Sākums

eez-2009  grafiskais elements


Atbalsts biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” darbībai – solis uz stiprāku pilsonisko sabiedrību.

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Darbības programmas mērķis ir stiprināt biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, nodrošināt regulāru un ilgtspējīgu biedrības līdzdalību sociālās rīcībpolitikas veidošanā, īstenošanā un izvērtēšanā, kā arī biedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, lai veicinātu personu ar invaliditāti vienlīdzīgu tiesību ievērošanu dzīvot sabiedrībā ar pilnīgu iekļaušanos un līdzdalību sabiedrības dzīvē.
Projekta ieviešana notiks biedrības telpās, Rīgā, bet programmas aktivitāšu norises vietas ir visi Latvijas plānošanas reģioni.
Darbības programmas ieviešanas laikā, biedrība aktīvi iesaistās sociālās rīcībpolitikas veidošanā, veicinot cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem deinstitucionalizācijas uzsākšanu un īstenošanu Latvijā. Ar iedzīvotāju forumu palīdzību, biedriba veicinās sociāli mazaizsargāto grupu – cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem un ģimeņu, kuras ikdienā aprūpē šādus cilvēkus, aktīvu pilsoniskumu un prasmes līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos. Darbības programmas ietvaros izveidotā e-Līdzdalības platforma ilgtermiņā kalpos kā līdzdalības procesu stimulējošs instruments, vienlaikus dodot iespēju tiem cilvēkiem, kuri nevar klātienē iesaistīties biedrības viedokļu formulēšanā vai pozīcijas izstrādē (jo pakalpojumu trūkuma dēļ jāaprūpē tuvinieks ar smagu invaliditāti), piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos un nodrošinās informētību par biedrības aktivitātēm demokrātiskas līdzdalības jomā. Darbības programmas ietvaros veiktā valsts pārvaldes institūciju -Valsts sociālās aprūpes centru, darbības uzraudzība nodrošinās cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem, kuri ir ievietoti šais centros, interešu aizstāvību.
Piesaistot jaunus biedrus un uzsākot dalību starptautiskā sadarbības tīklā, kā arī izstrādājot un īstenojot finanšu piesaistes stratēģiju, biedrība stiprinās savu institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti turpmākai ilgtspējīgai darbībai.

Projekta rezultāti: Darbības programmas mērķis ir stiprināt biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, nodrošināt regulāru un ilgtspējīgu biedrības līdzdalību sociālās rīcībpolitikas veidošanā, īstenošanā un izvērtēšanā, kā arī biedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, lai veicinātu personu ar invaliditāti vienlīdzīgu tiesību ievērošanu dzīvot sabiedrībā ar pilnīgu iekļaušanos un līdzdalību sabiedrības dzīvē.
Mērķgrupa:
- 11 NVO,
- NVO dalībnieki: (32 biedri, 10 brīvprātīgie)
- 128 Cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem ģimeņu locekļi
- 184 Cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem
Projekta īstenošanas vieta- Latvija
Projekta ietvaros sasniegti šādi rezultāti:
1.Izveidota līdzdalības stratēģiskā darba grupa.1 darba grupa.34 darba grupas tikšanās reizes. Palielinājies brīvprātīgā darba veicēju skaits, 6 personas.
2. Biedrības mājas lapā www.lkndz.lv izveidota projektam veltīta sadaļa, kurā tiek ievietota informācija par projektu.1 jauna sadaļa mājas lapā.14 informatīvie ziņojumi (latviešu un angļu valodā).
Izplatītas preses relīzes par projektu, tā īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem.6 preses relīzes. Noorganizēti 3 publicitātes pasākumi. Publicitātes pasākums 2013.gadā.1 pasākums (20 dalībnieki). 2014.gadā noorganizēts informatīvais seminārs par projekta ietekmi uz publiskās pārvaldes darbību, (32 dalībnieki). Noorganizēts projekta noslēguma pasākums 2015.gadā.(30 dalībnieki).
3. Palielinājies nevalstisko organizāciju skaits, kuras iesaistījušās rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos nacionālā līmenī. 1 nevalstiskā organizācija, 27 reizes dalība ministriju darba grupās/padomēs/sēdēs. Palielinājies nevalstisko organizāciju un publiskās pārvaldes institūciju konsultāciju skaits, 5 konsultācijas.
4.Biedrība iesaistījusies starptautiskā sadarbības tīklā EASPD (2013.gadā),1 nevalstiskā organizācija. Biedrības pārstāvji piedalījušies starptautiskā sadarbības tīkla organizētos 3 starptautiskos pasākumos.
5.Izveidota sadaļa „e-Līdzdalības platforma” biedrības mājas lapā www.lkndz.lv . Izveidota slēgta mājas lapas sadaļa „Biedriem”. 2 sadaļas biedrības mājas lapā.12 reizes ievietota aktuālā informācija par biedrības darbu interešu aizstāvībā.
6.Izstrādāta biedrības finanšu piesaistes stratēģija.
7.Īstenotas 10 finanšu piesaistes aktivitātes. Piesaistīts vairāk kā 600 000 EUR biedrības darbības nodrošināšanai.
8.Īstenoti publiskās pārvaldes uzraudzības – darbības izvērtēšanas pasākumi.10 Valsts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centru darbības izvērtējumi.
9.Izstrādāts informatīvais materiāls elektroniskā formātā. 1 informatīvais materiāls. Noorganizētas 5 apaļā galda diskusijas jaunu biedru piesaistei. Piedalījušies 108 dalībnieki.
Palielinājies biedrības juridisko biedru dalīborganizāciju skaits, kopā sasniedzot 14 dalīborganizācijas.
Palielinājies biedrības fizisko biedru skaits, 20 jauni biedri – fiziskas personas.
10.Izstrādātas vadlīnijas normalizācijas principa īstenošanai valsts pārvaldes pakļautības iestādēs – Valsts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centros.
11.Noorganizēti iedzīvotāju forumi 5 Latvijas reģionos.Forumos piedalījušies 246 dalībnieki.
12.Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju, 8 dalībnieki.
13.Izstrādāta apmācību programma Vadlīniju normalizācijas principa ieviešanas īstenošanai.
Noorganizēti un novadīti apmācību kursi.1 apmācību programma.3 apmācību kursi. Katrs mācību kurss 3 dienas, kopā 24 stundas.
Apmācīti 101 valsts pārvaldes pakļautības iestāžu (VSAC) pārstāvji.
14.Noorganizēti 3 pasākumi biedrības biedru kapacitātes celšanai.
Dalībnieku skaits pasākumos:
2013.gadā – 25 dalībnieki;
2014.gadā – 26 dalībnieki;
2015.gadā - 27 dalībnieki.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/049
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 14.08.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 29
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 57743.48 EUR / 40 582.35 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 49370.68 EUR / 34 697.91 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2598.46 EUR / 1 826.21 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 5774.34 EUR / 4 058.23 LVL;
Juridiskā adrese: Robežu iela 6 - 1, Rīga, LV-1004
Tālr. nr.: 26176901
Fakss: -
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Mājas lapa: www.lkndz.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org