gadā – „pa studiju apļu pēdām”. 2014.g. tika papildināta biedrības resursu bibliotēka par 43 vienībām, 2015.g. – par 42 vienībām. Resursu bibliotēkas uzturēšanai un kārtošanai tika piesaistīti brīvprātīgie. Noslēguma pasākums notika Valmierā, 2015.g.1.novembrī, tajā piedalījās Latvijas kultūras vēstnieki, pasākums notika kā PR pasākums paneļdiskusijas veidā. Piedalījās 20 dalībnieki.

Detalizēta informācija

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MIC/076
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 07.08.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Kultūras un izglītības studija "Talantu pilsēta""
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Norvēģijas Pieaugušo Izglītības Asociācija
Projekta īstenošanas reģions(i): Rīgas reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 30
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 49800.51 EUR / 35 000.00 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 42579.44 EUR / 29 925.00 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2241.02 EUR / 1 575.00 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 4980.05 EUR / 3 500.00 LVL;
Juridiskā adrese: Lubānas iela 60 k-3—4, Rīga, LV-1073
Tālr. nr.: 22131435
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.talantupilseta.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org

Projektā sagatavotie materiāli